Desăvârșirea Bisericii

Dragi prieteni, vă salut în Numele binecuvântat al lui Isus Hristos. În emisiunea trecută l-am auzit pe fratele Branham vorbind despre dragostea lui Dumnezeu. Astăzi vom începe să vorbim despre cum îşi aduce Isus Hristos Biserica la desăvârşire. Noi ne aflăm acum la sfârşitul tuturor lucrurilor.

Încă de la începutul Bisericii nou testamentare, oricine a vorbit sau a scris din însărcinarea Dumnezeului Atotputernic, a aşezat corect toate lucrurile în cadrul desfăşurării evenimentelor din planul lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre Biserica nou testamentară, nu ne referim la un cult creştin, ci la Biserica Dumnezeului Celui viu care a fost aleasă înaintea întemeierii lumii. Biserica Sa a fost răscumpărată cu sângele scump al Mielului. Biserica Sa primeşte Cuvântul cel veşnic, Evanghelia veşnică. Acest lucru a rămas aşa chiar de la început.

Noi recunoaştem că Pavel a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, ca să pună în rânduială Biserica nou testamentară. Toate învăţăturile erau biblice. La fel recunoaştem şi că fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu ca să ia acelaşi Cuvânt şi să-l aşeze în Trupul lui Hristos, ca să reaşeze toate lucrurile în starea de la început. Orice lucrează Dumnezeu, trebuie văzut din punctul de vedere al Cuvântului, altfel vom înţelege greşit lucrurile.

Chiar de la începutul Noului Testament, oamenii lui Dumnezeu au fost călăuziţi de Duhul Sfânt ca să aşeze corect tot ceea ce se întâmpla în Împărăţia lui Dumnezeu, conform Cuvântului. Nici unul dintre ei n-a avut propriile păreri sau idei. Noi trăim într-o vreme în care toate cultele sunt ocupate cu propriile lor programe. Oamenii nu-şi dau seama că ei de fapt trec tocmai pe lângă ceea ce face Dumnezeu acum. Dumnezeu a făgăduit că va avea pe cineva care să aducă un mesaj profetic pentru a îndrepta atenţia adevăraţilor credincioşi înapoi la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Simpla cunoştinţă a Scripturii nu este suficientă pentru a vedea ceea ce face Dumnezeu. Avem nevoie de adevărata călăuzire a Duhului Sfânt. Cărturarii de pe vremea primei veniri a lui Hristos au ştiut cu siguranţă mai mult despre sfintele Scripturi decât apostolii. Dar conform cuvintelor lui Isus, apostolilor le-a fost dat să înţeleagă tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. În Luca 24:44 Domnul Isus Hristos a spus: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi”. Noi nu avem nevoie de discursuri deosebite, ci trebuie să observăm împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul nostru. Isus Hristos a deschis înţelegerea ucenicilor Lui, pentru ca ei să poată să înţeleagă Scriptura. El face acelaşi lucru în timpul acesta, pentru că şi noi trăim într-un timp profetic. Prin aceasta vreau să spun că în această generaţie se împlineşte chiar în faţa ochilor noştri prorocia biblică.

Noi am văzut că atunci când a fost înfiinţată Biserica, în ziua Cincizecimii, totul a fost bazat pe sfintele Scripturi. Scriitorii celor patru Evanghelii s-au referit întotdeauna la Scriptură. Marcu se referă direct la Mal. 3:1 şi la Isa. 40:3 când vorbeşte despre solul care trebuia să vină şi să pregătească calea Domnului. Niciun adevărat copil al lui Dumnezeu nu a obiectat când a putut să vadă aceste versete împlinite în slujba lui Ioan botezătorul, care a premers prima venire a lui Hristos. La fel este şi acum: niciun adevărat copil al lui Dumnezeu nu obiectează dacă lucrurile petrecute în slujba premergătorului celei de-a doua veniri a lui Hristos sunt identificate din sfintele Scripturi. Îmi dau seama că întotdeauna când au loc lucruri supranaturale mulţi provoacă tot felul de tulburări şi agitaţie, încercând să atragă atenţia spre ei. Dar există, de asemenea, şi cei aleşi de Dumnezeul Atotputernic ca să arate planul de mântuire şi ceea ce face Dumnezeu. Cărturarii ar fi putut să spună: „O clipă, ştim că Dumnezeu ne-a făgăduit un premergător, care să vină şi să pregătească calea Domnului. Maleahi şi Isaia au spus desluşit acest lucru. Dar de unde ştiţi că acesta este Ioan botezătorul? Unde a spus Isaia sau Maleahi că numele premergătorului va fi Ioan?”

Până în vremea noastră oamenii nu s-au schimbat. Mulţi pot să cunoască foarte bine Biblia. Ei ştiu exact unde să găsească diferite versete. Mulţi au citit făgăduinţele din Mal. 4:5, în care Dumnezeu a făgăduit să trimită un proroc înaintea venirii zilei Domnului, ziua cea mare şi înfricoşată. Ei chiar sunt gata să accepte acest lucru, dar de îndată ce este amintit numele acestui proroc, ei pun aceeaşi întrebare: „Unde spune în Scripturi că premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos va fi numit William Branham?” Cărturarii ar fi putut să spună: „Arătaţi-ne unde au spus prorocii noştri că numele acestui bărbat va fi Ioan botezătorul?” Este nevoie de descoperire divină, asta-i tot! Apostolii au recunoscut împlinirea Cuvântului făgăduit, în slujba lui Ioan botezătorul şi de aceea au ştiut că el era acela. Oricine este chemat să predice Evanghelia în timpul acesta, este chemat să aşeze în graniţele Cuvântului lucrurile pe care le face Dumnezeu. Duhul Sfânt nu va trece niciodată peste mărturia Cuvântului lui Dumnezeu! El ne va călăuzi numai în tot adevărul, care este Cuvântul. Putem citi toate Evangheliile, cartea Faptelor şi toate epistolele: adevăraţii bărbaţi ai lui Dumnezeu au slujit întotdeauna conform cerinţei din vremea lor.

Luca a vorbit despre slujba lui Ioan Botezătorul şi a repetat ceea ce a spus îngerul referitor la mărturia şi slujba lui Ioan botezătorul. „El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”. El nu s-a referit la partea a doua a prorociei lui Maleahi, care spune: „…şi inima copiilor spre părinţii lor…!” Vă rog să observaţi că premergătorul primei veniri a lui Hristos trebuia numai să întoarcă inima părinţilor la copii. De aceea şi făgăduinţa despre un bărbat care trebuia să vină şi „să întoarcă inima copiilor spre părinţii lor” era importantă. Duhul Sfânt i-a îngăduit lui Luca să scrie acea parte din Scriptură care se referă la solul Ioan, care trebuia să vină în duhul şi puterea lui Ilie. Partea a doua a acelei prorocii se putea împlini numai în vremea noastră, pentru că trebuia trimis cineva înaintea zilei Domnului. Oamenii pot să argumenteze şi să spună că Ioan a fost acela care a întors şi inimile copiilor la părinţi; dar a avut loc ziua Domnului pe vremea lui Ioan?

Dumnezeu a trimis un proroc cu un mesaj care să reaşeze inimile copiilor lui Dumnezeu în credinţa părinţilor de la Cincizecime. Noi am primit un mesaj care ne-a întors inimile spre ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Fie că este vorba despre Domnul Isus Hristos, sau despre slujba oricărui alt slujitor al lui Dumnezeu, sau despre Biserica lui Isus Hristos, totul trebuie aşezat corect în Cuvânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar că să facem lucrul acesta trebuie să fim chemaţi de Domnul pentru slujba aceasta.

La prima venire a lui Hristos, cărturarii s-au aşezat pe scaunul lui Moise considerând că au cunoştinţa şi autoritatea de a învăţa pe alţii legea lui Moise. Însă ei nu au avut descoperirea. Moise a fost un proroc deosebit, dar cărturarii au fost orbiţi şi nu au recunoscut chiar împlinirea prorociei biblice. Ei chiar L-au acuzat pe Domnul Isus Hristos, Mesia al lor, că ar fi de la Diavolul. Ei au strigat: „Nu vrem ca Acesta să domnească peste noi. Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri”. Aceea a fost cea mai mare tragedie care a venit peste evrei şi care a fost determinată de conducătorii lor spirituali. S-ar putea ca oamenii să fie orbiţi astăzi la fel ca atunci? Găsim pretutindeni oameni ca şi cărturarii de atunci, care pretind că au autoritate, dar ei îi orbesc pe oameni faţă de descoperirea Scripturii pe care a dat-o Dumnezeu în vremea noastră.

Dragi fraţi şi surori în Hristos, dragi ascultători, noi avem nevoie de doctoria pentru ochi despre care vorbea Domnul chemându-ne la El, ca să putem vedea planul măreţ al lui Dumnezeu cu Biserica Lui, plan care acum ajunge la încheiere. Noi nu-L putem primi numai ca Mântuitor al nostru, ci trebuie de asemenea să ajungem desăvârşiţi în Isus Hristos.

Să ne rugăm:
Tată ceresc, cu inimi recunoscătoare Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău scump şi sfânt. O, Doamne, Tu încă vorbeşti păcătoşilor, încă mai mântuieşti pe cei pierduţi, încă mai deschizi ochii copiilor Tăi pentru lucrurile mari pe care le-ai făcut pentru noi în generaţia aceasta. Binecuvântează-ne, Doamne, cu descoperirea sfântului Tău Cuvânt. Mă rog în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.

Distribuie această postare.