Umplerea cu Duhul Sfânt – Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros și astăzi pe toți, în Numele prețios al lui Isus. Vrem să vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt. Astăzi, toată creștinătatea comemorează turnarea Duhului Sfânt.

Pentru credincioşii adevăraţi, această zi nu este doar o amintire a primei zile de „Rusalii”, ci pentru noi este pregătită aceeași umplere cu Duhul Sfânt. Deja în Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit prin prorocul Ioel: „…voi turna Duhul Meu peste orice făptură, fii şi fiicele voastre vor prorocii, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii”. Aici nu se vorbeşte numai de turnarea Duhului Sfânt, ci şi de efectul practic al acestei lucrări divine. Fiecare om care primeşte Duhul Sfânt, are o experienţă supranaturală cu Dumnezeu, prin care Dumnezeu se manifestă prin diferitele daruri ale Duhului Sfânt. Această lucrare ne este confirmată în ziua Cincizecimii şi în tot Noul Testament. Umplerea cu Duhul Sfânt a început mai întâi cu 120 de persoane la Ierusalim, în odaia de sus. Limbile lor au fost aprinse de focul divin, care s-a împărţit deasupra lor şi apoi  Duhul Sfânt a reuşit să vorbească prin ei. Marile lucrări ale lui Dumnezeu au fost vestite, iar mulţimea adunată din toate neamurile a auzit vestirea și a înțeles-o fiecare în limba lui maternă. Dumnezeu a făcut două minuni deodată: una prin cei care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, iar cealaltă minune oamenii care trebuiau adăugați Bisericii. Apostolul Petru a răspuns cu glas tare: „Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: ..”..

Umplerea cu Duhul Sfânt este necesară pentru mântuire. Apostolul Petru, nu rezumă făgăduinţa aceasta numai pentru cei 120, ci ea este valabilă pentru toţi cei ce vor deveni credincioși. În chemarea sa la pocăință și botez, el continuă și spune: „… apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru”.

Toţi aceia care au auzit şi primit chemarea aceasta divină și au trăit o pocăință divină şi s-au lăsat botezați în Numele Lui, au dreptul să primească Duhul Sfânt.

După ce Filip a predicat în Samaria și mulți au devenit credincioși și au fost botezați, Petru și Ioan au venit în Samaria pentru a se ruga pentru cei deveniți credincioși, ca ei să primească Duhul Sfânt. Citim aceasta în Fapte 8:15-17: „Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci încă nu se pogorâse peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt”.

Apostolii au luat experienţa aceasta la fel de în serios, ca și propovăduirea mântuirii. Ei ştiau că numai Duhul Sfânt poate călăuzi în tot adevărul. Este unul și acelaşi Duh care ne conduce la pocăinţă, care lucrează în viaţa noastră o părere de rău, care ne poate dovedi vinovați de păcat și judecată. Este acelaşi Duh Sfânt care ne înnoiește și lucrează în noi naşterea din nou. După ce s-a întâmplat acest lucru, plinătatea Duhului Sfânt este turnată în inima curățită și sfințită.

Impactul botezului cu Duhul Sfânt este descris în numeroasele modalități în Noul Testament. Dacă cineva este umplut cu Duhul Sfânt astăzi, prin acela Dumnezeu va putea lucra în același fel ca atunci. Prin turnarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Și-a creat posibilitatea de a lucra într-un mod supranatural în Biserica Sa.

Biserica lui Dumnezeu nu este o organizaţie omenească, ci o instituție divină. S-a întâmplat ca Duhul Sfânt să cadă peste oameni şi în timpul predicii. În Faptele Ap. 10:44-45 citim: „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste neamuri”. Cei ce au devenit credincioși, din alte oraşe și ţări, nu sărbătoreau coborârea Duhului Sfânt care a avut loc la Ierusalim, ci, în acelaşi fel, au fost umpluţi cu Duhul Sfânt.

În versetul 47 este scris: „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?”

Nu poate fi spus mai clar: toți care au devenit credincioşi, în toate timpurile, pot trăi făgăduinţa puterii Duhului Sfânt.

La fiecare botez cu Duhul, au fost şi fenomene însoțitoare. Prin prorocul Ioel, așa am citit la început, Dumnezeu a prezis ce efect va avea această experiență. Prin Duhul sunt descoperite lucruri în visuri, prin acelaşi Duh vine inspiraţia pentru o prorocie divină. Prin acelaşi Duh va fi folosită limba noastră, pentru a vorbi în altă limbă şi tot prin acelaşi Duh este în lucrare darul tălmăcirii. Darurile Duhului Sfânt sunt descrise de apostolul Pavel în mod deosebit în 1 Corinteni 12 şi 14.

În Faptele Ap. 9:10 citim: „În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: «Anania!» «Iată-mă, Doamne,» a răspuns el. Și Domnul i-a zis: «Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el, şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăși vederea»”. Nouă, tuturor, ne este cunoscută această relatare, pentru că pretutindeni se vesteşte despre întoarcerea lui Saul. Noi vedem însă în această relatare cum S-a folosit Dumnezeu de slujitorul Său, Anania, lucrând într-un mod supranatural.

În timpul creștinismului primar au fost pocăințe lucrate de Duhul. Îi mulțumim Domnului că și astăzi mai există astfel de trăiri. Anania a spus că el a auzit multe despre Saul. Dar Domnul a răspuns lui Anania: „Du-te, căci este un vas, pe care L-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel”. … „Anania a plecat; şi după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: «Frate Saule, Domnul Isus care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, M-a trimis ca să-ţi capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt»”.

Stimați ascultători, dragi fraţi şi surori, despre experienţa aceasta cu Dumnezeu, s-ar putea spune foarte multe. Sfânta Scriptură, care ne mărturiseşte despre această trăire, este unica unitate de măsură şi singura sursă de informare corectă despre aceasta. Dacă îi întrebăm pe oameni, vom primi răspunsuri diferite. Dar dacă avem o întrebare biblică, trebuie să primim un răspuns biblic.

Şi în acest punct, nu mai putem asculta în continuare de oameni, ci ne rugăm Domnului ca El să ne dăruiască claritate în toate lucrurile.

Apostolul Pavel a întrebat pe cei nou veniţi la credinţă: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” (Fapte 19:2). Aceeaşi întrebare ne este adresată nouă astăzi. Aceeaşi putere a Duhului Sfânt este la dispoziţia tuturor celor care sunt pregătiţi să-şi dedice viaţa lui Dumnezeu, care prin pocăință și credință au venit la Isus Hristos pentru a merge pe calea credinţei și ascultării. Toate darurile pe care le-a dat Domnul Isus Bisericii Sale, rămân în ea până când va fi desăvârşită și va fi luată de pe acest pământ. Conform Cuvântului Domnului din Romani 11:29: „lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută”.

Cel ce se ştie chemat de Dumnezeu şi a devenit credincios, nu va putea tăgădui niciodată o făgăduinţă, ci din contră, noi ne vom ruga să fim umpluţi cu Duhul Sfânt. Acest lucru dorim să îl facem acum:

Tată ceresc, împreună cu multe mii care au auzit Cuvântul Tău, vin înaintea feţei Tale sfinte şi Te rog, Doamne, să lucrezi în noi toţi o credinţă vie, biblică. Fie ca ei să Te ia pe Cuvânt și să trăiască experiența lor de Rusalii. Eu Te rog în Numele lui Isus. Amin!

Ascultă predica audio dând click aici.

 

 

Distribuie această postare.