Rugăciunea de Mare Preot a lui Isus – partea I-a – predică de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros în Numele scump al Domnului Isus Hristos.

Mai întâi, doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au scris și au exprimat faptul că, cercetarea Cuvântului din serviciile noastre divine, le-a devenit o mare binecuvântare. Mulți înregistrează pe benzi sau casete predicile ținute la radio și după aceea le ascultă din nou și se adâncesc în Cuvântul lui Dumnezeu și îi mulțumesc Domnului pentru harul Său.

Eu doresc să spun împreună cu Pavel: Și, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării(2 Corinteni 4:3).

Astăzi dorim să vorbim despre Ioan 17. Chiar acest capitol este deseori interpretat personal. Aici este scris: „După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și a zis: «Tată, a sosit ceasul! Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine…”» Aici Îl vedem pe Isus Hristos în umanitatea Lui. El a fost Dumnezeu și Om. Ca Dumnezeu, desigur că nu trebuia să se roage, dar ca Om, El a devenit modelul nostru, căci noi trebuie să ne îndreptăm ochii spre cer și să ne rugăm Tatălui nostru ceresc.

Atunci a sosit ceasul proslăvirii Sale. În legătură cu aceasta, El nu a avut doar crucea înaintea ochiilor Săi, ci și învierea slăvită – biruința asupra tuturor puterilor locuinței morților. Fiul lui Dumnezeu se gândea la proslăvirea Tatălui. La fel trebuie să fie cu noi toți. Toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, nu se vor gândi doar la ei, ci la mărirea slavei lui Dumnezeu. Doar dacă Dumnezeu intră în dreptul Său cu noi și dacă între noi se pot împlini făgăduințele Sale, doar atunci se poate confirma Cuvântul Său și se poate descoperi slava Sa.

În legătură cu starea Lui de Fiu, Domnul Isus spune mai departe: după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu”. Aici este exprimat un gând foarte important și anume: cine vrea să primească viața veșnică, trebuie să vină la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe noi, Dumnezeu nu ne-a răscumpărat ca Tată, ci ca Fiu al lui Dumnezeu. El a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră și a plătit pentru iertarea păcatelor noastre prin faptul că El, ca Miel al lui Dumnezeu Și-a vărsat sângele pentru noi.

În alte predici, deja am cercetat faptul că Dumnezeu S-a descoperit ca Tată în cer și, de aceea, noi ne rugăm: Tatăl nostru care ești în ceruri…. Același Dumnezeu S-a descoperit în Fiul, pe pământ și locuiește în noi prin Duhul Sfânt. Oricine dorește să primească viața veșnică, o va găsi numai și numai în Isus Hristos și de aceea este scris: „Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică” (Ioan 3:36). Toți cei care sunt rânduiți de Dumnezeu pentru mântuire, vor găsi calea spre Isus Hristos, pentru ca în El și prin El să aibă viața veșnică.

Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, dar nu toți se lasă mântuiți și călăuziți la pocăință de către Duhul lui Dumnezeu; nu toți oamenii doresc să ajungă la cunoștința adevărului. Dar este scris: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine” și „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară”. Toți cei care vin la Isus Hristos, primesc de la El viața veșnică. Iar El intră în acest gând mai în detaliu și descrie efectul în viața oamenilor care au primit viața veșnică prin faptul că zice: Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. 

Trebuie să ne oprim puțin la acest verset, căci aici este vorba de viața veșnică. Noi nu vrem doar să vorbim despre ea, ci vrem să o avem cu adevărat. Aici ne este spus acum, că viața veșnică constă în faptul că Îl recunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat. Aici este vorba de adevărul biblic de a recunoaște că există doar un singur Dumnezeu adevărat. În niciun verset biblic nu este vorba de mai multe persoane ale divinitații, chiar dacă singurul Dumnezeu se descoperă sub diferite forme. Conform primei porunci, poporul Israel putea să creadă doar într-un singur Dumnezeu. În afară de El nu există un alt Dumnezeu. Dacă, conform cuvintelor lui Isus, viața veșnică constă în: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu, atunci noi trebuie să acordăm mai multă atenție acestui lucru.

În cercul credincioșilor se vorbește atât de mult despre viața veșnică, fără să se înțeleagă că, credinciosului care are o întâlnire adevărată cu Isus Hristos, Răscumpărătorul Său, îi este dată o descoperire divină directă. Aici nu este vorba doar de o cunoștință, ci este vorba de trăirea și siguranța primirii vieții veșnice.

Pavel îi scrie lui Timotei: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți(1 Timotei 2:5-6).

Aici, în Ioan 17, îl vedem pe Domnul Isus ca Om, ca Răscumpărător care este cu picioarele Lui pe acest pământ și care a venit în trup, dare care S-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu cu putere și neprihănit în duhul. În capitolul 16, pe care noi l-am cercetat înainte, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi clar și răspicat, fără a le vorbi în pilde: …și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu(Ioan 16:27).

Aici, El ne spune: Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat…Aici Îl vedem pe Isus Hristos în rolul Său de Mijlocitor, care împacă omenirea cu Dumnezeu. El zice mai departe: Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac (Ioan 17:4). El a spus toate aceste lucruri înaintea biruinței de pe crucea Golgotei, înainte de fi încheiată lucrarea de răscumpărare. Pentru El, desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu a fost deja o realitate divină. El Își cunoștea însărcinarea și știa că prin aceasta se va împlini tot planul de mântuire al lui Dumnezeu.

Dacă este vorba de viața veșnică, dacă este vorba de Dumnezeu, atunci trebuie să permitem Cuvântului lui Dumnezeu să ne vorbească și să nu aducem în Scriptură gândurile sau interpretările noastre personale.

În ce privește viața veșnică, Ioan scrie în epistola lui, în 1 Ioan 5:20: Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică”. Vă rog, haideți să comparăm Ioan 17:3 cu 1 Ioan 5:20 și conținutul să ne fie descoperit de Duhul lui Dumnezeu. În Ioan 17 ne este spus să Îl cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-a trimis El. Iar mai târziu, Ioan scrie că noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Fiul Lui, pe care el Îl descrie ca fiind Dumnezeul adevărat și viața veșnică.

Stimați ascultători, dragi frați și surori, observăm că nu ne putem apropia de Sfânta Scriptură cu mintea noastră. Taina lui Dumnezeu este atât de mare și de puternică și, cu cât timpul durează mai mult, cu atât ne este descoperită mai profund. Încă de atunci, Domnul Isus a spus: În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine, şi că Eu sunt în voi (Ioan 14:20). Isus Hristos a ieșit de la Dumnezeu și S-a întors în dumnezeirea Lui. În cele patru Evanghelii, Îl găsim ca Om, fiind descris în toate aspectele Sale, de la nașterea Lui și până la înălțarea în slavă. Mai târziu, după învierea Lui, Îl vedem ca Domnul slavei. Același Ioan care a scris capitolul 17, mărturisește în capitolul 20 ceea ce a spus Toma atunci când l-a văzut pe Domnul Isus Hristos după înviere și când și-a pus mâna pe coasta Lui. Dacă Îl recunoaștem pe Isus Hristos în dumnezeirea Lui, noi putem să spunem împreună cu Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu.”

Isus Hristos nu a răscumpărat doar Biserica, ci în El am devenit părtași naturii dumnezeiești. În El am primit viața veșnică și am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. El a fost hotărât înaintea întemeierii lumii ca să-Și dea viața ca Miel al lui Dumnezeu pentru împăcarea multora. Noi am fost hotărâți înaintea întemeierii lumii ca să fim răscumpărați, aduși înapoi la Dumnezeu și să intrăm în slava Lui.

Cine citește Cuvântul lui Dumnezeu, acela trebuie să recunoască semnificația planului divin de mântuire. Doar astfel vom putea încadra totul corect.

Vă rog, haideți să ne rugăm.

Tată ceresc, Ție, singurului Dumnezeu adevărat, Îți mulțumesc că ni Te-ai descoperit în Isus Hristos, aici pe pământ. Îți mulțumesc pentru împăcarea prin sângele Lui și te rog Doamne, dăruiește viața veșnică tuturor celor care vin la Tine și care cred în Tine. Binecuvântează pe toți aceia care au ascultat această predică, dăruiește-le înțelegerea corectă pentru Cuvântul Tău și lucrarea Ta din acest timp. Eu te rog, în Numele lui Isus. Amin.

Notă: puteți asculta predica înregistrată dân click pe următorul LINK

Distribuie această postare.