Cum lucrează Dumnezeu

Dragi radioascultători, sunt fratele Frank şi vă aduc salutări din Germania şi din multe ţări din întreaga lume, inclusiv din ţările este europene. Cu adevărat Domnul face o lucrare puternică. El este pe cale să desăvârşească ce a început. De când am găsit har înaintea lui Dumnezeu, vedem planul Său cel veşnic înfăţişat înaintea noastră. I-a plăcut Domnului să ne descopere detaliile planului de mântuire în timpul acesta. Întotdeauna când trebuia să se întâmple pe pământ ceva extraordinar, Domnul Şi-a descoperit din cer Cuvântul Său unui proroc, vorbind prin el pe „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. Biblia noastră este plină de asemenea evenimente, când Dumnezeu a folosit oameni aleşi de El ca purtători de cuvânt ai Săi. Este modul original al lui Dumnezeu de a aduce la lumină o descoperire scripturală.

Moise este un exemplu foarte potrivit de proroc trimis de Dumnezeu, iar Aaron este un simbol al unui predicator adevărat care vesteşte cu credincioşie Cuvântul descoperit prorocului. În Exod 4:15 Domnul îi spune lui Moise cu referire la Aaron: „Tu îi vei vorbi şi vei pune cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut”. Acesta este un verset cheie pentru slujba noastră prezentă, când noi recunoaştem că Dumnezeu a vorbit şi Şi-a pus cuvintele în gura unui proroc. Acelaşi Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său când este vestit de cineva rânduit pentru aceasta. De fapt Aaron era cel ce vorbea pentru Moise înaintea poporului. El a primit Cuvântul de la Moise, care la rândul lui l-a primit de la Dumnezeu. Noi trebuie să acceptăm felul ales de Dumnezeu ca să aducă Cuvântul făgăduit pentru acest ceas. Trebuie să învăţăm lecţia că Dumnezeu Îşi descoperă tainele mai întâi slujitorilor Săi proroci. După aceea mai este încă necesară o chemare dumnezeiască pentru a lua Cuvântul şi a-l vesti poporului. Acelaşi Duh Sfânt care era peste Moise a trebuit să fie şi peste Aaron, ca el să înţeleagă Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, prin aceeaşi descoperire dumnezeiască. Aceeaşi ungere care a fost peste Hristos, trebuia să fie şi peste Biserica Lui. Acelaşi Duh Sfânt care a fost în toţi prorocii şi apostolii trebuie să fie peste cei ce mânuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul a fost dat prin inspiraţie divină şi poate fi descoperit numai în acelaşi fel. Acelaşi Duh Sfânt care a fost peste fratele Branham trebuie să fie peste cei ce predică şi cred mesajul dat de Dumnezeu pentru vremea noastră.

Când Cuvântul făgăduit de Dumnezeu este făcut de cunoscut în felul lui Dumnezeu, aduce eliberare copiilor lui Dumnezeu. Prorocul Isaia vorbeşte despre ploaia care se coboară din cer şi „udă pământul şi-l face să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă”. În versetul următor Domnul spune: „tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”. Duhul lui Dumnezeu ia Cuvântul făgăduit şi-l foloseşte în mod precis conform nevoilor copiilor Lui. Noi trebuie să ne asigurăm că auzim Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care a ieşit din gura Lui şi nu în felul în care vine din gura unui predicator care-l tâlcuieşte în felul propriu. Numai Cuvântul lui Dumnezeu va împlini planul Domnului. Dacă noi dăm crezare tâlcuirilor noastre personale, vom fi dezamăgiţi cu siguranţă, pentru că Dumnezeu nu va garanta pentru acestea.

Trăim într-un timp când trebuie să luăm o hotărâre. Binele şi răul sunt atât de apropiate, dar Dumnezeu, în harul şi mila Lui, în bunătatea Lui iubitoare, a ales un vas care să ne aducă Cuvântul făgăduit pentru ceasul acesta. De fapt fiecare slujitor rânduit de Dumnezeu ar trebui să se alinieze la Cuvântul care a ieşit din gura lui Dumnezeu. Dacă cineva se îndoieşte de lucrurile făcute de Domnul, trebuie numai să audă de legitimarea puternică şi de evenimentele supranaturale care au însoţit slujba slujitorului şi prorocului lui Dumnezeu. Ca şi în zilele lui Moise, când a sosit vremea şi Domnul şi-a amintit făgăduinţa şi I s-a arătat lui Moise şi l-a însărcinat să elibereze poporul Său, acelaşi Dumnezeu Şi-a amintit de făgăduinţele pentru copiii Lui din timpul acesta. El I s-a arătat fratelui Branham şi l-a însărcinat să aducă mesajul ceasului, să ne aşeze din nou în adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu şi să corecteze toate erorile. Acesta este timpul în care noi trebuie să ne întoarcem la adevăratele învăţături biblice de la început.

Ca şi în zilele lui Moise, când Dumnezeu a trimis un proroc autentic la care a venit Cuvântul Domnului şi, apoi, s-au ridicat oameni ca să provoace deranj în popor, tot aşa auzim şi noi despre oameni care se ridică pentru a forma o organizaţie şi prin aceasta aduc deranj în popor şi îşi atrag judecata asupra lor. Tot aşa cum a ales Dumnezeu un proroc ca să aducă Cuvântul făgăduit referitor la prorocia biblică, El i-a ales şi pe cei care trebuie să ducă Cuvântul descoperit şi să-l vestească copiilor Lui.

Când fratele Branham a fost însărcinat în 1933 şi trimis de Domnul imediat după cel de-al doilea război mondial, nu se auzise despre nici unul dintre evangheliştii renumiţi acum pe plan mondial. Dar la scurt timp după aceea, mulţi şi-a făcut propriile asociaţii evanghelice, fără să-şi dea seama că aceasta este o epocă profetică în care se împlineşte prorocia biblică. Scopul lor a fost să distragă atenţia poporului de la ceea ce făcea Dumnezeu, iar oamenii să admire lucrările lor. Desigur că ei au avut managerii lor de afaceri şi mari aranjamente, încât tot ceea ce se presupunea a fi predicarea Evangheliei Domnului Isus Hristos a devenit o mare afacere. Oamenii nici măcar nu văd diferenţa dintre un proroc trimis de Dumnezeu cu Cuvântul făgăduit, care descoperă adevărurile şi le aduce eliberare şi cei ce-L predică pe Hristos din interes. Mulţi oameni cred astăzi că dacă cineva se roagă pentru bolnavi şi predică despre Hristos şi despre Evanghelie, totul este în regulă. Ei nu înţeleg că istoria se repetă.

Aşa cum Moise a avut o trimitere directă, la fel a fost şi cazul lui Aaron. Moise a primit Cuvântul pentru că era un proroc, iar Aaron a vestit acelaşi Cuvânt în felul în care l-a primit Moise de la Dumnezeu. Acesta este adevăratul model biblic. Aaron n-avea nevoie să meargă la nicio şcoală biblică sau să citească vreun comentariu despre lucrurile lui Dumnezeu, ci trebuia numai să ia Cuvântul aşa cum a fost vorbit de către Cel Atotputernic slujitorului şi prorocului Său şi să-l vestească poporului. Adevăraţii bărbaţi ai lui Dumnezeu din toate veacurile au predicat Evanghelia în acelaşi fel cum a primit-o Pavel de la Domnul. Alţii desigur, au făcut din aceasta o profesie şi au adăugat propriile lor tâlcuiri, şi-au folosit propria înţelegere şi comentariile altora. Întotdeauna, în orice lucru există o cale corectă şi una greşită.

Dragi prieteni, trebuie să subliniem că trăim foarte aproape de a doua venire a lui Isus Hristos. Trebuie să ne asigurăm că credem Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum l-a vorbit El şi că nu credem răstălmăcirile acestuia. Numai cei ce primesc sămânţa adevărată a Cuvântului Său vor ajunge la desăvârşire şi vor fi pregătiţi pentru a doua venire a lui Hristos. Oricine şi-a făcut timp ca să asculte mesajele înregistrate ale fratelui Branham, a înţeles cum a folosit Dumnezeu acest vas smerit şi şi-a dat seama că el nu a vorbit de la sine ci din partea Domnului şi că Dumnezeu însuşi a vorbit prin el.

Din zilele apostolilor n-a mai existat pe pământ o asemenea slujbă. Nu numai că s-a predicat Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Isus Hristos, în puterea Duhului Sfânt şi mulţi oameni au ajuns la cunoştinţa adevărului, au fost mântuiţi şi au avut o trăire adevărată cu Dumnezeu, ci sute de mii de oameni au fost vindecaţi de boli incurabile: orbii şi-au primit vederea, cei paralizaţi au fost vindecaţi şi chiar mulţi bolnavi de cancer au fost vindecaţi. Eu ştiu că este foarte greu să crezi că Dumnezeu a făcut toate acestea în vremea noastră, dar este încă adevărat că acesta este un timp deosebit şi Dumnezeu îşi aduce la încheiere Cuvântul şi termină ceea ce a început. De aceea, la sfârşit, toate lucrurile au trebuit aşezate din nou ca la început. Mesajul acestui ceas este un mesaj al aşezării din nou, care dă înţelegerea deplină a întregului plan de mântuire. Voi trebuie să vă decideţi dacă veţi crede răstălmăcirile unei anumite biserici, sau dacă primiţi Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, singurul care nu se va întoarce gol, ci va împlini scopul pentru care a fost trimis. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă deschidă inima şi înţelegerea ca să primiţi ceea ce a pregătit El pentru voi în timpul acesta.

Să ne rugăm:
Tată ceresc, îmi dau seama că numai copiii Tăi vor asculta glasul Tău. Doamne, aşa cum ai spus Tu, „Oile mele cunosc glasul Meu şi nu se duc după străini”. Doamne Dumnezeule, sunt atâtea glasuri străine şi răstălmăciri ale Cuvântului Tău. Dar există şi adevăratul glas al Cuvântului Tău, care este auzit de cei călăuziţi de Duhul Tău. Binecuvântările Tale să fie peste toţi ce au auzit această transmisiune. Mă rog în Numele lui Isus Hristos. Amin.

Distribuie această postare.