Să faceți orice vă va zice! (III) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump Isus!

M-am bucurat foarte mult de numeroasele scrisori primite, în care mulți au exprimat impactul predicilor în viața lor personală.

Subiectul „Să faceți orice vă va zice!” a devenit o mare binecuvântare pentru mulți. Biblia mărturisește despre oameni care au fost ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, despre oameni care au fost neascultători. Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a odihnit peste ascultare, iar blestemul peste neascultare. În timpul său, Moise a dat de ales copiilor lui Israel ambele lucruri: ascultarea și neascultarea. În același fel, Domnul ne oferă în acest timp ambele lucruri. Cel care dorește să primească trecere înaintea lui Dumnezeu, acela trebuie să facă ceea ce El ne zice în Cuvântul Lui.

Un exemplu emoționant de ascultare și de neascultare putem găsi în viața și descrierea unui bărbat. Vă rog să citiți cu toții istorisirea din 1 Împărați capitolul 13. Aici găsim mărturia unui om al lui Dumnezeu care a venit din Iuda la Betel pentru a aduce mesajul Domnului în prezența împăratului. El a anunțat un semn care trebuia considerat ca fiind o confirmare a mesajului său. Lui i-a fost poruncit să nu mănânce pâine, să nu bea apă și să nu se întoarcă pe drumul pe care s-a dus. Atât timp cât acest om al lui Dumnezeu a făcut exact ceea ce i-a poruncit Domnul, Dumnezeu a fost cu el și Cuvântul pe care l-a vestit el ca mesaj a fost confirmat. Dar de îndată ce el a ascultat de un alt proroc, care l-a rugat să se întoarcă înapoi la acel loc, ca să mănânce pâine și să bea apă, iar el a fost de acord, neascultarea și blestemul au intervenit în viața lui. Acest om al lui Dumnezeu, care, inițial făcuse cu o inimă sinceră ceea ce i-a poruncit Domnul, mai târziu a fost sfâșiat de un leu, după ce a încălcat Cuvântul Domnului și a ascultat de ceea ce i-a spus altcineva. Această istorisire este cea mai cumplită din tot Vechiul Testament; ne face conștienți și ne arată în fața ochilor faptul că ascultarea aduce binecuvântarea și în legătură cu aceasta, confirmarea divină, iar imediat după aceea avem descrierea încălcării Cuvântului – neascultarea și aceasta în legătură cu blestemul.

Mai ales în acest timp, în care toată lumea vrea să aibă dreptate, trebuie să luăm la inimă cuvintele clare ale Domnului Dumnezeului nostru, fără ca să ne îndepărtăm deloc de ele.

Pentru omul lui Dumnezeu la care a venit Cuvântul Domnului, ar fi trebuit să fi fost clar o dată pentru totdeauna că trebuia să procedeze conform Cuvântului. Noi nu vrem să-l judecăm, deoarece imediat a venit pedeapsa peste el. Dar noi dorim să ne întrebăm dacă urmăm îndemnurile Domnului Dumnezeului nostru, sau dacă suntem influențați de oameni care se dau a fi proroci, predicatori sau evangheliști, făcându-ne să lucrăm în neascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singura unitate de măsură pentru viața noastră de credință.

În biserici și biserici libere se practică lucruri nebiblice. Iar diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește, înghițind pe toți care se îndepărtează de calea și Cuvântul lui Dumnezeu.

A sosit timpul să devenim cu toții conștienți de cine vrem să ascultăm și al cui Cuvânt vrem să-L urmăm. Pavel scrie romanilor: „Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși”. Însărcinarea unui rob trimis de Dumnezeu constă în a da mai departe numai ceea ce a primit el de la Dumnezeu. Dar interpretările cărturarilor, duc oamenii la cădere, până în acest timp. Ei trag oamenii de pe calea lui Dumnezeu, amăgindu-i să fie neascultători de Cuvânt. Acum nu am posibilitatea să pun pe stâlpul infamiei toate lucrurile nebiblice, dar doresc să cer de la toți cei sinceri să citească Sfânta Scriptură în mod personal, ca să vadă dacă ceea ce se face este ceea ce a spus Domnul.

Isus Hristos, Domnul nostru ne zice: „Eu sunt calea, adevărul și viața”. Există numai un singur adevăr: este Cuvântul făcut trup. Cine rămâne în El, acela rămâne în Cuvântul Lui și face tot ceea ce a zis El. Numai așa putem sta în fața lui Dumnezeu. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a zis: „Eu fac voia Celui ce M-a trimis”. Este vorba despre veșnicie. Nu ne putem mulțumi cu interpretări omenești. Noi avem nevoie de Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca o lumină pe calea noastră de credință. Isus a zis: „Nu orișicine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”.

Noi trăim într-un timp în care învățăturile originale ale creștinismului primar sunt puse din nou pe sfeșnic, oferind tuturor posibilitatea de a crede și a face ceea ce zice Domnul în Cuvântul Său. El zice păcătoșilor: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre!” El ne cheamă mai departe, zicându-ne: „Pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos”. Celor ce s-au pocăit, le zice: „Păcatele îți sunt iertate! Du-te și nu mai păcătui!” Bolnavilor, le zice: „Eu Sunt Domnul, Medicul tău”. Nu există niciun singur loc în care Domnul Isus să fi trimis o persoană bolnavă la un medic naturist sau la un medic de familie, ci dimpotrivă, Biblia zice că El îi vindeca pe toți cei care veneau la El (Matei 8:16-17). Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci! Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce ne-a zis El și la ceea ce a făcut El. Cât de des se spune credincioșilor bolnavi că ei trebuie să suporte povara în smerenie! Unde este scris așa ceva în Biblie? Isus Hristos a luat totul asupra Lui și a schimbat blestemul în binecuvântare. Prin credința în El primim iertarea vinei și păcatelor noastre, noi primim vindecare și eliberare. Când Petru și Ioan s-au întâlnit cu acel olog la poarta Templului, ei nu au început să-l înduioșeze și să-l mângâie, zicându-i că este voia lui Dumnezeu să sufere așa, ci Petru i-a zis: „Argint și aur, n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” Ologul a fost tămăduit pe loc, sărind și lăudând pe Dumnezeu în Templu. Domnul S-a dovedit mereu acelora care au dăruit credință deplină Cuvântului Său.

Lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu încă nu a încetat. Peste tot, acolo unde Duhul Sfânt este în lucrare și oamenii dau credință făgăduinței lui Dumnezeu, are loc lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Chiar și astăzi, Domnul Se descoperă acelora care Îl caută din toată inima. Încă mai este valabil ceea ce este scris în Psalmul 103: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale; El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare”.

Stimați ascultători, subiectul nostru este: „Să faceți orice vă va zice!” Noi trebuie să fim aduși înapoi la părtășia cu Dumnezeu și să avem o ureche deschisă pentru glasul Domnului. Noi trebuie să fim în stare să facem deosebirea: cine este Cel ce vorbește cu noi. Tot ceea ce vorbește Domnul este în acord de 100% cu Cuvântul Lui. Indiferent dacă păcătoși sau bolnavi, dacă trudiți și împovărați, dacă legați de plăceri, dacă întristați sau deznădăjduiți, indiferent de starea în care vă aflați, să nu apelați la oameni! Îndreptați-vă spre Dumnezeu care vorbește acum cu voi! Încredeți-vă în El! El o va face bine! Faceți ceea ce vă zice! Credeți ceea ce El a făgăduit și veți vedea slava lui Dumnezeu! Nu există nicio situație din care El să nu vă poată elibera. Nu există nicio situație din care El să nu vă poată ajuta, căci El are astăzi pentru fiecare un cuvânt de mângâiere, de eliberare, al puterii și binecuvântării. Ceea ce vă spune El prin Cuvântul și prin Duhul Lui, să faceți!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, vorbește cu noi toți într-un mod atât de puternic încât să pătrundă în inimile noastre! Și dăruiește har să fi înțeles corect vorbirea Ta, fiind pregătiți să facem ce zici Tu! Binecuvântează-i pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău! Încununează-i cu milă și îndurare! Dăruiește-le ceea ce ei Îți cer acum! Îți mulțumesc pentru aceasta, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.