Făgăduința Tatălui – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului!

Astăzi dorim să vorbim despre importanța trăirii Cincizecimii în viața noastră. Citesc din Faptele Apostolilor 1:4-5: „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, «pe care», le-a zis El, «ați auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.»” Fără botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea de răscumpărare nu este completă în viața unui credincios. Numai prin această trăire ești introdus în Trupul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar despre aceasta în 1 Corinteni 12:12-13: „Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh”. În felul acesta, alcătuiește și unește Dumnezeu Biserica lui Isus Hristos. Ea este alcătuită din multe mădulare, dar compune o unitate divină cu Hristos, Capul.

În Ioan 15 ne este arătată înaintea ochilor această unitate divină dintre Hristos și Biserică. El este Vița și noi, mlădițele; iar noi suntem străpunși de viața Lui și puterea Lui se manifestă prin noi. „Numai niște vase, Scumpule Stăpân, dar umplute cu Duhul Tău”.

Deja prorocul Ioel a prorocit despre turnarea Duhului Sfânt: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri!” Așa se manifestă umplerea cu Duhul Sfânt în viața fiecăruia în parte.

În timp ce noroadele adunate în Ierusalim erau încremenite de puternicul eveniment al turnării Duhului Sfânt și de efectul acestuia, au întrebat despre însemnătatea lucrurilor întâmplate. Petru le-a dat un răspuns clar, spunându-le că era vorba de împlinirea făgăduinței prorocului Ioel. Cine dorește să știe exact ce urmări are această experiență, acela trebuie să cerceteze îndeaproape viața personală a credincioșilor și viața întregii Biserici din creștinismul primar.

Ori de câte ori există o relatare despre turnarea și primirea Duhului Sfânt, fie la Cincizecime, fie după aceea, detaliile sunt descrise. Trăirea Cincizecimii le este cunoscută teoretic celor mai mulți creștini. Ei știu ce s-a întâmplat atunci. Dar să nu uităm că pentru fiecare credincios este pregătită aceeași trăire. Rugăciunea credincioșilor are o putere mare. Așa este scris: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”. Peste tot unde se coboară Duhul Sfânt, acolo se întâmplă ceva supranatural. Indiferent dacă se coboară un vâjâit din cer sau dacă locul este cutremurat, dacă oamenii vorbesc în limbi noi sau prorocesc, dacă au viziuni sau dacă tresaltă de bucurie, sau cântă psalmi, de fiecare dată se întâmplă ceva supranatural prin Duhul Sfânt. Oamenii fac ceea ce nu au mai făcut înainte. Totul devine nou și schimbat.

Evanghelistul Filip a vestit Evanghelia în Samaria. Mulți au crezut și au fost botezați în Numele Domnului Isus Hristos. Iar când Petru și Ioan au ajuns în Samaria, nu au ținut un discurs teologic, ci aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru cei care au devenit credincioși ca aceștia să primească Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 8:14-17). Cine este umplut cu Duhul Sfânt, acela dorește ca toți credincioșii să aibă aceeași trăire. Dacă Pavel, Petru sau un alt apostol ar umbla astăzi prin biserici, atunci ei ar întreba mai întâi: „Ați primit voi Duhul Sfânt?” Este regretabil faptul că mulți credincioși din acest timp sunt de părere că au primit Duhul Sfânt, cu toate că nu este așa. Conform versetului 16, este posibil să fii credincios și să fi botezat, dar fără să fi primit Duhul Sfânt, căci este scris: „Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus”. Cei care au devenit credincioși în Samaria au trăit lucruri mari cu Dumnezeu. Evanghelistul Filip a fost folosit de Domnul într-un mod minunat. Noroadele au crezut, aveau loc semne și minuni, din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, șchiopii erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceea. Toate aceste lucruri se întâmplau, cu toate că Duhul Sfânt încă nu căzuse peste credincioși.

Tuturor credincioșilor, tuturor predicatorilor și tuturor bisericilor trebuie să le fie adresată aceeași întrebare în acest timp: „Ați primit voi Duhul Sfânt?” Când se întâmplă acest lucru, noi o știm, noi o simțim; este o trăire puternică. Noi știm ceasul, ziua și locul unde am avut această trăire cu Dumnezeu. Fiecare om care a trăit botezul cu Duhul Sfânt poate mărturisi acest lucru. Eu personal mi-aduc aminte de aceasta după 20 de ani, ca și când ar fi avut loc ieri.

Impactul primirii Duhului Sfânt de către credincioșii din Samaria a fost atât de impresionant, încât despre Simon este scris: Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: «Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt».Simon nu a recunoscut faptul că Dumnezeu era în lucrare, nu apostolii; că nu ei împărțeau puterea Duhului Sfânt, ci ei doar puneau mâinile peste credincioși. Însuși Isus Hristos este Cel care botează cu Duh Sfânt și cu Foc. Simon nu a înțeles absolut nimic din ceea ce se petrecea acolo. Chiar și astăzi există oameni care sunt de părere că Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor [cuiva]. Așa ceva nu există. Punerea mâinilor se folosește la binecuvântare, dar binecuvântarea vine de la Atotputernicul Dumnezeu. Punerea mâinilor se practică la rugăciunea pentru bolnavi, dar vindecarea vine de la Atotputernicul Dumnezeu. Așa și la primirea Duhului Sfânt, pot să fie puse mâinile, dar Duhul Sfânt vine de la Atotputernicul Dumnezeu. El Însuși ia locuință în noi, iar Isus Hristos este Acela care botează cu Duh Sfânt și cu Foc. Nimeni să nu fie de părere că el poate da cuiva Duhul lui Dumnezeu, căci Însuși Dumnezeu Și-a turnat Duhul Său. Oamenii și banii nu au nimic de-a face cu aceasta. Astfel s-ar împlini Cuvântul: Banii tăi să piară împreună cu tine”. Darul lui Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu nimic, căci tot ceea ce dă Dumnezeu a fost deja plătit la Golgota și ne-a fost dăruit prin Isus Hristos.

Stimați ascultători, dragi frați și surori în Domnul, acum la sfârșitul timpului de har totul trebuie readus și așezat în starea corectă. Dumnezeu Și-a trimis Cuvântul pentru a ne tămădui și El Își trimite Duhul Său pentru a-i înzestra cu putere pe cei răscumpărați prin sângele Său și care au fost sfințiți prin Cuvântul Lui.

Adesea simțim neputința noastră atunci când puterile bolilor și alte greutăți ne stau împotrivă. Noi suspinăm neputincioși, iar credința noastră este scuturată în toate părțile. Dar astăzi, Domnul ne strigă, spunând: „Eu v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului! Eu vă împuternicesc prin Duhul Meu să lucrați conform Cuvântului, în Numele Meu! O, Biserică a Domnului, recunoaște ceasul restituirii divine și îmbracă toată armătura lui Dumnezeu, căci ziua cea rea și ceasul încercării vine cu siguranță!”

Dorim să ne rugăm:

Mântuitorule, Te rog din toată inima, botează-i acum cu Duh Sfânt și cu Foc pe toți cei care au devenit credincioși și confirmă-Ți Cuvântul în ei și împlinește-Ți făgăduința acum în viața lor! Tu nu privești la fața omului! Umple acum cu putere de sus și fie ca toți cei care au auzit Cuvântul Tău acum și Îl cred… făgăduința botezului cu Duhul Sfânt este valabilă pentru ei! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.