Hristos și Adunarea în profeția biblică – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu ultimele Sale cuvinte din Evanghelia după Matei: „… Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”! Acest cuvânt al făgăduinței Sale este cea mai bună predicție pentru noul an care a început. El va fi cu noi! El ne va însoți!

Aș dori să vă mulțumesc din inimă, tuturor celor care ne-ați scris! Aproape zilnic primim scrisori de la oameni care au auzit pentru prima dată ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp. Acum sunt mulți în întreaga Europă care cred din toată inima mesajul lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc din inimă tuturor, că susțineți această lucrare misionară mondială, cu rugăciunile și darurile voastre! Dumnezeu să vă răsplătească fiecăruia, însutit!

Acum trăim în cel mai măreț timp din istoria omenirii. Se fac invenții noi în toate domeniile. Generația mai în vârstă a trăit dezvoltarea de la căruța cu cai la nave spațiale. Toți au ținut pasul cu timpul. Dar întrebarea este dacă noi am trăit dezvoltarea în domeniul duhovnicesc.

În emisiunile radio care vor urma, vom trata subiectul: „Hristos și Adunarea în profeție.” Aceste emisiuni radio vor fi publicate ulterior sub formă de rezumat într-o broșură. După tipărire, le vom trimite la toate adresele disponibile.

Mulțumitori, noi recunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu de la întemeierea Adunării noutestamentare, cum El i-a condus pe ai Săi, pas cu pas, dăruind tot mai multă lumină, prin Duhul și Cuvântul Său descoperit. Noi nu ne oprim în timpul Reformei, nici la trezirile care au urmat după aceea, căci Duhul lui Dumnezeu înaintează cu toți aceia care se lasă călăuziți de El. La începutul secolului, Duhul Sfânt a căzut din nou pe întreg pământul, în Rusia, precum și-n China, în Europa și-n S.U.A. După cel de-al doilea război mondial a început o trezire puternică, în care oamenii au fost salvați și vindecați ca în creștinismul primar. Există multe mărturii că puterea lui Dumnezeu s-a descoperit în viața credincioșilor. Dar timpul a înaintat și, acum noi ne aflăm la sfârșit, când are loc restituirea deplină în Adunarea Dumnezeului Celui viu. Acum este vorba de a vedea pe Hristos și Adunarea în profeția biblică.

Despre Hristos citim că cerul trebuie să-L primească, până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime (Faptele Ap. 3:21). La revenirea Lui, El va găsi o Mireasă restituită pe deplin, care-I slujește și care a ajuns la desăvârșire.

În fiecare trezire duhovnicească, oamenii au fost smulși din formalismul lor împietrit. Ei au mers înainte cu Dumnezeu și i-au lăsat în urmă pe cei ce nu au ținut pasul cu lucrarea lui Dumnezeu.

În timpul nostru, în adunări se vorbește mult despre Hristos. Dar unde-L găsim pe Hristos așa cum Îl descrie Biblia? Unde este Adunarea despre care vorbește Sfânta Scriptură? Toate denominațiile creștine pretind a fi Adunarea. Nu este atribuită toată activitatea religioasă Numelui lui Hristos? Nu pretind toți că au dreptate? Dar pretenția nu justifică pe nimeni. În ochii lui Dumnezeu există o singură Biserică (Adunare) adevărată, locașul Celui Preaînalt , Adunarea Dumnezeului Celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului (1 Tim. 3:15).

Există numai un singur Domn, o singură credință, un singur botez (Efeseni 4:5). Toate mădularele trupului lui Isus Hristos sunt legate între ele și cu Capul.

Departe de interpretările proprii, dorim să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Mulți vor fi surprinși atunci când vor descoperi ce comori se află în Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care au fost aduse la lumină în timpul nostru, prin descoperire profetică.

Noi recunoaștem că revenirea lui Isus Hristos este aproape. Este imposibil să ascultăm de numeroasele voci care răsună în jurul nostru. Noi trebuie să ascultăm de glasul Bunului Păstor și să-L urmăm numai pe El. El vorbește cu noi prin glasul Cuvântului Său descoperit. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt al lui Dumnezeu.

Haideți să privim la lucrurile duhovnicești, din punct de vedere biblic! În Cuvântul lui Dumnezeu găsim diferite denumiri pentru Hristos, în felurite legături ale planului de mântuire. Noi Îl vedem ca Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1:29). Ca Mare Preot, El a intrat în Locul Preasfânt ceresc cu propriul Său sânge (Evrei 9:11-12). Noi Îl vedem ca Mijlocitor între Dumnezeu și oameni (1 Timotei 2:5). El este Avocatul (Apărătorul) nostru la Tatăl (1 Ioan 2:1). El este Leul din seminția lui Iuda (Apocalipsa 5:5). El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor (Apocalipsa 19:6). Pentru credincioși, El este totul în toate: Dumnezeu descoperit în trup (1 Timotei 3:16). În evanghelii este descrisă viața lui Hristos, slujba Lui, suferința Lui, moartea Lui, îngroparea Lui, învierea și înălțarea Lui la cer. Pe pământ, El a fost cu ai Săi. Apoi, El i-a răscumpărat cu sângele Lui scump și sfânt. În ziua Cincizecimii, El S-a coborât sub forma Duhului Sfânt și, conform făgăduinței, a luat locuință în ei (Ioan 14:18). Începând din acel timp, El lucrează prin ei, continuându-Și slujba prin Biserică (Adunare). El Își confirmă propovăduirea Cuvântului, a Evangheliei, cu semne însoțitoare (Marcu 16:20).

Despre Adunarea primară citim că ei stăruiau mereu în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni (Faptele Ap. 2:42). Primii creștini au recunoscut că apostolii, sub inspirația directă a Duhului Sfânt au aplicat toate învățăturile și rânduielile, după voia lui Dumnezeu.

Ca indivizi sau ca adunare, suntem noi astăzi în conformitate cu învățătura apostolilor și a bisericii primare? Conform Efeseni 4:11 și 1 Corinteni 12:28, Dumnezeu a pus în Adunarea Sa, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Aceste slujbe sunt hotărâte de Dumnezeu pentru zidirea Bisericii. În același fel, slujesc darurile duhovnicești, pentru zidirea Bisericii (Adunării). Mai presus de toate stă roada Duhului Sfânt, care trebuie să se descopere (Galateni 5:22-26).

Cuvântul ne oferă informații clare despre Biserică (Adunare), învățăturile și sarcinile ei. Nimeni nu trebuie să rătăcească dacă este dispus să urmeze modelului biblic. În cercetarea noastră este vorba în primul rând de tabloul profetic Hristos și Adunarea (Biserica) Sa”, deoarece partea profetică a istoriei mântuirii este de o mare însemnătate pentru noi toți.

Există diferite teme actuale despre care am putea vorbi. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că acum El împlinește făgăduințele Sale cu evreii. Națiunea Israel și existența sa este un miracol în sine. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că El nu uită poporul Său și Își împlinește făgăduințele cu sămânța lui Avraam. Această generație are marele privilegiu de a trăi împlinirea profeției biblice cu Israel, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Ar putea fi date multe prelegeri pe teme importante, dar acum, lucrul principal pentru noi este să-L recunoaștem pe Hristos și Adunarea Sa conform Cuvântului profetic. Prin urmare, trebuie să citim cartea profetică a Bibliei, Apocalipsa lui Isus Hristos. Creștinii adevărați păstrează echilibrul în lucrurile divine. Așa cum cele patru evanghelii Îl descriu pe Hristos, de la nașterea până la înălțarea Sa, iar epistolele apostolilor conțin învățăturile și rânduielile Bisericii (Adunării) noutestamentare, așa ultima carte a Bibliei, care este numită cartea profeției, are locul ei.

Stimați ascultători, predicile noastre despre Apocalipsa au găsit un mare interes. De aceea, în cercetările care vor urma doresc să intru în unele legături ale Cuvântului profetic, între Hristos și Biserică (Adunare). Nu va fi o repetare, ci o aprofundare și o completare.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog în Numele lui Isus să-i binecuvântezi pe toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum! Fie ca „Hristos și Adunarea” să le fie din nou descoperit prin Duhul Sfânt! Salvează-i pe cei pierduți, vindecă bolnavii și fii cu toți, în puterea Duhului Sfânt! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.