Sumar video Krefeld – iunie 2016 – Ewald Frank

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank de la Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Îi suntem foarte, foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru adunările din ultimul sfârșit de săptămână. Frați și surori, credincioși autentici au venit din întreaga Europă și, de asemenea, de peste ocean; apoi, cei din toate țările, ni s-au alăturat online ca să audă și să vadă ce ne-a dat Domnul – Cuvântul Său scump și sfânt. Și am împărtășit mesajul acestui ceas, Cuvântul scump al lui Dumnezeu, făgăduit pentru acest timp.

Am citit din Romani 1, următoarele versete foarte, foarte importante. Romani 1, unde apostolul se referă la Vechiul Testament, arătând cum ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Vechiul Testament, El împlinește în Noul Testament. Romani 1:1: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi” – în Vechiul Testament.

Frați și surori, acest lucru este foarte important! În Vechiul Testament Dumnezeu i-a folosit pe proroci să spună dinainte ceea ce avea să facă El în cursul Noului Testament. Dacă citiți Matei 1, vedem acolo că Dumnezeu a confirmat chiar de la început făgăduința dată în Maleahi. Domnul Însuși a spus: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”. Este absolut minunat să cunoști armonia dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Mai întâi Dumnezeu a făcut făgăduințe, folosindu-i pe proroci ca să spună dinainte ceea ce va veni, ce va fi în planul mântuirii. Apoi, de la Matei 1 ni se vorbește despre împlinirea făgăduințelor una după cealaltă. Chiar în Fapte capitolul 1, capitolul 2 și celelalte capitole – totul este împlinirea celor făgăduite de Dumnezeu în Vechiul Testament.

Preocuparea noastră este a doua venire a lui Hristos pe care toți credincioșii adevărați o poartă în inima lor și așteaptă s-o vadă împlinită. Ne întoarcem pentru un moment la început, la prima venire a lui Hristos – Ioan Botezătorul, prorocul făgăduit din Vechiul Testament… și găsim rezultatul slujbei lui în Luca 1:17-18: un norod bine pregătit pentru Domnul – asta va realiza mesajul acestui ceas. Un norod bine pregătit pentru Domnul, căci în Matei 25 citim: „Iată, Mirele vine…” apoi: „cele ce sunt gata, care sunt pregătite, vor intra la nuntă iar ușa va fi închisă”. Noi așteptăm revenirea lui Hristos, a doua venire a lui Hristos, ca Mirele să vină și să-Și ducă Mireasa acasă.

Avem făgăduința în multe locuri: 1 Corinteni 15, de la v. 50, despre revenirea și venirea lui Isus Hristos, 1 Tesaloniceni 4 și multe alte versete care vorbesc despre acel măreț eveniment. Când este vorba despre venirea personală a Domnului, trebuie să citim ambele versete: 1 Ioan 4:2: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh, care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu”.  Aceasta se referă la prima venire a lui Hristos, când Cuvântul s-a făcut trup și Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a venit în acest trup de carne ca să ia asupra Sa, la cruce, păcatele făcute de noi în trup. El Și-a vărsat sângele, Și-a dat viața ca să ne răscumpere și să ne dea răscumpărarea și iertarea păcatelor.

Dar se vorbește despre a doua venire a lui Hristos (și eu citesc din aceeași Biblie din care citea și fratele Branham) și în 2 Ioan versetul 7 citim: „Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!” Avem aici o afirmație foarte importantă, pentru că mulți care pretind că-l cred pe proroc și mesajul spun: „Hristos deja a venit, în chip spiritual, a părăsit scaunul îndurării, a venit să-i pretindă pe cei răscumpărați ai Săi”. Aceasta este o minciună! Este o minciună! Isus Hristos S-a descoperit într-un mod extraordinar, supranatural, arătându-I-se fratelui Branham. De câte ori s-a coborât stâlpul de foc în toate rândurile formate pentru rugăciune… Eu am fost în adunările lui, eu știu ce s-a întâmplat, eu sunt un martor ocular.

Apoi, pe 28 februarie 1963, norul supranatural și Domnul înconjurat de șapte îngeri în acea constelație i-a spus fratelui Branham să se întoarcă la Jeffersonville pentru deschiderea celor șapte peceți. Dar aceasta n-a fost revenirea, n-a fost a doua venire a lui Hristos! Nu și iarăși nu! Ci Dumnezeu în îndurarea Lui i-a arătat prorocului Său că sosise timpul deschiderii celor șapte peceți.

Preaiubiți frați și surori, eu am o răspundere înaintea lui Dumnezeu și trebuie să vă spun și trebuie să vă cer să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai să spuneți ceva. De exemplu, Fapte 1: „Același Isus care a fost înălțat de la voi în cer, va veni în același fel în care L-ați văzut suindu-Se la cer”. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu! Și Domnul nostru i-a dus pe ucenici Săi către Betania, apoi Și-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat și, în timp ce-i binecuvânta, a fost înălțat în slavă. Iar ei L-au privit suindu-Se la cer trupește! Nu un mesaj, nu o descoperire! TRUPEȘTE! Iar fratele Branham a subliniat: „Domnul va reveni trupește, tot așa cum a fost înălțat în slavă”. Iar noi vom fi schimbați (transformați)! Aceste trupuri! Nu o descoperire, nu! Realitate! Fiecare descoperire care vine de la Dumnezeu este întotdeauna în legătură cu realitatea, nu cu o închipuire.

Îmi amintesc de fratele din Virginia, care a stat înaintea mea și a zis: „Frate Frank, știi, noi suntem deja răpiți”. Frați și surori, nu vă puteți închipui! Pur și simplu a trebuit să plâng. Am spus: „Frate iubit, tu ești aici și eu sunt aici, cum poți să spui că ești răpit?” El a zis: „Este o descoperire. Dacă ai descoperirea, ești deja răpit și ești deja în Împărăția de o mie de ani”. Eu am spus: „Frate iubit, te rog, du-mă înapoi la aeroport”.

Eu nu voi crede niciodată ceva, decât dacă este  Cuvântul Dumnezeului Atotputernic! Și o spun din nou: diferitele învățături despre tunete, despre cutare sau cutare… Vă rog! Vă rog înțelegeți: tot ceea ce a fost o parte din slujba deosebită a prorocului lui Dumnezeu, William Branham lăsați în seama lui Dumnezeu și lăsați-o acolo unde a fost rânduit să fie. Eu am predicat peste 8000 de predici în 156 de țări, dar n-am predicat niciodată despre tunete. De ce? Pentru că dacă eu deschid acest Cuvânt al lui Dumnezeu, de unde pot să predic despre tunete? Spuneți-mi, de unde? Vă rog, de unde? Din ce Biblie? Din ce verset? Din ce capitol? Chiar și în Apocalipsa 10, când cele șapte tunete vor face să se audă glasurile lor, când Domnul va veni ca Înger al legământului – nu pentru răpire. Pentru răpire El vine ca mire să-și ducă Mireasa acasă. Dar când El vine ca proprietar original, ca Îngerul legământului, punând un picior pe pământ și unul pe mare, jurând pe Acela care trăiește în veci – acesta este momentul când cele șapte tunete vor face să li se audă glasurile. Și nici măcar nu este scris ce au spus ele! Lui Ioan i-a fost interzis să scrie! Mie îmi este interzis să predic despre ele! Când veți respecta Cuvântul lui Dumnezeu? Acesta este timpul când trebuie să respectați Cuvântul lui Dumnezeu!

Revenind la 2 Ioan 7 – dacă nu mărturisiți că Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, va reveni în același trup în care a fost înviat și a fost cu ucenicii Săi timp de 40 de zile și apoi, conform Luca 24: 50-51, dinaintea ochilor lor a fost luat trupește în slavă și se va întoarce conform Cuvântului lui Dumnezeu în același fel. Iar noi, prin harul lui Dumnezeu, credem 1 Tesaloniceni 4 în ordinea exactă: când Domnul revine, cei morți în Hristos vor învia trupește! Vor învia trupește! Iar noi, cei ce suntem în viață, vom fi schimbați (transformați) trupește! Și împreună vom fi răpiți și-L vom întâlni pe Domnul în văzduh și vom fi cu el la ospățul de nuntă a Mielului, vom ședea și vom bea cu Avraam, Isaac și Iacov, cu toți aleșii din Vechiul și Noul Testament, va fi o realitate. Tot ce este în legătură cu planul mântuirii, cu Mântuitorul și cu cei mântuiți, va fi o realitate.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu sper că înțelegeți ce răspundere am eu înaintea lui Dumnezeu. Pe 11 iunie 1958, în Dallas, Texas, chiar înaintea începerii serviciului divin, am avut o conversație foarte plăcută cu William Branham, prorocul lui Dumnezeu, în care mi-a împărtășit pentru prima dată însărcinarea lui divină și mesajul vremii sfârșitului. La încheierea conversației, el a spus, uitându-se la mine: „Frate Frank, tu vei reveni în Germania cu acest mesaj”. Prin harul lui Dumnezeu, eu am fost în legătură cu slujba lui vreme de 10 ani și, prin harul lui Dumnezeu, am publicat toate predicile sale, merg din oraș în oraș ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu.

Fie ca să primiți descoperire divină, înțelegere divină, fie ca să respectați Cuvântul lui Dumnezeu, este rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus. Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde ați fi pe pământ. Acesta este timpul lui Dumnezeu când poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu și să fie gata pentru revenirea lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.