Călăuzirea Duhului – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului, cu Cuvântul Scripturii din Romani 8:14: „Căci toți cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu” (traducerea germană-n.tr.). Aici nu este vorba doar de a crede în Isus Hristos, ci de călăuzirea Duhului Sfânt. Acest verset biblic l-am putea citi și în felul următor: „Căci toți cei care nu se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu sunt copii ai lui Dumnezeu”. În clipa de față poate sună dur, dar acesta este adevărul la care trebuie să privim. Noi stăm în fața întrebării serioase, care sună astfel: „Cum arată călăuzirea Duhului Sfânt în mod practic în viața noastră?” Aici nu este vorba despre termeni teoretici, ci despre lucrul în sine.

În toate timpurile au existat oameni care au afirmat despre ei că sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, fără a fi cu adevărat așa. A pretinde așa ceva nu este suficient. Auzim mereu că tot felul de mișcări și evangheliști se referă la acest verset și afirmă că ei stau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar care este unitatea de măsură duhovnicească? În Sfânta Scriptură, ce exemplu găsim noi pentru călăuzirea Duhului Sfânt? Chiar și un început care a fost făcut sub călăuzirea Duhului Sfânt nu este suficient, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne poate călăuzi mai departe și să ne ducă până la desăvârșire. Pavel ne îndeamnă pe toți cu cuvintele: „Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească?” (Galateni 3:3). Tot ceea ce este de origine divină este duhovnicesc, dar tot ceea ce este de origine omenească este firesc. Una o exclude pe cealaltă. A avea o gândire firească este moarte, dar a avea o gândire duhovnicească este viață și pace (Romani 8:6). Una aduce viață, cealaltă moarte. Una este de obârșie divină, cealaltă de la oameni. Înaintea lui Dumnezeu poate rezista numai ceea ce El Însuși a făcut prin puterea Duhului Său, în conformitate cu Cuvântul Lui. „Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu…” (1 Corinteni 2:14a).

În predicile anterioare, am indicat deja înspre trăirea umplerii cu Duhul Sfânt. Bărbații și femeile care sunt umpluți cu Duhul Sfânt trebuie să se supună îndrumării Duhului Sfânt pentru a putea umbla ascultători pe căile lui Dumnezeu. Cine stă sub călăuzirea Duhului, acela recunoaște ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului Său. Deja prorocii Vechiului Testament sunt un exemplu potrivit pentru noi. La începutul Noului Testament îl găsim pe Simeon, căruia i-a fost descoperit prin Duhul că înaintea morții sale, îl va vedea pe Hristos, Mesia (Luca 2:26). Când cea mai mare făgăduință a tuturor timpurilor s-a împlinit, el a fost mânat de Duhul, în Templu. L-a luat pe Pruncul Isus în brațele lui și a zis: „Acum, slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze Neamurile și slava poporului Tău, Israel”. Aceasta este o călăuzire biblică reală a Duhului Sfânt; nu o închipuire religioasă, ci o trăire a făgăduinței pe care a dat-o Dumnezeu.

Toți copiii lui Dumnezeu care stăteau sub călăuzirea Duhului Sfânt au recunoscut în timpul lor Cuvântul descoperit de Duhul, văzând împlinirea făgăduințelor și trăindu-le.

Dacă cercetăm Cuvântul din Romani 8:14, mai exact, atunci nu ne mai rămâne spațiu de manevre. Acolo este scris literal: „Căci toți cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu” (traducerea germană – n.tr.). Dar înainte ca Duhul lui Dumnezeu să ne poată conduce, trebuie să fim umpluți cu El. Înainte ca lămpile noastre să poată să ardă, trebuie să fie umplute cu untdelemn. În Matei 25, Domnul Isus a dat pilda cu untdelemnul în candele. Nu avem voie să uităm că există fecioare înțelepte și fecioare nechibzuite. La miezul nopții, s-a auzit o strigare: «Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!»…Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele!»”  Isus a dat îndemnul serios: „Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor…” (Luca 12:35-36a). Isus Hristos se va întoarce în curând pentru a lua în slavă Biserica Mireasă umplută cu Duhul Sfânt și pregătită, care este în așteptare.

Cine se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în acest timp? Cine este umplut cu Duhul lui Dumnezeu? Al cui mijloc este încins cu adevăr și a cui candelă arde?

Nu este suficient doar să vorbim despre revenirea lui Isus Hristos și ce minunat va fi Acolo, într-o bună zi. Astăzi trebuie să vorbim depre pregătirea noastră. Nimeni să nu se mulțumească cu căința și pocăința, cu botezul și nașterea din nou. Noi toți trebuie să trăim făgăduința și să fim umpluți cu Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Niciodată El nu ne va conduce pe lângă făgăduințele Cuvântului. El ne va descoperi împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu în acest timp. Cine este călăuzit de Duhul Sfânt, acela vine la Isus, căci El este Cuvântul. În adunările Evangheliei depline se vorbește cu plăcere despre călăuzirea Duhului. Dar Duhul Sfânt nu lucrează după prescripțiile unei biserici sau adunări, ci numai și numai după Cuvântul lui Dumnezeu. Simeon a văzut prin descoperire împlinirea făgăduinței în timpul lui. Tot așa au recunoscut toți copii lui Dumnezeu felul de lucrare al Domnului în timpul lor.

Cine trăiește în acest timp, acela este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în făgăduințele Cuvântului. Aceștia sunt oameni care stau cu adevărat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei nu vorbesc prea multe despre asta, dar ei trăiesc ceea ce Dumnezeu a promis în Cuvântul Lui. În felul acesta se descoperă Hristos în viața noastră, așa cum este scris: „Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă” (Coloseni 3:4).

Adevărații copii ai lui Dumnezeu nu dau mărturie despre ei înșiși. Ei nu vorbesc despre trăirile lor, ci ei fac cum a făcut Simeon. Mânați de Duhul lui Dumnezeu, ei propovăduiesc ceea ce face Domnul conform Cuvântului Său.

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4:30). Cine a fost pecetluit de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, în acest fel, acela are arvuna pentru răscumpărarea trupului și poate aștepta cu o bucurie profundă arătarea Domnului.

Stimați ascultători, noi trebuie să trăim totul cu Dumnezeu, așa cum învață Sfânta Scriptură. Fiecare făgăduință a Cuvântului Său trebuie să se împlinească în noi și cu noi. Dumnezeu se ține de ceea ce promite. Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci! Pentru oamenii care experimentează acest lucru, Scriptura zice în 1 Corinteni 12: 13: „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh”. Așa arată Biserica lui Isus Hristos. Toți cei care se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu.

Să ne rugăm.

Credinciosule Domn, Te rog din inimă ca să-i ajuți pe toți să se supună călăuzirii Duhului Tău, ca să se dovedească cu adevărat că sunt copii ai lui Dumnezeu! Te rog, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.