Intrați în Cortul Descoperirii! – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump Isus!

Eu nădăjduiesc că prezentările Cuvântului lui Dumnezeu sunt bine înțelese de toți.

Noi trăim acum și nu ne putem opri la ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut. Dar dacă recunoaștem felul Lui de lucrare din trecut, atunci vom înțelege ceea ce face El astăzi. Prorocii, apostolii și toți adevărații robi ai lui Dumnezeu au avut descoperirea voii și a Cuvântului lui Dumnezeu pentru timpul lor, căci ei stăteau sub influența directă a Duhului Sfânt. Ei au avut acces la Cortul Descoperirii, văzând slava lui Dumnezeu. Pavel scrie credincioșilor: „Și fiecăruia i se dă descoperirea Duhului spre binele tuturor” (1 Corinteni 12:7 – traducerea germană Elberfelder). În legătură cu slujba lui, el le-a zis în 1 Corinteni 14:6: „… de ce folos v-aș fi eu, … dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură?”  El își așează propovăduirea pe temelia profetică a Sfintei Scripturi și recunoaște împlinirea în vremea lui, a lucrurilor făgăduite de gura prorocilor. Dar, mai întâi, el a trebuit să iasă afară din cercul cărturarilor și al fariseilor, pentru a experimenta descoperirea lui Isus Hristos și pentru a recunoaște voia lui Dumnezeu. Hristos S-a întâlnit cu el pe drumul Damascului, iar el a devenit o unealtă aleasă a lui Dumnezeu.

În Noul Testament, calea spre descoperirea lui Dumnezeu în Locul preasfânt este liberă pentru toți. În Vechiul Testament, marele preot intra [în Locul preasfânt-n.tr.] o dată pe an, cu sângele animalului junghiat, pentru a face ispășire înaintea lui Dumnezeu. Hristos, Marele nostru Preot, a intrat o dată pentru totdeauna în Locul preasfânt ceresc cu Însuși sângele Său. Ușa este deschisă, calea este liberă și noi Îl putem urma. Fiecare descoperire divină poate fi înțeleasă corect numai în Locul preasfânt divin. Cei mai mulți credincioși se află în curtea de-afară, fără să știe ce a pregătit Dumnezeu pentru ei în sfântul Locaș sau ce descoperire divină dorește să le spună în Locul preasfânt.

În același fel cum Pavel a adresat Bisericii cuvinte de învățătură și de descoperire profetică, așa se întâmplă și în acest timp. Întreaga propovăduire a Evangheliei trebuie smulsă din interpretările oamenilor și pusă numai pe temelia profetică. Aceasta este singura modalitate de a judeca corect planul de mântuire. Nu punctul de vederea al unei direcții de credință, ci numai Cuvântul lui Dumnezeu este decisiv pentru tot ceea ce credem și învățăm.

Mai ales în acest timp, totul trebuie verificat cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că este scris că mulți se vor lepăda de credință ca să alipească de învățături nimicitoare. Vrăjmașul a reușit să interpreteze adevărurile de bază ale Sfintei Scripturi, făcându-le credibile oamenilor, în curtea de afară, lucruri necunoscute în Cortul Descoperirii lui Dumnezeu. Biblia învață că există un singur Dumnezeu, care este totul în toate. Dar trebuie să intri în Locul preasfânt pentru a experimenta această descoperire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci noi vom înțelege că Același Dumnezeu S-a descoperit în cer – ca Tată, pe pământ – ca Fiu și locuiește în noi – prin Duhul Sfânt. Niciun proroc sau apostol nu a vorbit vreodată de mai multe persoane în cadrul Dumnezeirii. O asemenea conversație poți auzi numai în curtea de-afară și anume printre cei care nu au fost niciodată în Cortul Descoperirii lui Dumnezeu. Toți robii și copiii lui Dumnezeu care primesc descoperirea Duhului Îl vor recunoaște pe Dumnezeu într-un mod corect. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu descoperit în trup. Așa învață Sfânta Scriptură. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Cine vrea să înțeleagă corect propria descoperire a lui Dumnezeu, acela nu poate începe cu Noul Testament în cercetarea lui, ci trebuie să înceapă cu prima propoziție din Biblie. Majoritatea oamenilor separă Noul de Vechiul Testament și prin urmare, nu au niciun fundament pe care să poată zidi. Domnul Isus și apostolii au predicat exclusiv din Vechiul Testament și au dovedit că felul de lucrare al lui Dumnezeu în Noul Testament a fost împlinirea cuvintelor prorocilor Vechiului Testament.

Întreaga teologie modernă de astăzi a căzut victimă ereziei și cunoștinței greșite a lui Dumnezeu pentru că teologia nu are cheia cunoștinței Cuvântului profetic.

Dacă vrem să știm cine este Hristos, Mântuitorul nostru, atunci trebuie să citim prorociile Vechiului Testament. Dacă vrem să știm cum S-a descoperit El, atunci trebuie să citim evangheliile. Prorocul Isaia prorocește despre Mesia în capitolul 9:6: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.»” Aceasta nu este o interpretare teologică, ci o descoperire divină a lui Isus Hristos. În cer, Dumnezeu S-a descoperit ca Tată; de aceea, noi ne rugăm: „Tatăl nostru care ești în ceruri!…”  Descoperirea lui Dumnezeu în trup este în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și numai cine crede în El, capătă viața veșnică; de aceea, este scris: „Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică”. Descoperirea lui Dumnezeu ca om a fost necesară pentru a ne oferi nouă, oamenilor, posibilitatea de a deveni părtași vieții veșnice. Și astăzi mai există ucenici de-ai lui Isus care spun ca și Filip, atunci: „Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns”. Răspunsul lui Isus a fost valabil pentru el și pentru noi toți: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: «Arată-ne pe Tatăl!»? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine?” Cea mai mare taină dintre toate tainele nu poate fi cuprinsă cu mintea și nici explicată cu termeni omenești. Numai atunci când Hristos ni Se descoperă nouă ca Domn al slavei, atunci vom recunoaște divinitatea Lui, în spatele umanității Sale. Pavel scrie: „Și fără îndoială, mare este taina evlaviei… «Dumnezeu S-a descoperit în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul… .»” (1 Timotei 3:16 – traducerea germană Elberfelder). Evreii nu au putut crede niciodată altfel decât într-un singur Dumnezeu. Acest unic Dumnezeu este Creator și Susținător. El este Răscumpărător și Împărat. El S-a manifestat în diferite feluri, dar este și rămâne același Dumnezeu.

Stimați ascultători, dragi frați și surori, ați primit descoperirea Duhului? Ați intrat în Cortul Descoperirii lui Dumnezeu? Ați văzut intrarea în Locul preasfânt sub sângele împăcării? Vi S-a descoperit Domnul cu adevărat așa cum este El, cum a fost și cum va fi? Să nu vă mulțumiți mai departe cu o cunoștință mintală despre Dumnezeu, care este la fel ca și interpretările raționale, ci intrați în Cortul Descoperirii și recunoașteți că Domnul este Dumnezeu! Atunci voi puteți striga ca și Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Isus Hristos, Răscumpărătorul nostru a fost Dumnezeu și om. După duh, El era Dumnezeu; după trup, El a fost om. Ca om, El a murit pentru noi, oamenii. Ca Domn, El a înviat peste viață și moarte, după ce a biruit toate puterile vrăjmașului, triumfând asupra lor.

Fie ca Duhul Sfânt să vă proslăvească fiecăruia pe Isus Hristos!

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Îți mulțumesc pentru sfântul și prețiosul Tău Cuvânt! Îți mulțumesc pentru Duhul adevărului, pentru Cuvântul adevărului și pentru toți oamenii care sunt pregătiți de a fi călăuziți prin Duhul Sfânt! Descoperă-Te fiecăruia în parte și condu-ne pe toți împreună în Cortul Descoperirii, ca să nu mai auzim și să nu mai vedem pe nimeni altcineva decât pe Isus singur! Binecuvântează-i pe toți care au auzit Cuvântul Tău acum! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.