Vizite ale îngerilor în trecut şi în prezent

Dragi prieteni în Hristos, vă vorbeşte acum predicatorul Ewald Frank din Germania de Vest. Aş dori să vă salut în Numele scump al Domnului Isus Hristos. În acest anotimp în care creştinii din întreaga lume comemorează naşterea lui Hristos, noi ne gândim la evenimentele care au însoţit prima venire a Domnului. Istoria atinsese punctul culminant, pentru că venise vremea când Dumnezeu şi-a împlinit făgăduinţa Sa referitoare la venirea lui Mesia. Data de 25 decembrie a fost aşezată de către oameni. Noi ştim că Hristos, Domnul nostru, a venit în această lume ca să ne răscumpere. În această legătură aş vrea să vorbesc despre numeroasele vizite ale îngerilor, atât în Noul Testament cât şi în Vechiul. Îngerii i-au vizitat pe aceia care au fost implicaţi în mod direct în împlinirea unor evenimente profetice de importanţă majoră. Dumnezeu a trimis de multe ori un înger atunci când trebuia să se întâmple ceva deosebit.

Îngerul Gabriel a fost trimis la Maria şi a purtat o discuţie cu ea. El i-a adus la cunoştinţă faptul că ea urma să aibă un fiu, pe care să-L cheme Isus. Iosif a fost nedumerit şi nu a înţeles minunea care s-a întâmplat cu Maria. În inima lui el nu înţelegea și a vrut s-o lase. „Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: «Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt».”

Şi naşterea lui Ioan botezătorul a fost vestită de un înger. În Luca 1:18-19 citim: „Zaharia a zis îngerului: «Din ce voi cunoaşte lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă». Drept răspuns, îngerul i-a zis: «Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc și să-ţi aduc această veste bună”». Lui Zaharia i-a venit greu să creadă în supranatural. „Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor”. Dacă toţi aceia care nu înţeleg sau care se îndoiesc de făgăduinţele lui Dumnezeu ar păstra tăcerea până ce vor vedea împlinirea, ei înşişi ar beneficia de aceasta. Oricine se îndoieşte de Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, seamănă sămânţa necredinţei. Dar toţi aceia care cred făgăduinţele lui Dumnezeu, prin aceasta Îl cinstesc pe Domnul. Pavel scrie: „Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!” Toţi aceia care cred cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu acceptă supranaturalul şi văd împlinirea făgăduinţelor. Dar cei care au doar o cunoştinţă teoretică a Cuvântului lui Dumnezeu, de fapt ei neagă supranaturalul şi nu recunosc vremea cercetării lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a fost un Dumnezeu al supranaturalului. Ce minunat este să ştim că El comunică cu cei care au parte de împlinirea Cuvântului Său făgăduit. Acesta este lucrul cel mai important, pentru că adevărata credinţă se poate odihni doar pe făgăduinţele lui Dumnezeu. Dacă noi nu putem să recunoaştem Cuvântul făgăduit pentru acest ceas, nu putem avea credinţă adevărată, pentru că temelia credinţei noastre este tocmai Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru ceasul acesta. Moise nu ar fi putut veni cu mesajul lui Noe. El a fost însărcinat să scoată afară din Egipt pe copiii lui Israel şi să-i ducă în ţara făgăduită. La fel nici Noe nu ar fi putut predica mesajul lui Moise. El trebuia să-i cheme pe oameni la pocăinţă, pentru că Dumnezeu urma să nimicească pământul prin potop. Noi trebuie să ne punem în acord cu Cuvântul acestui ceas, aşa cum a făcut atunci Maria spunând „facă-mi-se după cuvintele tale!”

„În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: «Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle». Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând «Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui».” Dacă urmărim mulţimea de vizite supranaturale ale îngerilor, la prorocii din vechime, la slujitorii săi apostoli și la copiii lui Dumnezeu, de-a lungul întregii Biblii, observăm că Dumnezeu a folosit îngeri pentru a-i învăţa. Cu toate că prorocii şi apostolii se aflau sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt, Domnul a trimis în mod repetat un înger pentru a lămuri ceea ce au văzut ei într-o vedenie. Aşa s-a întâmplat cu prorocul Daniel. Citim în cap. 8:16 „Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia aceasta”. Cap. 9:22 „El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea”.

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa lui Isus Hristos, în cap. 22 se spune „Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care au să se întâmple în curând”. Orice bărbat chemat de către Dumnezeu la slujbă, fie el evanghelist, păstor, învăţător, etc., va şti sub călăuzirea Duhului Sfânt ceea ce trebuie să predice. În slujba evanghelistică este subliniată în mod preponderent mântuirea sufletului. Învăţătorul are capacitatea dată de Dumnezeu de a învăţa pe alţii Cuvântul. Un păstor îşi va cunoaşte sarcinile sale – să pască turma. Dar când este vorba despre Cuvântul prorociei, de împlinirea Scripturii, ori de câte ori urmează împlinirea unor evenimente de importanţă majoră, Dumnezeu găseşte de cuviinţă să trimită un înger, un mesager ceresc, pentru a-i învăţa pe slujitorii lui, sau pe proroci, sau pe aceia implicaţi direct în împlinirea prorociei.

Dragi prieteni, ce aţi fi spus voi – aţi fi ascultat mărturia păstorilor atunci când s-au întors de pe câmp şi au relatat experienţa lor cu îngerul şi cu oastea cerească? Aţi fi crezut mărturia? Care ar fi reacţia voastră dacă aţi auzi despre vizita unui înger în timpul nostru? Poate că vă minunaţi de lucrurile făcute de Dumnezeu în trecut. Poate că aşteptaţi lucrarea viitoare a lui Dumnezeu. Dar nu cumva treceţi pe lângă ceea ce face El azi? Dumnezeu să vă dăruiască harul de a recunoaşte ziua şi ceasul în care trăim noi.

În 1933, în iunie, când fratele Branham boteza în râul Ohio un număr însemnat de oameni care-l primiseră pe Hristos ca Mântuitor personal al lor, o lumină strălucitoare ca o stea s-a arătat în jurul orei 14, în acea duminică la amiază. Au fost prezenţi cam patru mii de oameni. Spre uimirea lor, lumina aceasta s-a oprit deasupra fratelui Branham și i-au fost spuse următoarele cuvinte: „Aşa cum a fost trimis Ioan botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj pentru premergerea celei de-a doua veniri a lui Hristos”.

În 1946 fratelui Branham i s-a arătat un înger pentru a confirma această însărcinare. Când l-am auzit pe fratele Branham relatând pentru prima dată această experienţă, bucuria izvora din sufletul meu. El a putut să descrie mărimea îngerului, greutatea lui, etc. Eu aş fi putut să ascult ore în şir această mărturie. Dacă cineva este născut din Duhul lui Dumnezeu şi aude despre lucruri supranaturale adevărate, el le crede, pentru că duhul lui este în acord cu Duhul lui Dumnezeu. Problema din timpul nostru este că prea mulţi creştini nu au o experienţă supranaturală adevărată cu Isus Hristos. Prea mulţi au doar teoria lucrurilor mărturisite de Scriptură, dar ei neagă orice lucru supranatural pe care Dumnezeu încă îl face. Cum poate un copil adevărat al lui Dumnezeu, care este o parte a supranaturalului, să nege lucrurile pe care le face Dumnezeu?

Dragi prieteni, Dumnezeu încă este un Dumnezeu al supranaturalului. Orice a făcut în trecut, mai face şi azi. Lucrurile din Împărăţia lui Dumnezeu sunt lucruri supranaturale. De aceea noi trebuie să vă informăm despre lucrurile făcute de Dumnezeu în decursul istoriei omenirii, până în timpul acesta. Orice slujitor adevărat al lui Hristos are mărturia lui Isus Hristos. El mărturiseşte despre lucrurile pe care le-a văzut şi auzit, prin descoperire divină. Dumnezeu Îşi are calea Lui cu poporul Lui, în mijlocul întregii confuzii şi necredinţe. El Şi-a trimis îngerul, mesagerul ceresc, pentru a-l învăţa pe slujitorul şi prorocul Său – mesagerul de pe pământ – ca noi să cunoaştem lucrurile care se vor împlini în curând. Dacă prima venire a Domnului a fost însoţită de evenimente supranaturale şi vizite ale îngerilor, nu ar trebui să fim surprinşi dacă auzim că a doua Sa venire este însoţită de aceleaşi lucruri. Duminica viitoare îl vom auzi pe fratele Branham dând propria mărturie despre vizita îngerului și credem că se va dovedi o binecuvântare pentru voi toţi.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, îţi mulţumim în Numele scump al Domnului Isus Hristos pentru că Te descoperi în timpul nostru. Îţi mulţumim pentru toate evenimentele supranaturale scrise în Cuvântul Tău scump şi sfânt. Noi ne rugăm ca Tu să ne umpli cu Duhul Sfânt – dăruieşte-o Doamne – ca fiecare să aibă o experienţă supranaturală. Dovedeşte-le că Tu eşti acelaşi ieri şi azi şi în veci. Ajută-ne să fim martori adevăraţi ai lucrurilor întâmplate în generaţia noastră. Eu mă rog în Numele Scump al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.