Cuvântul făgăduinţei şi cei aleşi

Dragi prieteni, vreau să vă salut din nou în Numele sfânt al Domnului Isus Hristos. În transmisiunile anterioare ne-am ocupat de perioada Bisericii dintre neamuri şi am văzut cum aceasta a trecut prin şapte perioade distincte. În ciuda confuziei şi a încurcăturii vremurilor, Isus Hristos va avea o Mireasă fără pată şi fără zbârcitură, care va trăi făgăduinţa minunată din 1 Tes. 4:17 „Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”. Cuvântul lui Dumnezeu nu dă niciodată greş. El încă veghează asupra făgăduinţelor Sale şi le împlineşte la vremea Lui.

Vă rog deschideţi cu mine la Gal. 4:28: „Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei”. De la începutul timpului Dumnezeu a dat făgăduinţe persoanelor individuale, lui Israel şi Bisericii Sale. Cuvântul său făgăduit nu se poate împlini în vieţile noastre decât dacă îl credem. Ştiu că în timpul acesta sunt mulţi care pretind a fi copiii lui Dumnezeu, dar ei sunt total orbiţi faţă de Cuvântul făgăduinţei din timpul nostru. Sunt sigur că atunci când am vorbit despre epocile Bisericii, în emisiunile noastre anterioare, aţi observat că făgăduinţele au fost date numai biruitorilor din fiecare epocă a Bisericii. Biruitorii sunt aceia care primesc Cuvântul făgăduit în fiecare epocă. Ei au crezut mesajul ceasului respectiv şi au recunoscut ceea ce le spunea Duhul. La fel este şi astăzi. Dacă noi suntem copiii făgăduinţei, noi vom moşteni ca şi Isaac. Isaac a moştenit toate averile lui Avraam pentru că a fost fiul făgăduit. Biblia spune că sunt mulţi chemaţi dar puţini sunt aleşi. Aleşii lui Dumnezeu sunt copiii făgăduinţei. Ei sunt răscumpăraţi prin sângele Mielului. Ei sunt născuţi din Duhul Său şi Duhul Sfânt îi conduce spre desăvârşire. Ei încă moştenesc tot ceea ce are Dumnezeu pentru ei, pentru că ei cred fiecare făgăduinţă a Dumnezeului Atotputernic. Pavel spune limpede că cei născuţi în chip firesc îi urăsc şi prigonesc pe cei născuţi din Duhul. Nu toţi aceia care pretind că sunt creştini sunt şi născuţi şi călăuziţi de Duhul.

Scriptura spune: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”. Duhul a dat Cuvântul făgăduinţei iar aceia care l-au crezut nu sunt numai chemaţi, ci ei sunt cei aleşi. Pavel dorea să prezinte lui Hristos o Mireasă care să aibă aceleaşi însuşiri ca şi Mirele. El nu era numai un evanghelist ci şi un adevărat învăţător al Cuvântului. El a învăţat lucrurile adânci ale sfatului lui Dumnezeu. El îi scrie lui Tit: „Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia…” El nu se adresează celor chemaţi ci vorbeşte aleşilor, celor ce au recunoscut Adevărul. În Col. 3:12 el îi sfătuieşte pe aleşii lui Dumnezeu: „Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare”. Aceia care cred că sunt aleşii lui Dumnezeu conform cunoştinţei Lui mai dinainte, trebuie să se alinieze la standardul cerinţelor lui Dumnezeu. Când în această lume se naşte un copil, el trebuie îmbrăcat şi crescut până ce ajunge la maturitate. La fel noi, copiii aleşi ai lui Dumnezeu, care suntem născuţi din Duhul Său, trebuie să fim hrăniţi şi îmbrăcaţi până când în noi se vor găsi însuşirile desăvârşite ale lui Isus Hristos. Ca să ajungem la statura de om desăvârşit trebuie să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Acestea sunt roadele Duhului. Dacă cineva nu este îmbrăcat, se vede ruşinea goliciunii lui. De aceea în această ultimă epocă a Bisericii Isus Hristos ne vorbeşte şi ne arată situaţia ei disperată. Apoc. 3:17 ne spune cum ne vede El. Dacă în noi este adevărul atunci vom recunoaşte judecata Lui dreaptă. Numai atunci putem asculta glasul Lui. „…te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi”. Mesajul timpului de sfârşit, Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt, este trimis pentru a chema o Mireasă din această generaţie. Ea trebuie să-şi dea seama că nu ajunge o simplă mărturie despre Hristos. Ea trebuie să creadă făgăduinţele pentru această epocă, înainte ca acestea să poată fi descoperite. Credinţa adevărată se poate odihni numai pe făgăduinţele lui Dumnezeu. Cu toţii cunoaştem versetul care spune că Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dar înainte ca Avraam să poată să creadă, Dumnezeu i-a dat o făgăduinţă, astfel încât credinţa lui să poată să aibă un sprijin. Domnul i-a făgăduit că va izbăvi sămânţa lui Avraam cu un braţ puternic, după ce ei fuseseră patru sute de ani într-o ţară străină. Poate că odată cu trecerea timpului copiii lui Israel uitaseră această făgăduinţă, dar Dumnezeu îşi aduce aminte de fiecare făgăduinţă pe care a făcut-o. El a auzit strigătul poporului Său, a văzut durerile lor şi i s-a arătat lui Moise, prorocul Său şi l-a însărcinat să-i elibereze pe copiii lui Israel. De fiecare dată când soseşte timpul împlinirii făgăduinţelor lui Dumnezeu, noi putem fi siguri că El lucrează tainic pentru a împlini supranaturalul şi face semne şi minuni în mijlocul acelora care cred făgăduinţele Lui.

Au existat făgăduinţe pentru începutul Bisericii nou testamentare: prorocul Isaia şi Maleahi au prezis slujba lui Ioan botezătorul în Isaia 40 şi Mal. 3. El a fost un proroc făgăduit care urma să-L prezinte pe Mesia. Noi trăim în timpul sfârşitului. Deci să ne uităm la făgăduinţele pentru a doua venire a lui Hristos. Prorocul Maleahi a prezis slujba asemănătoare cu aceea pe care a avut-o Ilie. El urma să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. Isus însuşi a făgăduit că va veni Ilie şi va reaşeza toate lucrurile. El nu vorbea despre Ioan botezătorul. Despre acesta şi despre slujba lui, Isus a spus „Ilie a şi venit”. Noi trebuie să cercetăm Scripturile ca să aflăm ce a fost făgăduit pentru timpul nostru. Domnul a făgăduit să reaşeze toate lucrurile. El şi-a împlinit făgăduinţa şi a trimis prorocul făgăduit cu Cuvântul făgăduit pentru acest ceas. Aşa cum Pavel a vorbit aleşilor din timpul lui, la fel şi mesajul timpului de sfârşit se adresează şi este înţeles numai de cei aleşi de Dumnezeul Atotputernic pentru a fi în Mireasa lui Isus Hristos. Evanghelia se predică în toată lumea, tuturor neamurilor, dar Dumnezeu a trimis şi un mesager făgăduit cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL din Cuvântul Său făgăduit. El arată aleşilor lui Dumnezeu făgăduinţele din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

În zilele lui Moise copiii lui Israel s-au adunat în jurul manifestării supranaturale a Dumnezeului Atotputernic, când El şi-a împlinit Cuvântul Său făgăduit. Când a venit Ioan botezătorul cu un mesaj „din cer”, aleşii lui Dumnezeu s-au strâns în jurul lui ca să audă Cuvântul făgăduit pentru timpul lor. Aşa a fost de-a lungul generaţiilor, ori de câte ori s-a ridicat un proroc adevărat al lui Dumnezeu cu o slujbă dată de Dumnezeu, vestind făgăduinţele făcute de Domnul. Noi trăim încă în zile biblice. Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci. El nu se schimbă niciodată. Cuvântul său făgăduit pentru ceasul acesta a fost adus de către vasul Său ales, îngerul-mesager al acestei epoci a bisericii. Mireasa este chemată afară din toate organizaţiile şi denominaţiile, din toate crezurile şi dogmele omeneşti, ca să se alinieze la Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, să fie îmbrăcată în haine de nuntă şi să ajungă desăvârşită în chipul binecuvântat al lui Isus Hristos, Mirele.

Ca şi Isaac, noi suntem copii ai făgăduinţei. Noi am îmbrăţişat Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, astfel că fiecare făgăduinţă pe care ne-a făcut-o se poate împlini în vieţile noastre şi în mijlocul nostru. Dragi prieteni, acesta nu este un joc de cuvinte. Acesta este adevărul Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Nu toţi cei ce spun „Doamne, Doamne” vor intra în cer, ci aceia care recunosc şi împlinesc voia lui Dumnezeu. Aceste ultime câteva clipe ale timpului sunt prea scumpe pentru a fi irosite. Fie ca noi să răscumpărăm vremea şi să folosim doctoria pentru ochi ca să putem vedea Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Maria a crezut Cuvântul făgăduit pentru timpul ei. Apostolii l-au crezut pe cel din timpul lor. Fie ca noi să recunoaştem ziua şi ceasul nostru ca să putem primi binecuvântările Dumnezeului Atotputernic şi să moştenim tot ceea ce a pregătit El pentru noi.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, mă rog pentru toţi aceia care ne ascultă. Deschide-le ochii pentru făgăduinţele Tale şi împlineşte-le în viaţa fiecăruia personal. Doamne Dumnezeule, fie ca noi să nu credem numai cea ce ai vorbit Israelului, sau numai ceea ce ai spus în vremile trecute. Tu eşti Dumnezeul prezent întotdeauna, care-şi face de cunoscut Cuvântul. Tu Îţi împlineşti toate făgăduinţele la vremea potrivită. Harul şi mila Ta să fie cu toţi copiii Tăi de pretutindeni. Ei să fie părtaşi naturii dumnezeieşti şi să scape de osânda care va veni în curând peste acest pământ. Fie ca ei toţi să creadă şi să aibă parte de împlinirea Cuvântului Tău făgăduit pentru timpul acesta. Mă rog toate acestea în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.