Învățători ai dreptății – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus! 

În săptămânile trecute am vorbit despre importanța trăirii Cincizecimii în viața unui credincios. Mulți exprimă în scrisorile lor că Dumnezeu i-a ajutat într-un mod minunat, prin aceste predici.

Astăzi citim din Ioel 2:23: „Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă dă învățători ai dreptății; și vă trimite ploaie, ploaie timpurie și târzie ca odinioară” (traducerea germană Martin Luther – n.tr.).

Dumnezeu a dat făgăduința că va restitui toate lucrurile și le va aduce înapoi în starea lor originală. El Însuși trimite învățători ai dreptății și dă ploaie timpurie și târzie. Conform Cuvântului Său, El a trimis un proroc Bisericii dintre neamuri, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.

Pentru Israel, El a dat făgăduința că va trimite doi proroci ca și martori ai Săi. Este foarte important ca noi să ne îndreptăm privirea înspre ceea ce are să ne spună Dumnezeu acum, prin Cuvântul Său.

Textul nostru conține una dintre cele mai importante făgăduințe pentru timpul sfârșitului. Domnul Dumnezeu dă învățători ai dreptății înainte de a trimite ploaia târzie.

Când Israel s-a întors din robia babiloniană, Dumnezeu le-a dăruit har ca să rezidească Templul. În mijlocul lor a domnit o mare bucurie deoarece au văzut Templul în slava trecută și cărturarul Ezra i-a învățat. Despre el este scris că a fost un învățător iscusit în cuvintele Domnului și în legile pentru Israel.

Moise, prorocul lui Dumnezeu căruia i-a fost descoperit Cuvântul făgăduinței, scrie: „Ca ploaia să curgă învățăturile mele” (Deuteronom 32:2a).

Și în acest timp, învățătura Cuvântului lui Dumnezeu curge ca o ploaie binefăcătoare. Isus Hristos vorbește astfel în porunca misionară: „Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit”. Astăzi este important să fim învățați de Dumnezeu. Atunci când se împlinesc prorociile care au însemnătate în istoria mântuirii, atunci de fiecare dată Dumnezeu trimite un proroc cu descoperirea profetică a Cuvântului, cu „AȘA VORBEȘTE DOMNUL”. După aceea, apar învățători care învață Cuvântul primit de la Dumnezeu. Dar acest lucru rămâne valabil: „Să nu fiți mulți învățători”. Conform Scripturii, Dumnezeu a pus în Biserică apostoli, proroci, păstori, învățători și evangheliști. În Faptele Apostolilor 13:1 citim: „În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători…”. Învățătorii puși de Dumnezeu nu au nimic de adus de la ei. Lor le-a fost dată însărcinarea de a propovădui planul divin și să învețe toate neamurile. În Evrei 13:17a suntem îndemnați: „Ascultați de învățătorii voștri și urmați-i” (traducerea germană Martin Luther – n.tr.). Despre Domnul Isus este scris că El a început să facă și să învețe. Dar El a spus cărturarilor că ei învață niște învățături care nu sunt nimic altceva decât niște porunci omenești. Cât de diferită este mărturia Lui despre Ioan, despre care spune: „Ioan v-a învățat calea dreptății” (Matei 21:32a – traducerea germană Martin Luther – n.tr.)! Același lucru s-a repetat și în acest timp. Atunci, Ioan a fost prorocul trimis de Dumnezeu, care a învățat calea dreptății lui Dumnezeu. În timpul nostru a apărut un bărbat trimis de Dumnezeu. Numele lui a fost Branham. El a învățat învățătura adevărată și a netezit calea Domnului.

Toți cei care sunt pregătiți să facă voia lui Dumnezeu vor recunoaște că învățătura vine de la Dumnezeu. Textul nostru vorbește despre învățători ai dreptății, de ploaia timpurie și de ploaia târzie. Ploaia timpurie a căzut la Cincizecime. Dar, înaintea ei a premers învățătura. Ploaia târzie este pe punctul de a cădea. Și acum, învățătura premerge ploaia. Unde sunt învățătorii puși de Domnul care instruiesc poporul lui Dumnezeu în neprihănirea valabilă înaintea lui Dumnezeu? A trecut destul timp în care fiecare a învățat ce a vrut. Acum, învățătura este de la Dumnezeu. Pecețile au fost deschise și tainele lui Dumnezeu au fost descoperite.

Pavel scrie: „căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuși, mai înainte” (traducerea germană Martin Luther-n.tr.). Înaintea întemeierii lumii, Dumnezeu a alcătuit planul voii Sale și întreg parcursul istoriei mântuirii, precum și desăvârșirea și pregătirea Bisericii Mireasă. Adesea se spune: „Aceasta este o învățătură nouă!” Fie veche sau nouă, important este că vine de la Dumnezeu și este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce a învățat Ioan în timpul lui a fost nou. Ceea ce a învățat Isus a fost nou. Ceea ce au învățat apostolii a fost nou. Întotdeauna Dumnezeu face ceva nou. El descoperă Cuvântul vechi și Îl pune din nou pe sfeșnic, pentru ca toți să vadă împlinirea prorociilor biblice.

Despre primii creștini se zice: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor…”. Dar în Fapte 20:30, Pavel dă avertizarea că se vor scula bărbați care vor învăța lucruri stricăcioase. În zilele noastre, cum putem să-i deosebim pe învățătorii puși de Dumnezeu față de ceilalți? Toți sunt convinși de ei înșiși că învață corect. Așa a fost cu toți cărturarii și așa este cu toți predicatorii. Nu putem învinui pe nimeni că învață învățături greșite în mod intenționat. Fiecare biserică și adunare are învățătorii ei, care se țin de prescripțiile stabilite pentru direcția lor de credință. Dar Dumnezeu a făgăduit că va trimite învățători ai dreptății, dăruind ploaie timpurie și ploaie târzie.

Ne pune întrebarea: „Unde sunt învățătorii dreptății puși de Dumnezeu, care învață adevărata învățătură a Cuvântului lui Dumnezeu? Cum îi recunoaștem?”. Slujitorii însărcinați de Dumnezeu propovăduiesc ceea ce are de spus Duhul Bisericilor. Ei arată înspre împlinirea prorociilor și învață sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Atunci când Domnul Isus a umblat pe pământ, a fost numit „Fiu al omului”, în slujba Sa profetică. În același fel, El S-a descoperit și în timpul nostru, conform făgăduinței din Luca 17:30: „Tot așa va fi în ziua când Se va descoperi Fiul omului”. Din acest context reiese clar, că, în timpul revenirii lui Isus, starea lumii va fi ca în zilele Sodomei și Gomorei și ca în zilele lui Noe. Este scris: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?”. În acest context este scris despre descoperirea Fiului omului.

De la Cincizecime, Isus Hristos S-a descoperit în Biserica Lui ca Fiu al lui Dumnezeu. El a vorbit, a lucrat și a binecuvântat pe ai Săi. Dar, deoarece acum trăim în încheierea profetică a noului legământ, asemenea începutului profetic al noului legământ, Domnul S-a descoperit așa cum a făcut atunci, ca Fiu al omului, prin slujba profetică. Această făgăduință a dat-o El însuși. În Împărăția de 1000 de ani, El va domni ca Fiul lui David, ca Împărat; și noi vom domni împreună cu El.

Peste tot se vorbește și se predică despre împlinirea prorociilor biblice în acest timp. Dar, adesea ei se opresc la ceea ce face Dumnezeu cu Israel, fără să înțeleagă că în acest timp Domnul a adresat Bisericii un Cuvânt profetic. În fiecare perioadă de timp în care trebuia să se întâmple ceva măreț și se împlineau prorociile, Domnul a trimis pe robii și prorocii Săi, care au vorbit în Numele Lui. Acest lucru s-a întâmplat și în această generație.

Stimați ascultători, Moise a avut descoperirea profetică a Cuvântului pentru timpul său. Noe a avut descoperirea profetică a Cuvântului pentru timpul Său. Ioan Botezătorul a avut descoperirea în acele zile. Cu aceeași siguranță, noi putem spune că fratele Branham a fost însărcinat de Dumnezeu să aducă Cuvântul profetic în sensul divin și în împlinire, Bisericii din acest timp.

Noi trebuie să ne dezlipim de vechile tradiții și să experimentăm din nou lucrarea Duhului Sfânt. Dorim să-I mulțumim Domnului și să-L rugăm să trimită lucrători în via Lui, să ne dea învățători ai dreptății și adevărului care duc oamenilor Cuvântul profetic, așa cum a fost descoperit pentru acest timp. Numai în acest fel poate avea loc pregătirea pentru ploaia târzie.

Să ne rugăm:

O, Dumnezeule, vorbește cu toți și dăruiește-le înțelegerea corectă pentru felul Tău de lucrare din acest timp. Fie ca ei să recunoască slujba profetică și să dăruiască credință învățăturii dreptății. Binecuvântează acum pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru aceasta, în Numele lui Isus. Amin.


Notă: aveți posibilitatea să ascultați predica aceasta dând clic AICI

Distribuie această postare.