Pecetluirea celor 144 de mii

Dragi prieteni, sunt fratele Frank şi vă salut în Numele scump al lui Isus. Nădăjduiesc că vă bucuraţi de transmisiunile noastre şi fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce le ascultaţi. Îmi dau seama că am putea vorbi despre multe lucruri pe care le face Dumnezeu în multe ţări de pe glob, despre evenimentele actuale; am putea să mărturisim despre harul şi mila lui Dumnezeu, despre cum mântuieşte El pe cei pierduţi, cum îi vindecă pe cei bolnavi, cum îi eliberează pe cei legaţi. Suntem atât de recunoscători pentru Evanghelia lui Isus Hristos în simplitatea ei. În timpul slujbei de învăţătură am constatat că oamenii sunt mântuiţi, vindecaţi şi sunt călăuziţi în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Noi nu suntem la începutul, ci la sfârşitul dispensaţiei creştine. De aceea trebuie să vorbim şi despre chemarea afară, despre pregătirea şi desăvârşirea Miresei lui Hristos. Mulţi se bucură de studiul Cuvântului profetic al lui Dumnezeu şi ajung să înţeleagă mai bine planul de mântuire.

Astăzi vom începe cu Apoc. 7:1: „După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac”. În timpul perioadei Bisericii nou testamentare, noi am văzut forţele Antihristului, reprezentate prin cei patru călăreţi. După răpirea Miresei lui Hristos, peste pământ vor veni judecăţile. În general, perioada de timp dintre răpire şi începutul împărăţiei de o mie de ani, este descrisă ca fiind „necazul cel mare”. Dar există categoric un timp în care judecăţile nu pot să lovească, aşa cum spune Scriptura, până când sunt pecetluiţi cei 144 de mii. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, aceştia sunt pecetluiţi în timpul slujbei celor doi proroci despre care se vorbeşte în Apoc. 11, care îşi vor desfăşura slujba pentru evrei pe o perioadă de trei ani şi jumătate. Îngerii judecăţii, „care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului, care ţineau cele patru vânturi ale pământului” trebuie să aştepte până la vremea hotărâtă. Conform cu Apoc. 9:14-15, acei patru îngeri sunt dezlegaţi în timpul celei de-a şasea trâmbiţe: „zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: «Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!» Şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni”. Biblia spune clar că este hotărât „ceasul, ziua, luna şi anul acela” când cei patru îngeri ai judecăţii să omoare a treia parte din oameni. Ei au fost însărcinaţi să nu nimicească până când urma să vină vremea nimicirii. Prorocul Zaharia a văzut patru cai care trăgeau patru care. În aceeaşi legătură el vorbeşte despre patru vânturi ale pământului. Să citim Zaharia 6:1-5: „Am ridicat din nou ochii şi m-am uitat şi iată că patru care ieşeau dintre doi munţi; şi munţii erau de aramă”. În Biblie, arama simbolizează judecata dumnezeiască.

„La carul dintâi erau nişte cai roşii, la al doilea car cai negri, la al treilea car cai albi, şi la al patrulea car cai bălţaţi şi roşii” (v. 2-3). Caii aceştia au aceleaşi culori ca şi cei din primele patru peceţi. Numai ordinea lor este alta. Caii aceştia arată sistemul antihrist care, în timpul epocilor Bisericii, îşi îndreaptă mânia împotriva Bisericii, iar după aceea împotriva evreilor. Zaharia a vorbit îngerului şi l-a întrebat: „Ce înseamnă aceştia, domnul meu?” Îngerul mi-a răspuns: «Aceştia sunt cele patru duhuri ale cerurilor…»” Traducerea germană şi multe altele, vorbesc despre „cele patru vânturi ale cerurilor” în loc de „cele patru duhuri ale cerurilor”. Lucrul acesta este în concordanţă perfectă cu Apoc. 7:1. Numărul patru cuprinde întotdeauna evenimente mondiale. Noi avem estul şi vestul, nordul şi sudul, avem cele patru anotimpuri; în timpul primelor patru peceţi am văzut cele patru făpturi vii din prezenţa lui Dumnezeu. Apoi, avem în Noul Testament cele patru Evanghelii care vorbesc despre viaţa lui Hristos, de la naşterea Sa până la înălţare. De cealaltă parte avem cei patru călăreţi care reprezintă puterea universală a Antihristului, care este activă la scară mondială.

Ioan continuă: „Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: «Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!»” Apoc. 7:2-3. În general se crede că cele mai grozave judecăţi vor lovi pământul imediat ce Mireasa este răpită. Dar este esenţial să ascultăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în privinţa aceasta. Nu va avea loc nici o distrugere pe pământ sau pe mare şi nici copacii nu vor fi vătămaţi până când nu vor fi pecetluiţi pe frunte slujitorii lui Dumnezeu.

În emisiunea noastră precedentă am vorbit deja despre faptul că termenul de „slujitori” se referă la evrei şi nu la națiuni. Toţi cei ce sunt mântuiţi în timpul harului prin credinţa în Domnul Isus Hristos, sunt numiţi „fiii şi fiicele lui Dumnezeu”. Evreii, cei 144 de mii, sunt numiţi „slujitori”. Ioan a auzit numărul celor ce au fost pecetluiţi. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, vor fi pecetluiţi câte 12 mii din fiecare dintre cele 12 seminţii ale copiilor lui Israel. Mintea omenească poate să întrebe: s-au întors ei toţi în ţara lor natală? Între oameni este chiar şi învăţătura care spune că mai există numai două seminţii, iar celelalte zece s-au pierdut şi s-au amestecat printre națiuni. Aceasta este o afirmaţie îngrozitoare. Dacă Scriptura spune că din fiecare din cele 12 seminţii vor fi pecetluiţi câte 12 mii, noi trebuie să ne hotărâm dacă vom crede argumentele cuiva care se împotriveşte Cuvântului lui Dumnezeu şi care, de fapt, îl tăgăduieşte spunând că împlinirea literală a acestor versete este imposibilă. Şi astfel ei încearcă să spiritualizeze Cuvântul lui Dumnezeu. Vom crede noi sfânta Scriptură aşa cum este scrisă, în simplitatea ei? Mai există de asemenea şi unii care cred că cei 144 de mii despre care se vorbeşte aici sunt Mireasa dintre națiuni. Acest lucru este absolut împotriva Scripturii. Fiecare seminţie este amintită cu numele şi în cazul acesta 12 ori 12 mii fac 144 de mii. Pecetluirea celor 144 de mii îmi aminteşte de Ezechiel 9:3-4: „Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era şi s-a îndreptat spre pragul casei; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: «Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo.»” Imediat după această însărcinare, el urma să-i lovească pe cei tineri şi pe cei bătrâni şi pe oricine mai era în cetate, cu excepţia celor ce aveau semnul. Domnul priveşte la cei ce suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc pe pământ. Chiar şi acum există în mijlocul creştinilor o rămăşiţă care nu se mulţumeşte cu toate activităţile religioase şi cu toate urâciunile care se săvârşesc în Numele lui Hristos. Ei au o inimă mâhnită şi un duh zdrobit. Ei strigă la Domnul ca El să-Şi amintească toată bunele Sale făgăduinţe şi să le împlinească cu o mână puternică. Ei ascultă Cuvântul făgăduinţei, îl cred şi sunt pecetluiţi ci Duhul Sfânt făgăduit. La fel cum vor fi pecetluiţi cei 144 de mii, tot aşa adevăraţii copii ai lui Dumnezeu sunt pecetluiţi chiar acum cu Duhul Sfânt făgăduit.

Dragi prieteni, fraţi şi surori, nu este esenţial numai să ştim ce va face Domnul în viitor şi mai ales după ce a avut loc răpirea. Este frumos să cunoaştem aceste lucruri, dar pentru folosul nostru noi trebuie să ştim ce face El acum, conform Cuvântului Său, ca să-i pregătească pe ai Săi pentru slăvita Lui venire, ca ei să scape de toate aceste lucruri care vin. După răpirea Miresei dintre națiuni, vor veni doi proroci ca să-i cheme afară pe aleşii dintre evrei. Însă națiunile văd şi trăiesc acum efectul puternic al mesajului profetic adresat lor, prin care Mireasa lui Hristos, cei aleşi cu adevărat, sunt chemaţi afară şi pecetluiţi cu Duhul Sfânt. Evreii n-au nici o problemă în a-i crede pe prorocii lor, dar națiunile cred mai degrabă orice predicator, în loc să-l creadă pe adevăratul proroc trimis de Dumnezeu pe care însuşi Domnul l-a legitimat. Pentru că mesajul adus de un proroc este atât de diferit de ceea ce cred bisericile şi cultele, lor le este greu să aleagă. Dar oricine are Duhul lui Dumnezeu nu va căuta recunoaştere lumească, ci va fi gata să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. A putut Duhul lui Dumnezeu să vă atingă inima şi să vă dea înţelegerea corectă despre ceea ce face Domnul acum?

Să ne rugăm:
Tată ceresc, mă rog în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru, ajută-Ţi poporul de pretutindeni; dăruieşte-i înţelegere asupra a ceea ce faci Tu în timpul acesta conform Cuvântului Tău. Fie ca el să înţeleagă că acum se întâmplă ceva şi nu doar să vorbească sau să aştepte evenimente viitoare. Binecuvântează pe fiecare din cei ce au auzit acum Cuvântul Tău şi fii cu ei; căci eu mă rog în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.