Darurile duhovnicești (partea I-a) – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu Cuvântul din Romani 11:29: „Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută”.

Oamenii sunt de părere că darurile duhovnicești au fost hotărâte numai pentru apostoli și pentru biserica primară. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi. În lucrurile duhovnicești nu este valabilă nicio părere omenească, ci numai Cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu.

Oamenii care au primit descoperirea Duhului trăiesc și astăzi făgăduințele lui Dumnezeu.

Dorim să continuăm cu tema: „Darurile duhovnicești”. Pentru aceasta, citim din 1 Corinteni 12: „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Aici nu există nicio excepție, pentru că se spune că fiecărui credincios i se dă descoperirea Duhului. În ziua Cincizecimii, călăuzit de Duhul, Petru a vorbit norodului adunat: „Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru”.  

Domnia lui Dumnezeu în Biserica Sa rămâne neschimbată. Aceleași roade ale Duhului și aceleași daruri duhovnicești care au fost în lucrare în creștinismul primar sunt descoperite și astăzi.

Deși, în acest timp, duhul oamenilor confecționează lucrări peste tot, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost făcut fără putere, totuși, încă mai există rămășița credincioșilor adevărați care se supun Cuvântului lui Dumnezeu și lucrării Duhului lui Dumnezeu. Ei cred fiecare făgăduință a Cuvântului lui Dumnezeu.

Următorul dar este numit darul credinței. Aici nu este vorba de o credință la modul general, ci de darul credinței. În Evrei 11 găsim pilde ale eroilor credinței. În 2 Corinteni 4:13 Pavel vorbește despre duhul de credință, despre credința care este lucrată de Duhul. În Tit 1:1 citim despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Această credință îl ia pe Dumnezeu pe Cuvânt și trăiește minunile Sale.

Apoi citim despre daruri de vindecare care sunt în lucrare prin același Duh. Pentru mulți, vindecarea prin credință este o pricină de poticnire și o nebunie, fără ca să observe că ei sunt în contradicție cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toți adevărații credincioși sunt mulțumitori pentru fiecare făgăduință. Ei cred fiecare Cuvânt așa cum este scris și au parte de descoperirea Duhului. O biserică care respinge ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul Său, nu poate pretinde că este Biserica lui Isus Hristos.

Dacă este vorba despre darul cunoștinței divine, de înțelepciunea lucrată de Duhul, de darul credinței sau de daruri de vindecare, este întotdeauna același Domn, același Dumnezeu, același Duh care lucrează totul în toți.

Mulți au păcătuit împotriva lucrării Duhului lui Dumnezeu, spunând că este de la Diavolul, fără să știe că au hulit împotriva Duhului Sfânt.

Al cincilea dar duhovnicesc amintit este darul facerii de minuni. În Vechiul și în Noul Testament ne întâlnim cu Dumnezeul Atotputernic care i-a folosit pe robii Săi pentru a face minuni. Ne gândim la Moise și Ilie, la Petru și Pavel și mulți alții, iar slujbele lor dau mărturie despre minunile lui Dumnezeu. Biserica primară se ruga cu cuvintele: „Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, și întinde-Ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus”. Astăzi, în multe biserici, o astfel de rugăciune ar suna ciudat, pentru ei fiind ceva jenant. Așa ar fi înțeleasă. Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea deoarece i-a fost plăcută. Așadar, ar trebui să fie în ordine dacă și noi ne-am ruga în același fel. Noi avem nevoie de confirmarea Cuvântului Său. Numai dacă credem, ne rugăm și Îl trăim pe Dumnezeu ca și primii creștini, altfel nu putem pretinde a fi Biserica lui Isus Hristos. În acest timp, Dumnezeu dorește să-Și manifeste puterea și slava în mijlocul alor Săi, prin confirmarea Cuvântului Său cu semne și minuni.

Conform părerii generale, confirmarea divină și darurile duhovnicești nu ar mai fi necesare în acest timp, dar această părere este nebiblică. Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci! Astăzi, El Își zidește Biserica ca și atunci; și Se descoperă în același fel în mijlocul ei. În Evrei 2:4 citim: „în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa”. Toți copiii lui Dumnezeu sunt puși înaintea deciziei dacă vor să se încreadă într-o credință intelectuală sau acordă credință Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă noi am pune la trecut lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, atunci am jefui Biserica de prezent și de binecuvântările lui Dumnezeu.

Predicatorii și membrii bisericilor din acest timp sunt pregătiți să creadă Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris? Atunci ei Îl vor trăi pe Dumnezeu în același fel în care ni se spune în Biblie. În Faptele Apostolilor 8:6-7 este scris că: „Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele, pe cari le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, și scoteau mari țipete; mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți”. Așa arată o slujbă confirmată de Dumnezeu a unui evanghelist chemat de El. Câți pot aduce dovada confirmării divine în acest timp?! În Faptele Apostolilor 6:8 este scris: „Ștefan era plin de har și de putere, și făcea minuni și semne mari în norod”.

Bisericii lui Isus Hristos trebuie să-i fie arătat din nou drumul biblic. Acesta este timpul în care Dumnezeu îi scoate afară pe ai Săi din toate tradițiile omenești și îi învață prin Cuvântul și prin Duhul Lui. Înainte ca Domnul să îi ia pe ai Săi Acasă, El va reașeza totul biblic. El Își va confirma Cuvântul și va lucra puternic prin Duhul Lui. El este Alfa și Omega, El este Cel dintâi și Cel de pe urmă. Iar Cuvântul Lui răsună până la marginile pământului. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul!

În Faptele Apostolilor 3:21, este scris despre Domnul Isus: „pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime”. Noi nu ascultăm de interpretările teologice moderne, ci suntem atenți numai la ceea ce a vorbit gura sfântă a Domnului prin prorocii Săi.

Stimați ascultători, dumneavostră ați primit har de la Dumnezeu și sunteți mădulare ale Bisericii Sale? Puteți spune „da” la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu? Puteți crede că astăzi Domnul Se descoperă în Biserica Sa în același fel? Purtați cu dumneavoastră dorința de a fi umpluți cu Duhul Sfânt? Doriți să aveți parte de roadele și darurile Duhului? În acest fel, fiecare se poate cerceta dacă a fost cuprins de către Duhul lui Dumnezeu. Vă rog să nu respingeți ceea ce a făgăduit Dumnezeu, căci este vorba despre sufletul și mântuirea dumneavoastră! Să nu permiteți niciunui om să vă interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu altfel! Cine respinge lucrarea Duhului lui Dumnezeu, acela nu a fost încă cuprins de har. Duhul Sfânt este în conformitate cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog în Numele lui Isus vorbește cu toți prin Cuvântul și prin Duhul Tău, într-un mod atât de insistent încât să înțeleagă felul Tău de lucrare! Dăruiește har ca fiecare să recunoască unde lucrezi Tu prin Duhul Tău, confirmându-Ți Cuvântul! Cuprinde-i pe toți și dăruiește-le descoperirea Duhului Tău! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: traducerea (audio) a predicii poate fi ascultată aici.

Distribuie această postare.