Interviu cu fratele Frank – Sâmbătă 12 iunie 1993, Radio Chişinău

Reporter: Evanghelistul german, Dr. Ewald Frank, va predica despre tema „Planul lui Dumnezeu cu omenirea”.

Ewald Frank: Consider un mare privilegiu să fiu astăzi aici şi să spun câteva cuvinte întregii naţiuni, cuvinte despre care eu cred că vor fi decisive pentru viaţa dumneavoastră.

Slujba noastră este să prezentăm planul lui Dumnezeu cu omenirea. Noi credem că Dumnezeu a spus dinainte planul Său în Cuvântul Său. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul Universului.

Am fost în o sută şapte ţări şi am predicat oamenilor din diferite religii, deci sunt conştient de multele lucruri care există pe pământ. Noi nu suntem aici pentru a reprezenta o anumită religie, ci pentru a-L prezenta pe Dumnezeu şi planul Său cu omenirea. Aşa cum creaţia trebuie să aibă un Creator, tot aşa şi mântuirea trebuie să aibă un Mântuitor. Nu există mântuire într-o religie, ci numai în Mântuitorul. Şi în Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune despre planul Lui cu noi.

Când am vorbit în diferitele ţări, am prezentat planul lui Dumnezeu, de asemenea, prin radio sau la televiziune şi mulţi oameni s-au bucurat să audă adevărul. Aşa cum am menţionat deja, există multe religii diferite, dar este un singur Dumnezeu, un singur Creator, Unul singur care susţine toate lucrurile şi, de asemenea, un singur Mântuitor şi o singură viaţă veşnică.

Când Domnul nostru Isus Hristos a fost pe pământ, El a dat marea însărcinare ca Evanghelia Sa să fie vestită. În Marcu 16 şi Matei 28, El le-a spus ucenicilor Săi să meargă în toată lumea şi să predice Vestea Bună tuturor naţiunilor: cei care vor crede vor fi mântuiţi. Dar Dumnezeu nu impune programul Său nimănui. El vrea ca noi să credem din toată inima noastră, dar El nu ne împinge să credem. Trebuie să fie decizia noastră personală.

Din zilele lui Isus Hristos au trecut aproape două mii de ani şi sunt încă mulţi oameni care nu pot crede Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei spun: „Dacă Isus a spus anumite cuvinte, acestea ar fi trebuit să se întâmple demult”. Dar Dumnezeu are un plan în timp cu omenirea.

Dacă citim în Vechiul şi Noul Testament, vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu a avut mulţi proroci prin care a spus mai dinainte istoria omenirii; în Noul Testament i-a avut pe apostoli, care şi-au bazat învăţăturile pe Cuvântul profetic. Dacă privim din nou în Noul Testament, avem trei aspecte principale: partea evanghelistică, partea de învăţături şi de asemenea partea profetică. Este foarte important ca aceste trei părţi să fie cunoscute.

Partea evanghelistică se ocupă cu mântuirea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre şi noi trebuie să recunoaştem ceea ce a făcut Dumnezeu. Conform 2 Corinteni 5.19: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine”. Numai acolo unde S-a întâlnit Dumnezeu cu omenirea, Îl putem întâlni noi pe Dumnezeu. În Hristos a fost descoperit Dumnezeu Însuşi. Domnul nostru a putut spune: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Pentru că Dumnezeu Însuşi S-a manifestat în Isus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre. De aceea, dacă cineva vrea să vină la Dumnezeu, el trebuie să-L recunoască pe Dumnezeu Însuşi descoperit în Isus Hristos.

Dacă ne ocupăm cu o religie care Îl neagă pe Isus Hristos ca Mântuitorul nostru, într-o astfel de religie nu poate exista mântuire. Ar fi o filozofie; avem foarte mulţi filozofi renumiţi şi toţi au murit odată cu filozofia lor. Toţi aceia care i-au urmat, vor fi acolo unde sunt fondatorii.

Isus Hristos nu a venit pentru a aduce o filozofie, El n-a venit să întemeieze o religie, ci a venit să ne mântuiască sufletele. El a venit să ne dea un scop vieţii noastre. El a venit să ne dea viaţa veşnică; pentru că pe pământ noi trăim doar un timp scurt şi apoi trebuie să plecăm de aici. Orice om născut în această lume trebuie să părăsească acest pământ. Unde mergem? Există viaţă după moarte? Înţelepţii [acestui veac] au întrebat: „S-a întors cineva de acolo ca să ne spună ce vom vedea de partea cealaltă?”. Da, Cineva S-a întors: Isus Hristos. El a murit pe crucea Golgotei, a biruit moartea şi iadul, a înviat a treia zi şi în învierea Sa noi avem garanţia învierii noastre. În Ioan capitolul 11.25 Domnul a spus: „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi”.

Acum, întorcându-ne la punctul principal, Dumnezeu are un plan pentru omenire. Dar El este veşnic, aşa că planul Său trebuie să fie pentru veşnicie. Şi dacă noi vrem să avem parte cu El veşnic, trebuie să avem viaţa veşnică. Când suntem născuţi în această lume, avem o viaţă firească [naturală] ca să trăim în această lume, dar avem nevoie de viaţa veşnică pentru a trăi veşnic. Şi Unul Singur are viaţa veşnică: Dumnezeul cel veşnic. Pentru a ne da viaţa veşnică, Dumnezeul cel veşnic S-a descoperit pe pământ în Isus Hristos, Domnul nostru. De aceea Scriptura spune: „Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are viaţa veşnică”. Noi trebuie să acceptăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu.

În întâlnirile pe care le vom avea mâine şi duminică, vom intra în detalii în Vechiul şi Noul Testament, ca să vă arătăm cu multe texte Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu şi vă vom arăta din Cuvântul lui Dumnezeu  că noi trăim acum într-un timp deosebit.

Dacă privim în urmă, în istoria omenirii, vedem că au existat perioade deosebite: a fost o perioadă deosebită pe vremea lui Noe, a fost o perioadă deosebită pe vremea lui Avraam, o perioadă deosebită pe vremea lui Moise, o perioadă deosebită când a început Noul Testament. Şi noi, din nou, am ajuns într-o perioadă deosebită a istoriei omenirii. Biblia este singura Carte de pe pământ în care avem scrisă istoria înainte de a se fi împlinit. Toţi istoricii scriu ceea ce s-a întâmplat deja, dar Dumnezeu ştie toate lucrurile; El a putut scrie istoria dinainte. Fie că o credeţi sau nu, dar toate lucrurile sunt scrise deja în Cuvântul lui Dumnezeu, de la începutul timpului până la sfârşitul timpului, când timpul se va întoarce în veşnicie.

Doar spre a vă da o scurtă informaţie, în Vechiul şi Noul Testament, în Psalmul 90.4 şi în 2 Petru 3.8 Biblia spune că: „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi”. Dumnezeu a creat lumea în şase zile şi S-a odihnit în cea de-a şaptea. Dacă privim în istoria omenirii, avem aproximativ două mii de ani de la Adam până la Avraam – care la Dumnezeu ar însemna două zile; avem, apoi, aproximativ două mii de ani de la Avraam la Hristos – care la Dumnezeu totalizează patru zile; în timpul nostru ajungem la sfârşitul unei perioade de două mii de ani şi în curând vom avea şase mii de ani de la Adam până în zilele noastre. Nimeni nu ştie timpul exact… În Biblie un an are 360 de zile, iar noi avem anul cu 365 de zile. Aşa că nu putem stabili un timp exact. Menţionez aceasta doar ca să ne dăm seama că suntem foarte aproape de un lucru deosebit. Pentru că Biblia spune în Apocalipsa 20 că noi vom împărăţi împreună cu Hristos o mie de ani. Şi Biblia arată că această ultimă mie de ani este ziua Domnului.

Aceasta este timpul nostru, pe care ni l-a dat Dumnezeu. Dar când timpul pentru noi se va fi încheiat, atunci va fi timpul lui Dumnezeu. Şi noi trăim foarte aproape de un eveniment deosebit.

În Ioan capitolul 14 Domnul nostru a dat făgăduinţa că El merge în slavă ca să ne pregătească locul. Apoi Se va întoarce şi ne va lua ca să fim împreună cu El. Necredincioşii spun: „El a dat făgăduinţa, dar nu Şi-a ţinut-o”. Ei nu înţeleg planul lui Dumnezeu în timp. Dar, cum am încercat să vă arăt din sfintele Scripturi şi, din istoria omenirii, Dumnezeu are un plan în timp, iar noi trebuie să înţelegem prin descoperire divină planul lui Dumnezeu cu omenirea. El face toate lucrurile conform voii Sale desăvârşite, la timpul hotărât.

Astăzi nu putem intra în detalii. Suntem aici doar pentru a vă saluta şi să vă spunem un „Bun venit!” la întâlnirile pe care le vom avea. Eu am vorbit în adunări foarte mari, n-am vorbit doar la câteva sute de oameni, ci am vorbit la zece mii, douăzeci de mii sau chiar peste treizeci de mii de oameni în diferite ţări, pe toate continentele. Şi vă pot asigura că dacă veţi veni la aceste adunări, nu le veţi uita niciodată până în ultima zi a vieţii voastre. De fapt eu cred că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru voi. Acestea sunt zile deosebite pentru acest oraş şi pentru această ţară. Nu ştiu dacă veţi mai avea o altă ocazie, dar sunt aici ca să vă invit; şi sunt recunoscător pentru această ocazie de a vorbi ca un cetăţean german, în limba engleză şi având un traducător foarte bun, pentru a vă transmite în limba voastră ceea ce vreau să vă spun.

Îi invităm pe toţi, chiar şi pe cei care nu pot crede în Dumnezeu. Eu cunosc istoria, începând cu Primul Război Mondial, ştiu cum au mers învăţăturile, ştiu despre ateism, ştiu despre comunism, ştiu despre socialism, cunosc problemele. Dar eu sunt aici cu un mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu trăieşte, Dumnezeu are un plan pentru omenire. Să nu treceţi pe lângă acesta! Dacă treceţi pe lângă planul lui Dumnezeu pentru viaţa voastră aţi trăit degeaba. Dacă scopul lui Dumnezeu nu se împlineşte în viaţa voastră, aţi avut doar câţiva ani pe pământ şi nu aveţi nicio speranţă pentru veşnicie. Aşa că vă invităm din toată inima.

Adunările vor fi anunţate, de asemenea va fi anunţat şi locul unde vor fi ţinute şi orele la care vor începe. Vă aşteptăm pe toţi să veniţi şi să auziţi Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa cum v-am spus mai înainte, am fost în exact o sută şapte ţări, predic din 1964 şi Dumnezeu a binecuvântat această slujbă.

Vă voi spune, de asemenea, cum am auzit vocea Domnului pe 2 aprilie 1962, când El m-a chemat pentru a duce Cuvântul, naţiunilor.

Acum timpul acordat se apropie de sfârşit şi doresc să mulţumesc acestui post de radio pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o, pentru a spune aceste câteva cuvinte, acestei naţiuni. Ştiu că treceţi printr-o perioadă grea, dar prin harul lui Dumnezeu veţi vedea şi zile mai bune. Doresc acestei ţări, conducerii ei şi tuturor oamenilor binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu! Amin.

Reporter: V-a vorbit Dr. Ewald Frank despre tema Planul lui Dumnezeu cu omenirea. Stimaţi ascultători sunteţi aşteptaţi sâmbătă 12 iunie 1993, ora 17 şi duminică 13 iunie ora 10 dimineaţa. Intrarea este gratuită. Sunteţi aşteptaţi la Opera Naţională Chişinău.

Şi acum un aviz: Timpurile pe care le trăim, sunt timpurile din urmă, cum spune Scriptura? Ce scrie în Biblie despre aceste timpuri? Dumnezeu are un mesaj pentru noi acum, înaintea marilor evenimente care încheie istoria omenirii, aşa cum a avut El înaintea potopului şi înaintea venirii lui Hristos. Evanghelistul german Dr. Ewald Frank va predica pe aceste teme sâmbătă 12 iunie ora 17, duminică 13 iunie ora 10, la Opera Naţională Chişinău. Misiunea creştină din România vă invită la evanghelizarea pe tema „Planul lui Dumnezeu cu omenirea”. Sunteţi aşteptaţi sâmbătă, 12 iunie 1993, ora 17, duminică 13 iunie 1993, ora 10. Intrarea este gratuită!

Distribuie această postare.