Inaugurarea Templului și a Bisericii – de Ewald Frank

Stimați ascultători, din nou, doresc să vă salut călduros pe toți, în Numele Domnului Isus Hristos.

Predica de duminica trecută a devenit o mare binecuvântare pentru mulți. Iar Domnul ne va călăuzi mai departe ca să spunem lucrurile necesare pentru ca poporul Lui să fie pregătit pentru ziua glorioasă a revenirii Sale.

În zilele lui Solomon, slava Domnului a umplut Templul și faima despre ceea ce a făcut Dumnezeu în mijlocul Israelului s-a răspândit peste tot în lume. Împărăteasa din Seba a venit ca să asculte înțelepciunea divină și să trăiască felul de descoperire al lui Dumnezeu în mijlocul Israelului. După aceea, ea a spus: Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta!(1 Împărați 10:8). Cu toate că era o împărăteasă păgână, ea a fost atât de copleșită și de mișcată încât a izbucnit în a-l lăuda cu cuvintele: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci și să faci dreptate (1 Împărați 10:9).

Este important să recunoști că prefigurările vechi testamentare au o însemnătate reală pentru Biserica noutestamentară. În Vechiul Testament, împărații și preoții au fost unși cu untdelemn și au fost dedicați Domnului pentru însărcinarea deosebită rânduită pentru ei. Și noi suntem un popor de împărați și preoți, dedicat Domnului Dumnezeului nostru. La inaugurarea Templului, în 2 Cronici 7:3, citim: Toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste Casă; ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul, zicând: «Căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac!»Ei au trăit faptul că Împărăția lui Dumnezeu nu este alcătuită din vorbe goale, ci din putere, adică dintr-o descoperire divină reală. Ei și-au plecat fața la pământ și s-au închinat înaintea Dumnezeului celui viu, lăudând Numele Lui sfânt din pricina bunătății și îndurării față de ei.

Dumnezeu nu-Și face lucrările în ascuns, ci le face de cunoscut pe întreg pământul. Atunci când biserica din Ierusalim și-a trăit inaugurarea, în odaia de sus, au fost prezente multe popoare, limbi și națiuni. Ei au văzut și au auzit felul de vorbire și de lucrare a Domnului pe pământ și au răspândit știrea oriunde mergeau.

Și astăzi trebuie să fie restabilită slava lui Dumnezeu. Trebuie să avem o asemenea dorință în noi, pentru a ne ruga împreună cu psalmistul: Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru Puternicul lui Iacov (Psalmul 132:3-5).

Dacă ne uităm la începutul Bisericii noutestamentare și recunoaștem că bisericii de astăzi îi lipsește această putere, atunci pășim înaintea feței lui Dumnezeu cu aceleași cuvinte și strigăm la El din adâncul sufletului nostru. Noi ne aruncăm la picioarele Lui și Îl rugăm să mai clatine încă o dată cerurile și pământul și să-Și zidească Biserica, pentru ca El să se poată coborî ca în ziua Cincizecimii și noi să trăim inaugurarea divină.

În acest timp sunt inaugurate clădiri care au ca scop închinarea, dar slava Domnului nu se coboară și focul lui Dumnezeu rămâne stins. Duhul Sfânt nu cade ca atunci și de aceea nu se întâmplă nimic supranatural și oamenii pleacă mai departe, nepăsători. Noi avem nevoie ca fiecare persoană, în parte, să fie dedicată lui Dumnezeu, nu ca o clădire să fie inaugurată. În ultimele săptămâni și luni, noi am trăit aceasta într-un mod deosebit, deoarece norul slavei lui Dumnezeu a fost de mai multe ori deasupra platformei, iar noi am căzut cu fața la pământ și ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu, aducându-I laude și rugăciuni.

Eu știu că nu toți pot crede că Dumnezeu trăiește și că Domnul se manifestă în mijlocul poporului Său într-un mod supranatural. Totuși, trebuie să spun că Isus Hristos este Același ieri, azi și Același în veci. Necredința necredincioșilor și chiar a unor credincioși nu va opri lucrarea lui Dumnezeu. Dar numai cine crede cu adevărat, vede slava lui Dumnezeu. Până astăzi mai este valabil: „O, dacă ai putea crede, ai vedea minuni! Isus al tău ar sta mereu alături de tine!” Atunci, Domnul Isus a spus: „O, dacă ai putea crede, ai vedea slava lui Dumnezeu!” Credința vine din predică, din predica adusă din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu putem prezenta oamenilor făgăduințele pentru acest timp, conform Cuvântului lui Dumnezeu, într-un acord deplin, credința nu va fi existentă și Domnul nu se poate descoperi.

Eu sunt convins că acum, la sfârșitul timpului de har, vom mai trăi încă o dată faptele apostolilor așa cum le găsim în Sfânta Scriptură.

Atunci, Domnul Isus a vorbit alor Săi după înviere și le-a spus tot ce privea Împărăția lui Dumnezeu. El le-a dat însărcinări prin Duhul Sfânt, înainte ca El să fie înălțat în slavă. El i-a luat pe ai Săi deoparte și vorbea cu ei despre Împărăția lui Dumnezeu și S-a dovedit lor cu dovezi vii după patimile, moartea și învierea Sa.

Conform primului capitol al Faptelor Apostolilor, suntem noi pregătiți să retrăim începutul biblic și să ne așezăm la picioarele lui Isus ca să ascultăm ceea ce are să ne spună El în acest timp? Isus va reveni în același fel cum a fost înălțat la cer. Dar înaintea revenirii Sale, trebuie pregătită o Biserică Mireasă pe care să o poată lua Acasă. De aceea, este necesar ca noi să recunoaștem clar voia lui Dumnezeu din acest timp și să înțelegem căile lui Dumnezeu cu poporul Său, înainte ca în final, Dumnezeu să se poată descoperi prin Biserică cu toată slava Lui.

Nu avem voie să ne oprim la pocăință! Noi trecem prin căință și ne pare rău de viața noastră păcătoasă și venim așa cum suntem la Isus Hristos cel răstignit, cădem jos la picioarele Lui și Îl rugăm să ne dăruiască har și iertare, iar apoi primim prin credință mântuirea și viața veșnică. Dar nu avem voie să ne oprim din punct de vedere spiritual; noi mergem mai departe la trăiri mai mari cu Dumnezeu.

Conform Ioan 20, după înviere, Domnul Isus a suflat peste ucenici și le-a zis:Luați Duh Sfânt!Duhul Sfânt este în lucrare în viața noastră și ne călăuzește la pocăință, conducându-ne la Isus Hristos, Răscumpărătorul nostru. Așa cum Adam a primit suflare de viață de la Dumnezeu și a devenit un suflet viu, așa a suflat Domnul Duhul Său în poporul Său, la începutul acestei creații divine, pentru ca ei să primească viața veșnică. Viața veșnică nu este un gând sau o închipuire, ci este viața lui Dumnezeu care ne este dăruită prin credința în Isus Hristos.

Noi am fost născuți din nou la o nădejde vie, prin Sămânța veșnică a Cuvântului lui Dumnezeu. Dar asta nu este suficient. Noi dorim să fim înzestrați cu puterea Duhului Sfânt ca și Biserica la început. Domnul Isus a zis ucenicilor Săi: «Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.» După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: «Luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ține, vor fi ținute.»” Domnul nu le-a dat doar Cuvântul vestitorilor Săi; nu le-a dat doar Evanghelia, ci le-a dat o autoritate divină directă. El scoate în evidență trimiterea lor divină și indică spre trimiterea Lui, prin faptul că zice: Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi”. Noi știm că El a fost zămislit de Duhul Sfânt. Noi citim despre El că după botez S-a rugat, iar Duhul Sfânt S-a coborât și a rămas peste El. Doar după aceea Și-a început slujba, devenind un exemplu pentru noi. Biserica are nevoie de aceeași putere divină.

Vă rog, haideți să ne rugăm.

Tată ceresc, Îți mulțumesc din toată inima pentru scumpul și sfântul Tău Cuvânt. Îți mulțumesc pentru toți cei care ascultă aceste emisiuni. Fie ca ei să primească acum din Cuvântul Tău și să fie cuprinși de Duhul Tău, căzând înaintea feței Tale sfinte, cerându-Ți har și îndurare. Ajută-i și dăruiește-le har, călăuzește-i pe calea dreaptă din pricina Numelui Tău. Și dăruiește-le legătura cu lucrarea Duhului Sfânt din acest timp, conform Cuvântului Tău. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.

Notă: puteți asculta înregistrarea predicii. dând click AICI

Distribuie această postare.