Mesajul timpului de sfârşit

Dragi prieteni, vă vorbeşte acum predicatorul Ewald Frank din Germania de Vest. Aş dori să vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului Isus Hristos, cu Isaia 14:26-27: „Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna, întinsă peste toate neamurile. Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?”

Trezirile care s-au întins peste popoare au fost timpuri de înviorare de la Domnul, în care El a atras atenţia copiilor Săi la Cuvântul făgăduit pentru vremea lor. Chiar şi în Epocile întunecate, ei au fost în stare să sufere persecuţii sălbatice şi torturi, pentru că Dumnezeu era cu ei. În timpul Reformei a răsărit o rază de lumină, atunci când s-a predicat neprihănirea prin credinţă. Au urmat trezirile sfinţirii, cu experienţa sfinţirii. Aproximativ la cotitura acestui secol, întregul pământ a fost străbătut de o trezire mondială. Oameni din diferite biserici au primit botezul Duhului Sfânt, şi în Trupul lui Hristos au fost restituite darurile. Fiecare trezire a fost mai mult sau mai puţin însoţită de supranatural. Dar este trist s-o spunem: după un timp, oameni cu o gândire firească au format noi denominaţiuni şi s-au organizat în jurul unei anumite învăţături, fără a mai dori să primească lumină în continuare. Însă Dumnezeu a mers mai departe. Acolo unde este El, este slobozenie în Duhul. El nu se poate descoperi în graniţele unei denominaţiuni, pentru că este imposibil să-L restrângi pe Dumnezeu.

În fiecare trezire spirituală oamenii au fost scoşi din robie şi aduşi în libertatea Duhului. Sistemele religioase îi leagă pe oameni prin tradiţii. Dar Dumnezeu eliberează cu un braţ puternic, trimiţând aleşilor din fiecare epocă Cuvântul făgăduit. În timpul nostru Dumnezeu a înaintat din nou şi a descoperit tainele ascunse de-a lungul epocilor. Aşa cum a făgăduit El, cartea pecetluită a fost deschisă şi taina descoperită. Domnul a descoperit detaliile planului veşnic de mântuire. Din vremea apostolilor, Cuvântul Lui nu a fost predicat în plinătatea lui, cu legitimare divină, aşa cum a fost în această trezire de restituire. S-au întâmplat semne mari şi minuni. Isus Hristos şi-a descoperit puterea şi S-a dovedit a fi acelaşi ieri, azi şi în veci. Mii de oameni din întreaga lume pot mărturisi despre acest lucru. Mulţi care au privilegiul să trăiască în această ultimă epocă a bisericii, au văzut lumina şi au fost scoşi din întunericul spiritual. Mireasa-Cuvânt, aleşii lui Dumnezeu s-au întors la învăţăturile originale ale Scripturii, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Prin harul Său ne-a fost deschisă înţelegerea pentru Cuvântul Său şi pentru împlinirea Scripturii în timpul nostru. Noi am auzit sunetul trâmbiţei, Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu descoperit în această generaţie, şi ne-am întors de la toate dogmele şi crezurile omeneşti. Noi vedem acum împlinirea Scripturii în timpul în care trăim.

Ne ocupăm cu tema MESAJUL TIMPULUI DE SFÂRŞIT. Toţi creştinii biblici ştiu că noi trăim acum în timpul sfârşitului. Dar ce este cu mesajul către Biserică? Noi trebuie să vă facem de cunoscut mesajul dat de Dumnezeu pentru ceasul acesta. Multe prorocii se împlinesc. Revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape. Fiecare are dreptul din partea lui Dumnezeu, să fie informat despre lucrurile pe care le are Dumnezeu pentru timpul acesta.

Întotdeauna când urma să se întâmple ceva extraordinar, El şi-a informat fiii şi fiicele, şi pe locuitorii pământului, printr-unul din slujitorii Săi. Înainte ca potopul să lovească pământul, Dumnezeu l-a trimis cu un mesaj pe prorocul Său Noe. Şi Domnul a spus: „Duhul Meu nu se va lupta pururea cu omul…” Gen. 6:3. Isus a făcut o paralelă între zilele lui Noe şi ultima generaţie. Fără îndoială că noi trăim în timpul acela. De aceea nouă ni se potriveşte acum acelaşi pasaj biblic. Cu siguranţă că va veni judecata, şi vor scăpa numai câţiva. În multe cazuri, chiar copiii lui Dumnezeu nu au dat atenţie avertizărilor Duhului. În zilele acelea, fiii lui Dumnezeu, care erau din sămânţa lui Set, s-au amestecat cu sămânţa lui Cain, şi de aceea Domnul a hotărât să pună capăt oricărei făpturi. „I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, şi S-a mâhnit în inima Lui”.

De la începutul timpului au existat două genealogii (două seminţe), şi sunt încă prezente şi azi: copiii lui Dumnezeu şi copiii acestei lumi. Chiar acum suntem martori la cea mai mare înşelătorie din istoria omenirii. Toţi se străduiesc să vină împreună, unindu-se sub un cap nepotrivit. Dumnezeu strigă din nou: „Duhul Meu nu se va lupta pururea cu omul…” Oamenii încearcă să ajungă la unitate în fiecare domeniu: religie, politică, economie, etc. dar o astfel de unitate nu foloseşte la nimic fără Hristos şi fără Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în timpul nostru. Numai credincioşii adevăraţi ascultă avertizarea din 2 Cor. 6:14: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?”

Noi vedem că judecăţile lui Dumnezeu vor lovi pământul. Situaţia de azi este la fel ca în vremea lui Noe. Dar atenţia noastră nu trebuie să fie numai asupra păcatului şi nelegiuirii din jurul nostru. Dumnezeu încearcă să ne atragă atenţia la Cuvântul făgăduit pentru timpul nostru. Când judecata era pe cale să fie pronunţată în vremea aceea, Dumnezeu a avut un mesaj profetic, şi a fost creată o cale de scăpare. El a oferit salvarea, i-a avertizat pe oameni, a trimis un proroc cu „Aşa vorbeşte Domnul!” El a avut Cuvântul avertizării, şi anume că judecata era inevitabilă. Acest bărbat al lui Dumnezeu a fost însărcinat să construiască o corabie. El spunea oamenilor să ia seama la avertizarea lui Dumnezeu şi să vină să primească ceea ce le dădea Dumnezeu spre salvare. Cu toate acestea ei au râs şi au batjocorit.

Nu putem înţelege cum de oamenii au putut să dispreţuiască şi să respingă singura lor cale de salvare. Dar să ne aducem aminte că însuşi Domnul Isus Hristos a comparat generaţia noastră cu zilele lui Noe. Mă întreb dacă noi înţelegem semnificaţia spirituală a acestor cuvinte în timpul nostru. Dacă Dumnezeu a trimis un proroc cu un mesaj, şi a fost pregătită o cale de scăpare pentru aceia care au crezut, atunci Dumnezeu trebuie să-şi ţină Cuvântul şi să trimită acestei generaţii un proroc cu un mesaj care să ne arate cum putem scăpa de mânia care este pe cale să vină peste tot pământul. Mulţi se simt în siguranţă, dar sunt ei în siguranţa lui Hristos conform Cuvântului lui Dumnezeu? EL este singurul refugiu. Şi EL este Cuvântul. Ca să fii în Hristos, trebuie să fii în Cuvântul Său.

Mulţi l-au cunoscut pe Noe, în vremea lui, dar ei nu au crezut că el era mesagerul lui Dumnezeu din timpul acela. Nu doar necredincioşii nu au înţeles aşa zisele lui păreri şi fapte ciudate, ci şi aceia ce erau numiţi fii ai lui Dumnezeu. Aceasta este partea tristă. Dumnezeu ia din mijlocul nostru un proroc, îi descoperă planul Său şi îi dă să vestească un mesaj. Tot planul lui Dumnezeu trebuie să ne fie vestit de un proroc trimis de Dumnezeu, la care vine Cuvântul Domnului. De obicei Domnul se foloseşte de aceia care în ochii lumii nu sunt nimic. Astfel se poticnesc oamenii de simplitatea unui asemenea om, a mesajului şi a faptelor sale. În acelaşi timp, se împlineşte scopul şi planul lui Dumnezeu.

Eu sunt sigur că mulţi au auzit de predicatorul William Branham, care a avut o slujbă legitimată în acelaşi fel cum au avut apostolii şi prorocii. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu un mesaj care să-i elibereze pe aceia care vor crede. De nenumărate ori el s-a ridicat cu „Aşa vorbeşte Domnul!” Niciodată n-a dat greş, pentru că întâi îi vorbise Dumnezeu.

Dragi prieteni, prin harul lui Dumnezeu noi vrem să scăpăm de judecăţile care vor veni să lovească pământul. Noi suntem gata să plătim preţul, oricare ar fi acesta, şi să ne punem în rânduială cu Cuvântul lui Dumnezeu. În emisiunile noastre viitoare ne vom ocupa de prorociile împlinite ale Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt sigur că mulţi îşi vor da seama care sunt căile lui Dumnezeu cu copiii Săi în timpul nostru, când vor vedea că în această generaţie toate lucrurile ajung la punctul culminant. Să ne rugăm:

Tată ceresc, venim la Tine în Numele scump al Domnului Isus Hristos şi-Ţi mulţumim pentru Cuvântul preţios care a fost reaşezat şi descoperit. Îţi mulţumim că ai trimis un mesager cu un mesaj pentru a ne arăta calea de scăpare, prin credinţa în Isus Hristos, Domnul nostru, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Noi Te rugăm să ai milă de noi toţi. Vindecă pe cei bolnavi, eliberează-i pe aceia care strigă pentru eliberare, atinge pe fiecare. Noi cerem totul în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.