Descoperirea lui Isus Hristos

Dragi prieteni vă vorbeşte acum predicatorul Frank din Germania. Vă salut în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Cred că aţi fost binecuvântaţi prin ultima emisiune. De data aceasta vreau să folosesc ocazia şi să vă mulţumesc pentru scrisorile de încurajare, pentru rugăciunile voastre şi ajutorul pe care-l acordaţi acestei slujbe. Cu adevărat, Domnul Isus Hristos se descoperă aşa cum a făcut-o în vremurile trecute. Dorinţa sufletului meu este aceea de a-L preamări pe El.

Cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe să ne ocupăm de ultima carte a Bibliei, Apocalipsa lui Isus Hristos și vom continua în emisiunile viitoare. Vor fi incluse şi alte pasaje biblice care aruncă lumină asupra lucrurilor despre care se vorbeşte în această carte profetică, pentru a arăta planul lui Dumnezeu cu Biserica lui Isus Hristos. Nici o altă carte a Bibliei nu a devenit un asemenea subiect de dispută la un astfel de nivel, cum este Apocalipsa. Au fost scrise multe comentarii în care autorii au încercat să-şi prezinte interpretările lor. Rezultatul constă în afirmaţii care se contrazic unele pe altele.

Duhul Sfânt este autorul acestei cărţi şi El singur poate să dăruiască interpretarea divină. Introducerea din cap. 1 v. 1 arată clar că expresia „Descoperirea lui Ioan” este incorectă. Ioan este doar cel care a scris-o, dar este descoperirea lui Isus Hristos. În cele patru evanghelii şi în epistole, Hristos este descris ca Mielul lui Dumnezeu, Mijlocitorul, ca Fiul al lui Dumnezeu, Fiu al lui David, Fiu al omului, Împărat, Preot şi Proroc, etc., dar în această ultimă carte, în descoperirea Sa finală El este descoperit în dumnezeirea Lui, în mărirea şi slava Lui. În cap. 1:8 se găseşte mărturia Lui personală şi suficientă: „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic”. Cuvântul „apocalips” înseamnă dezvăluire sau arătare (descoperire – n.tr). Toţi copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu primesc această mărturie a lui Isus Hristos. Noi Îl vedem dezvăluit ca fiind Cel Dintâi şi Cel din urmă, Cel Atotputernic. În această descoperire finală noi îl vedem în prorocie, nu doar aşa cum este descris în cele patru evanghelii sau în epistole în diferite aspecte ale lucrării de răscumpărare. El se arată aici ca Domnul slavei, Cel Atotputernic. Ori de câte ori Isus Hristos este arătat în slujba lui de răscumpărare, sau dacă este vorba despre Biserică, noi Îl vedem lângă Dumnezeu. Dar aici El este dezvăluit în dumnezeirea Sa deplină. Noi ştim în Cine credem.

„Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine și din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie”. Apoc. 1:4. Ioan salută astfel cele şapte biserici din Asia mică. Dar aceste cuvinte ni se adresează şi nouă astăzi, pentru că fiecare pasaj biblic vorbeşte fiecărui credincios din orice epocă. Deşi mesajele sunt adresate unor biserici locale, ele sunt date pentru a sfătui şi învăţa credincioşii de-a lungul epocilor bisericii. Citim despre şapte biserici, şapte îngeri şi şapte duhuri ale lui Dumnezeu care sunt înaintea scaunului de domnie. Singurul Dumnezeu adevărat lucrează prin Duhul Său în cele şapte epoci ale bisericii. Denumirea de „cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu”, din Apoc. 4:5 nu înseamnă că Dumnezeu are şapte duhuri, ci este vorba despre lucrarea înşeptită a Duhului Sfânt în timpul celor şapte epoci ale bisericii. Cele şapte Duhuri se află înaintea scaunului de domnie. Acest lucru vorbeşte despre şapte perioade diferite prin care trece biserica nou testamentară. Sunt acolo şapte mesageri – îngeri care primesc de la tronul harului prin Duhul Sfânt descoperirea divină a Cuvântului pentru timpul lor.

Citim în continuare salutul: „şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”. El s-a făcut trup, descoperit ca Fiu al lui Dumnezeu, ca noi să putem deveni fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Dragi prieteni, cel mai important lucru pentru noi este să primim descoperirea lui Isus Hristos și să credem cuvintele prorociei şi să păzim lucrurile scrise în ea. Binecuvântarea vine asupra celor care citesc, ascultă şi le păzesc.

Dumnezeu a avut întotdeauna mesagerii Lui, chiar şi în timpul nostru. Cuvântul a fost reaşezat şi lumina divină s-a arătat din sfeşnic. Tot poporul lui Dumnezeu poate primi învăţăturile divine. Ei pot să vadă descoperirea lui Isus Hristos. Ferice de toţi aceia cărora le este împărtăşit harul de a-L recunoaşte pe Isus Hristos în descoperirea Sa divină. Ei sunt aceia care văd şi împlinirea planului de mântuire prin Isus Hristos care este taina lui Dumnezeu descoperită. Pavel scrie: „pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste și să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”. Col. 2:2-3. Comorile divine ale înţelepciunii şi ştiinţei sunt ascunse în Hristos şi sunt descoperite acelora care şi ei sunt în Hristos. Dacă Hristos este descoperit în viaţa noastră, noi vom fi descoperiţi împreună cu El în slavă. (Col. 3:4). Descoperirea divină este singura cale prin care putem avea acces la comorile ascunse ale lui Dumnezeu. Cunoştinţa se poate acumula, însă descoperirea ne este dăruită. Aceasta nu poate fi învăţată, nici predicată. Trebuie primită şi trăită. După ce a primit descoperirea lui Isus Hristos, Ioan a avut o imagine panoramică a lucrurilor ce urmau să vină. Scopul acestei descoperiri a fost „ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”. Aceasta ne aminteşte de cuvântul „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci”. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu însărcinat de Domnul Său primeşte descoperirea lui Isus Hristos aşa cum a primit-o şi Ioan. Apoi îi sunt arătate lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Un slujitor al lui Dumnezeu nu este în nesiguranţă, ci pătrunde în planul de mântuire al lui Dumnezeu prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu.

„Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan”. Dumnezeu trimite îngerul la slujitorul Său, pentru a-i descoperi planul Său. Noi am spus deja că Dumnezeu se descoperă în mod supranatural. Îngerii Săi sunt mesageri cereşti și El are mesageri care vestesc mesajul Său pe pământ. Voia Lui se face în ceruri şi pe pământ. Ioan a putut mărturisi că i-a fost făcută de cunoscut descoperirea lui Isus Hristos şi că un înger i-a fost trimis pentru a-i arăta lucrurile care urmează să se întâmple. Putem mărturisi noi despre lucrurile lui Dumnezeu cu aceeaşi siguranţă cu care a făcut-o Ioan, „care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut”? Un bărbat însărcinat de Dumnezeul Atotputernic mărturiseşte despre lucrurile pe care le-a văzut şi auzit. Isus le-a spus ucenicilor Lui: „Voi Îmi veţi fi martori”. Oricine a primit o chemare divină vorbeşte cu autoritate şi vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu iar aceia care sunt aleşi de Dumnezeu ascultă Cuvântul Domnului şi pătrund şi înţeleg prin acelaşi Duh lucrurile care au fost descoperite slujitorului lui Dumnezeu. Căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Multe taine urmau să rămână pecetluite până la vremea sfârşitului. Noi am ajuns la vremea sfârşitului şi acum aceste lucruri sunt descoperite. „Ferice de cine citeşte și de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Dumnezeu a aranjat lucrurile: mai întâi dă descoperirea lui Isus Hristos. Apoi ne arată lucrurile care se vor întâmpla în curând şi-i declară binecuvântaţi pe aceia care citesc şi ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea.

În Vechiul Testament prorocul Daniel a găsit har în faţa lui Dumnezeu, ca să vadă prin descoperire profetică venirea evenimentelor viitoare, în primul rând în ceea ce priveşte Israelul. Îngerul Gabriel a fost trimis să-l înveţe. În Noul Testament Ioan a avut privilegiul să vadă luptele şi biruinţa finală a lui Isus Hristos şi a Bisericii Sale din vremea sfârşitului. Şi la el a fost trimis un înger.

Dragi prieteni, noi trăim acum în zilele de pe urmă şi Dumnezeu împlineşte lucrurile despre care au vorbit Daniel şi Ioan. Domnul este pe cale să-Şi desăvârşească planul cu Biserica Lui. Nimeni nu poate primi descoperirea lui Isus Hristos numai pentru că face parte dintr-o biserică. Voi trebuie să aparţineţi lui Hristos. Cel mai important este să-L recunoşti în timpul acesta pe Domnul slavei în felul cum lucrează El în mijlocul poporului Său.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, venim la Tine în Numele Scump al Domnului Isus Hristos. Te rugăm să deschizi inimile tuturor celor ce tocmai au ascultat Cuvântul Tău. Dăruieşte fiecăruia înţelepciunea Cuvântului Tău descoperit. Doamne fie ca noi să înţelegem şi să ne pregătim pentru ziua slăvită a venirii Tale apropiate. Noi cerem totul în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.