Rugăciunea de Mare Preot a lui Isus – partea a II-a – predică de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump și sfânt al Domnului Isus Hristos.

Mai întâi, doresc să mulțumesc din nou tuturor celor care ne-au scris și care se află într-o legătură cu noi prin intermediul acestor emisiuni.

Astăzi, dorim să vorbim despre Ioan 17, începând cu versetul 6. Aici, în rugăciunea Lui de Mare Preot, cu ochii ridicați spre cer, Mântuitorul spune: Am descoperit Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău(traducerea germană Elberfelder). Din acest verset reseie clar că Domnul Isus a descoperit Numele Tatălui, acelora care au ieșit afară din lume și au păzit Cuvântul Său. Toți cei care Îl recunosc pe singurul Dumnezeu adevărat, care a devenit Mântuitorul nostru în Isus Hristos, Îl văd pe Tatăl în Fiul, așa cum o descrie Biblia. Aici este vorba despre următorul lucru: Mântuitorul a descoperit alor Săi, Numele Tatălui. El a spus literar: Am descoperit Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume”  (trad. germ. Elberfelder). Nu toți cei care se numesc credincioși au avut o trăire adevărată cu Dumnezeu. Mulți au o credință mentală, care nu are ca bază Cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza acestui verset, noi trebuie să ne punem următoarea întrebare: „Care este Numele Tatălui pe care L-a descoperit Fiul alor Săi, celor care i-au fost dați din lume?” Dacă este pusă întrebarea: „Care este Numele Fiului?”, atunci toți spun: „Isus.” Dar aici este vorba de faptul că Numele Tatălui a fost descoperit și de aceea, noi trebuie să știm care este Numele Tatălui.

Pentru a exprima mai clar acest lucru, dacă cineva ar întreba: „cum Îl cheamă pe Fiul lui Dumnezeu?”, atunci am spune: „Isus”. Dar dacă am întreba: „cum Îl cheamă pe Tatăl? Care este Numele Lui?”, atunci desigur că majoritatea nu ar putea răspunde. Poate că nici nu s-au gândit vreodată la așa ceva. Dar tocmai despre aceasta este vorba aici în Ioan 17. Mulți au încercat să îi pună pe Fiul și pe Tatăl față în față, în loc să înțeleagă descoperirea divină chiar din acest capitol. Pentru a lumina mai mult această temă, doresc să citesc imediat versetul 11: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și Noi”. Cheia este în aceste cuvinte: …păzește, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat”. Chiar văzut firește, fiul preia numele tatălui. Exact la fel este cu descoperirea Tatălui în Fiul. Din acest context, vedem că Numele Tatălui și al Fiului trebuie să fiu unul și același. Această recunoaștere este foarte importantă și conform celor spuse de Isus, toți copiii lui Dumnezeu trebuie să o aibă.

Poate că acum vă gândiți deja la textul biblic prețios din Matei 28:18. Acolo vorbește Cel înviat, Domnul înălțat: Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”. Aici, El nu separă faptul că Lui i-a fost dată puterea pe pământ, iar Tatălui i-a fost dată puterea în cer. Aici El vorbește ca fiind Domnul Dumnezeu și zice: Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”. Mai departe, El zice: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Amin”. Dar, deoarece suntem la tema aceasta și este vorba despre acest Nume, în care Dumnezeu S-a descoperit în Noul Testament, dorim tratăm în detaliu acest lucru.

În Ioan 17 citim că Fiul ne-a descoperit Numele Tatălui. În Matei 28:19 ne-a fost poruncit să botezăm „în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”. Nu este scris: în Numele (la plural), sau în titluri (la plural), ci în Numele (la singular). Deși Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, totuși totul a avut loc în Numele lui Isus Hristos. La fiecare întrebare biblică trebuie să cercetăm Sfânta Scriptură, pentru ca toate versetele biblice care se referă la un subiect să fie luate în context și să fie luminate. „Tată” este un titlu. De asemenea și „Fiu” și „Duh Sfânt”. Prin aceasta, Dumnezeu este descris în felul Său de descoperire. Dar dacă se pune întrebarea: „care este Numele?”, atunci avem dreptul ca să primim un răspuns. Cui nu îi este descoperit Numele, face din Matei 28:19 o formulă, fără a înțelege despre ce este vorba.

Dacă Domnul Isus zice: „Am descoperit Numele Tău oamenilor”, atunci toți cei care au venit la Isus Hristos și Îi aparțin, aceștia posedă descoperirea Numelui Său, Numele în care Dumnezeu S-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Aici este vorba de Numele care este mai presus de orice Nume, în care se va apleca orice genunchi și în care orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Numele lui Isus conține mai mult decât se presupune în general. De exemplu, cine a fost botezat în formula „în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, de fapt nu a fost botezat biblic, pentru că nu a fost recunoscut faptul că de aceste trei titluri aparține Numele. Atunci când Petru a propovăduit norodului Cuvântul lui Dumnezeu, în ziua Cincizecimii, citim în Faptele Apostolilor 2:38: „«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh».” Petru auzise porunca misionară și a înțeles-o întocmai. El știa că în Matei 28:19 era vorba despre Numele în care Dumnezeu S-a descoperit în Noul Testament.  

Dacă citim Faptele Apostolilor, acolo găsim că toți cei care au fost botezați în Numele Domnului Isus Hristos, au fost botezați biblic. Nici măcar o singură dată nu a fost botezată vreo persoană, în formulă. În Ierusalim, Petru a botezat în Numele lui Isus Hristos (Faptele Apostolilor 2:38); la fel, Filip în Samaria în Faptele Apostolilor 8:16 și Pavel în Efes în Faptele Apostolilor 19:5. Aici nu este vorba despre o interpretare strânsă a cuvintelor, ci de o învățătură biblică. Este scris: „Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez”. Acest botez biblic, se realizează prin faptul că cel care botează și cel care se lasă botezat, amândoi intră în apă și botezul se realizează printr-o singură scufundare, în Numele Domnului Isus Hristos.

Deoarece, acum la sfârșitul timpului de har trebuie să ne întoarcem la propovăduirea biblică, noi nu putem ocoli acest punct.

Întorcându-ne la Ioan 17:6, trebuie să observăm că mulți credincioși care se referă atât de mult la acest capitol, încă nu au înțeles lucrurile cele mai simple care sunt scrise aici. Referindu-se la Tatăl, Isus Hristos a putut spune: „Am descoperit Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume”. 

De aceea, stimați ascultători, dragi frați și surori, trebuie accentuat că doar cei care au avut o întâlnire adevărată cu Dumnezeu sunt introduși în taina dumnezeirii. Toți ceilalți își vor însuși o cunoștință mentală și vor folosi diferite argumente dintr-un verset sau altul, ridicând pretenții personale, fără să se cerceteze personal și să asculte la picioarele lui Isus cuvintele descoperirii divine. Domnul zice mai departe: „…și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu vine de la Tine. Caci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu M-ai trimis”. Aici, noi avem posibilitatea să ne cercetăm personal dacă credem așa cum spune Scriptura.

Isus Hristos a ieșit din Dumnezeu. Fiul L-a descoperit pe Tatăl, aici pe pământ. De aceea, El a putut spune: „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl”. Astfel, Numele Tatălui și al Fiului este același, deoarece este vorba de unul și același Dumnezeu. În Noul Testament ne este dat Numele divin „Isus”. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi; nu un dumnezeu, ci Același Dumnezeu pe care îl întâlnim în întreg Vechiul Testament.  În Numele lui Isus ne este dăruit totul din partea lui Dumnezeu. Prin răscumpărarea de pe crucea Golgotei, Dumnezeu S-a împăcat cu omenirea și fiecare făgăduință sau biruință, tot ceea ce primim de la Dumnezeu, ne-a fost dăruit în Isus Hristos.

Vă rog, haideți să ne rugăm.

Tată ceresc, Îți mulțumim din toată inima pentru prețiosul și sfântul Tău Cuvânt. Tu ni Te-ai descoperit în Isus Hristos, Fiul Tău și noi Îți mulțumim pentru Numele Tău, pe care ni L-ai descoperit și pentru toate binecuvântările pe care le-am primit. Binecuvântează-i pe toți cei care au ascultat Cuvântul Tău acum. Dăruiește-le harul de a fi eliberați de toate închipuirile omenești, ca să dea credință deplină Cuvântului Tău. Salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe bolnavi și dovedește-Te tuturor ca fiind Cel viu. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.

Notă: puteți asculta predica înregistrată dân click pe următorul LINK

Distribuie această postare.