Prorocii adevărați și prorocii mincinoși – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu cuvântul din Isaia 57:14: Și El zice: „Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului Meu!”.

Mai întâi, aș dori să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Ne bucurăm că foarte mulți oameni comandă literatură. Cu adevărat, Domnul Dumnezeu a trimis o foamete duhovnicească în mijlocul poporului Său.

Dorim să transmitem Cuvântul curat al lui Dumnezeu, fără nicio interpretare omenească.

Domnul este Cel care a poruncit și Cuvântul Lui rămâne valabil, iar planul Său trebuie să fie îndeplinit. Poporului Său trebuie să-i fie croit un drum drept și pregătită o cale pe care să poate merge. Însuși Domnul trebuie să vorbească, căci El a vorbit ca Cel Preaînalt: „luați orice piedică din calea poporului Meu!”. În toate timpurile, poporului lui Dumnezeu i-au fost puse obstacole, piedici, pe drum. Dar, Domnul Și-a trimis robii ca să croiască un drum nou pe care au putut să meargă fără nicio piedică. Pentru aceasta, găsim exemple în Sfânta Scriptură. Prin Moise, Domnul Dumnezeu a descoperit poporului Israel Cuvântul și voia Sa. El a împlinit făgăduințele, arătându-le calea pe care trebuiau să meargă. Domnul Dumnezeu a fost cu ei zi și noapte și le-a luminat calea. Dar nu trecuse multă vreme și a apărut Balaam și a adus cu el căderea poporului Israel. Mânia lui Dumnezeu a venit asupra lor, astfel încât într-o singură zi au căzut 23.000 dintre ei. De asemenea și Balaam a fost un proroc, dar el nu avea o însărcinare divină. El nu avea Cuvântul făgăduit pentru acel timp. El nu putea să aducă nicio binecuvântare pentru poporul Israel. Putem citi că Domnul a vorbit. Dar la ce folos o descoperire dacă treci pe lângă Cuvântul făgăduinței?!

Adevărații mesageri ai lui Dumnezeu sunt niște proroci ai Cuvântului, iar mai întâi, Domnul le descoperă voia Sa și apoi îi călăuzește mai departe prin Duhul Său Cel Sfânt. Balaam nu aparținea de poporul ales și el nu a avut parte de făgăduințele și binecuvântările acelui timp. El a fost însărcinat de către Balac, împăratul Moabului, care nici el nu aparținea de poporul Israel cu care s-au împlinit făgăduințele lui Dumnezeu. Balaam a fost însărcinat să blesteme ceea ce a binecuvântat Dumnezeu. Dar Domnul nu permite ca aleșii Lui să fie blestemați. Nu! Peste ei vine binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu.

Aici avem o punere față în față a doi proroci: Moise, prorocul trimis de Dumnezeu cu „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” pentru acel timp, însărcinat de Dumnezeu să aducă poporului Cuvântul și eliberarea și îl avem pe Balaam, fără nicio însărcinare divină, fără Cuvântul făgăduinței, care vorbea contrar celor vorbite de Dumnezeu. Fiecare om, fie el predicator sau proroc, dacă este gata să blesteme pe aleșii lui Dumnezeu și intenționează să le pună piedici în cale, astfel încât ei să cadă, prin aceasta mărturisește că el nu aparține de poporul lui Dumnezeu. Astfel de oameni vor cădea ei înșiși, căci blestemul îi va lovi mai repede sau mai târziu.

Și în timpul prorocului Ieremia a apărut un proroc pe nume Hanania. Ieremia a prorocit în Numele Domnului: „De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta”. Dar a apărut prorocul Hanania și a prorocit: „Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon”. Acum, poporul lui Dumnezeu trebuia să decidă care din aceștia doi vorbește adevărul din însărcinarea lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt și cine vorbea de la el. Lucrul ciudat este că norodul a ascultat întotdeauna de cei care vorbeau și proroceau de la ei. „Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoții, prorocii și tot poporul, au pus mâna pe el și au zis: „Trebuie să mori negreșit!”. Pe prorocul Hanania nu l-au prins, căci a vorbit într-un gând cu prorocii și preoții lor și cu întregul norod din acea vreme. Dar Ieremia a vorbit în conformitate și din însărcinarea lui Dumnezeu.

În timpul împăratului Ahab, 400 din prorocii Israelului au prorocit contrariul celor prorocite de Mica în Numele Domnului, pe baza descoperirii divine date lui. Ahab nu a făcut absolut nimic împotriva celor 400 de proroci ai Israelului. Dar despre Mica, el a zis: „Băgați în temniță pe omul acesta! Când mă voi întoarce mă voi ocupa de el!”. Mica a fost atât de sigur de descoperirea primită, încât a strigat după el: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine”.

Acum trecem în Noul Testament. Și în zilele primei veniri a lui Hristos au predicat mulți. Dar a apărut un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, pentru aleșii din acel timp. Iar, toți cei care au primit har de la Dumnezeu au ascultat de el. Este important să recunoaștem cine aduce Cuvântul făgăduit din însărcinarea lui Dumnezeu și astfel pe „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” la poporul lui Dumnezeu. Pavel era atât de convins pe adevărul Evangheliei pe care o propovăduia, încât el a putut scrie: „Cine propovăduiește o altă Evanghelia să fie blestemat!” (Galateni 1). Dar totuși, el a putut spune: „pentru că, n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”. În epistola scrisă Bisericii din Efes, citim: „ai pus la încercare (ai verificat) pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși”. Și astăzi, peste tot în spatele amvoanelor stau proroci, apostoli și învățători mincinoși și se bucură de o reputație înaltă înaintea oamenilor, dar în propovăduirea lor ei sunt mincinoși pentru că nu sunt în conformitate cu ceea ce le-a fost descoperit de Dumnezeu ca adevăr adevăraților proroci, apostoli și învățători. Toți propovăduitorii trimiși de Dumnezeu sunt în conformitate de 100% cu ceea ce robii lui Dumnezeu au vorbit în Numele Domnului.

Unitatea noastră de măsură poate fi numai Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea este următoarea: corespunde învățătura Dumnezeirii de astăzi din biserici și este ea în conformitate cu mărturia generală a Scripturii? A vorbit vreodată un proroc, apostol sau învățător despre faptul că Dumnezeu este compus din mai multe persoane? Sau ei au învățat că Singurul Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt? Cum au botezat apostolii? Au considerat că Matei 28:19 este o formulă care este folosită la botez sau o însărcinare? Cine citește practica botezului din Faptele Apostolilor, acela va observa că ei au înțeles corect porunca misionară, prin faptul că au botezat în Numele Domnului Isus Hristos. Ei au recunoscut că este vorba de Numele Isus, Numele care este mai presus de orice nume, Nume în care Atotputernicul Dumnezeu se descoperă în Noul Testament.

Cum rămâne cu Cina Domnului? Cui îi pasă de ceea ce zice Scriptura? Unde se mai ia astăzi o pâine, așa cum a făcut Domnul Isus? Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi. Apostolul Pavel a zis: „Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat”. Toți cei care trăiesc în acest timp trebuie să depună efort pentru a se conforma cerinței Domnului.

Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului Meu!” Cel mai mare obstacol în calea poporului lui Dumnezeu sunt învățăturile nebiblice. Există numai o singură învățătură adevărată descoperită de Duhul Sfânt despre orice temă biblică. Toate celelalte sunt interpretări și tălmăciri ale oamenilor, fie că este vorba despre Dumnezeire, botez sau Cina Domnului, sau alte învățături ale Bibliei.

Stimați ascultători, depinde de dumneavoastră dacă doriți să amânați mai departe cu indiferență lucrurile divine, sau dacă sunteți pregătiți să dați la o parte orice piedică din drum ca să mergeți pe calea netezită a Domnului, recunoscând învățăturile biblice și astfel să stați de partea lui Dumnezeu.

Vă rog, haideți să ne rugăm:

Tată ceresc, fii îndurător față de poporul Tău și dăruiește-le privirea clară pentru Cuvântul Tău. Dă-le deosebirea ca să recunoască adevărul adevărat. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.


Notă: puteți asculta înregistrarea audio a traducerii acestei predici dând click AICI.

Distribuie această postare.