Deosebirea duhovnicească – de Ewald Frank

Stimați ascultători, dragi frați și surori în Domnul, și astăzi vă salut pe toți din Europa de est și de vest și peste tot unde sunt ascultate aceste emisiuni, în Numele scump și sfânt al Domnului nostru Isus Hristos!

Din scrisorile primite vedem că emisiunile noastre sunt ascultate cu un mare interes, căci Dumnezeu a trimis oamenilor o foamete după auzirea Evangheliei Sale veșnice, după Cuvântul Lui nefalsificat.

Dar, deoarece nu mă simt obligat față de nicio direcție de credință, pot să propovăduiesc liber și deschis adevărurile biblice. În emisiunea anterioară, noi am vorbit despre pregătirea Bisericii Mireasă a lui Isus Hristos, care trebuie să fie înzestrată cu natura lui Isus Hristos și cu însușirile duhovnicești.

Acum, Duhul lui Dumnezeu îmi amintește să nu trec peste adevărurile de bază ale credinței, ci să pun o temelie biblică clară. Sunt conștient că mulți din diferitele direcții de credință vor să-I slujească Domnului sincer și cinstit, fără ca să li se dea adevărurile biblice așa cum au învățat prorocii și apostolii. Adesea există oameni, care, după căința și pocăința lor, au greutăți în a face al doilea pas al credinței și anume, pasul biblic al botezului. Trebuie propovăduit clar ce a spus Domnul Isus: „Cine va crede și se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16a). Dacă credința este condiția prealabilă pocăinței, atunci credința este condiția prealabilă și pentru botezul biblic. În Biblie nu există niciun indiciu că s-a practicat vreodată botezul sugarilor, iar acest act să fi fost numit „botez”. Bineânțeles că Isus a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine”; apoi, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Acest pasaj a fost interpretat greșit și folosit greșit de către teologi. Se citește ceva ce nici nu este scris în Biblie.

Ca slujitori ai lui Dumnezeu, avem dreptul să binecuvântăm copilașii și să-i dedicăm Domnului, cerând harul Său asupra vieții lor. Dar apoi, prin propovăduirea Evangheliei, trebuie ca oamenii să devină conștienți de starea lor pierdută: păcătosul trebuie să se recunoască în păcatul lui, strigând: „O, Doamne, ai milă de mine păcătosul! Salvează-mi sufletul! Iartă-mi toată vina și dăruiește-mi viața veșnică!” Cine a venit la Isus Hristos prin credință și căință, trăind o pocăință biblică, acela nu va ezita să se lase botezat biblic.

În prima predică după revărsarea Duhului Sfânt, Petru și-a ridicat glasul, zicând norodului adunat: „«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi (nu copiii sau sugarii voștri) să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre;»” (Fapte 2:38). Aceasta este propovăduirea Evangheliei veșnic valabile.

În Galateni 1:11 citim despre Pavel că el nu a propovăduit o Evanghelie de obârșie omenească, deoarece nu a primit-o și nu a învățat-o de la vreun om, ci a primit-o prin descoperirea lui Isus Hristos.

În acest timp, trebuie să învățăm să deosebim unde este propovăduită o Evanghelie de obârșie omenească și unde este propovăduită o Evanghelie de obârșie divină. În Apocalipsa 14:6 citim: Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod”. Acesta este timpul în care Evanghelia adevărată a Împărăției lui Dumnezeu este propovăduită încă o dată tuturor limbilor, neamurilor și națiunilor.

Acum este important să primim și să urmăm ceea ce a vorbit gura lui Dumnezeu. În Apocalipsa 14:7, îngerul zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!Majoritatea creștinilor sunt plini de frică față de oameni, în loc să fie plini de teamă față de Dumnezeu. Ei se tem de regulamentele și dogmele înființate de oameni. Ei se tem de cel care le vestește, în loc să se teamă de Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-L cinsti pe Cel Atotputernic, care ne-a lăsat Evanghelia Sa.

Timpul judecății lui Dumnezeu a sosit, căci este scris: Judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu”. Toți cei ce vor să aparțină de Biserica Dumnezeului Celui viu trebuie să se confrunte cu judecata și sentința Cuvântului Său, slăvind și acceptând ceea ce ne spune El. Doar atunci când primim Cuvântul în noi, ne putem închina cu adevărat în fața Celui adevărat. De cel care a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor, de El vrem să ne temem și Lui să ne închinăm.

În Apocalipsa 14:8, citim: Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: «A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!»” Ceasul pentru marea cădere a Babilonului, împreună cu toți cei care au băut din același vin al învățăturilor, este aproape. Dar nu doar biserica Romei, ci și toți cei care răspândesc învățătura ei, au căzut împreună cu ea și au parte de păcatele ei.

Biserica lui Isus Hristos este chemată să iasă afară din Babilon, să se separe și să nu se atingă de nimic ce este necurat. Trebuie spus o dată clar că stropirea sugarilor nu este o învățătură biblică, ci una romană. Iar oricine o practică, nu acționează în voia lui Dumnezeu, ci în voia bisericii romane. De aceea, toți credincioșii trebuie să fie chemați să se boteze biblic, în Numele Domnului Isus Hristos, după ce au primit iertarea păcatelor prin credința în El. În Biblie nu se spune nimic despre naștere din nou prin stropirea sugarilor și nici nu se spune că, prin stropire, păcatul moștenit este spălat.

Atunci când noi vorbim de pregătirea Bisericii Mireasă a lui Isus Hristos, în primul rând trebuie să cunoaștem clar primii pași ai credinței și adevărurile de bază ale Scripturii. Nu are niciun sens să ne încredem într-o nădejde falsă, care duce doar la o mare dezamăgire. Chiar și în vremea lui Pavel erau bărbați care au falsificat Evanghelia. Isus nu a mai fost propovăduit conform descoperirii divine, ci conform înțelegerii omenești. Prin urmare, Pavel ne adresează tuturor un cuvânt serios, în 2 Corinteni 11:4: În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine!Atunci, creștinii nu dispuneau de deosebirea duhovnicească. Pavel le-a reproșat corintenilor că au îngăduit cu mare plăcere o Evanghelia falsificată. Împins de Duhul lui Dumnezeu, el era conștient de chemarea și responsabilitatea divină pentru propovăduirea Evangheliei, și, prin urmare a pronunțat blestemul asupra tuturor acelora care au propovăduit Evanghelia în alt mod decât a fost propovăduită la început (Galateni 1:8).

Dragi frați și surori în Domnul, stimați prieteni, nu tot ceea ce se numește „Evanghelie” este Evanghelia deplină și curată a lui Isus Hristos. Nu fiecare predică despre Hristos, Domnul nostru, este în conformitate cu propovăduirea apostolilor. Prin urmare, este necesar să luăm Sfânta Scriprtură la mână, cercetând în ea dacă ceea ce este predicat și făcut este în conformitate cu mărturia lui Dumnezeu.

Peste tot în creștinătate se vorbește despre timpul sfârșitului, semnele timpului și apropiata revenire a Domnului. Dar unde răsună chemarea lui Dumnezeu: „Ieșiți afară din Babilon și recunoașteți că Domnul ține judecată prin Cuvântul Său, în mijlocul celor ce se tem de El și Îl slăvesc”?

Adevărații copii ai lui Dumnezeu, recunosc că Babilonul va cădea. Și toți cei care sunt de acord cu învățătura babiloniană vor fi afectați de această cădere, deoarece s-au făcut vinovați de curvie spirituală.

Numai cei care ascultă în acest timp Evanghelia veșnic valabilă și iasă afară din tot, trăind o convertire biblică, printr-o pocăință adevărată, lăsându-se botezați biblic, fiind pregătiți să meargă tot drumul împreună cu Dumnezeu, aceia au făgăduința de a scăpa de tot ce va cădea asupra pământului. Acum, Domnul ține judecata harului în mijlocul alor Săi, iar când acest timp al harului se va sfârși, judecățile lui Dumnezeu vor năvăli peste toți cei care nu au ascultat de vocea Cuvântului Său.

Să ne rugăm.

Tată ceresc, Te rog în Numele lui Isus Hristos, să dăruiești tuturor ascultătorilor iluminarea, prin Duhul Sfânt. Fie ca ei să nu se teamă și să nu cinstească oameni, ci pune Tu personal teamă de Dumnezeu în inimile lor, respect față de Numele și Cuvântul Tău. Te rog, în Numele lui Isus. Amin.

NOTĂ: puteți asculta traducerea predicii dând click pe următorul LINK.

Distribuie această postare.