Botezul Duhului Sfânt și darurile duhovnicești – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al Domnului!

Predicile despre adevărata Biserică a lui Isus Hristos au devenit o mare binecuvântare pentru mulți ascultători. Ne bucurăm de numeroasele scrisori și de toți cei care au înțeles în ce fel se descoperă Hristos în Biserica Sa.

Astăzi dorim să continuăm cu aceeași temă despre Biserica Domnului. Este vorba de a recunoaște, conform Sfintei Scripturi, cum lucrează Domnul în Biserica Sa, prin puterea Duhului Sfânt.

În 1 Timotei 3:15 este scris: „Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui viu, stâlpul și temelia adevărului”. Și noi trebuie să știm cum trebuie să ne purtăm în Casa lui Dumnezeu, în Biserica Sa. Biserica Domnului este pe pământ, dar este o instituție divină. În ea nu pot fi stabilite regulamente omenești. În ea sunt valabile numai directivele hotărâte de Dumnezeu în Cuvântul Lui.

Imediat după îndemnul despre cum trebuie să ne purtăm în Casa lui Dumnezeu, în capitolul 4:1, Pavel scrie: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor”. Tocmai în acest timp trebuie să luăm în serios îndemnul: „luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna”. Fără a observa, oamenii s-au abătut de la Cuvântul lui Dumnezeu și de la învățătura biblică, alipindu-se de învățăturile duhurilor înșelătoare, care sunt foarte religioase, dar nu sunt în conformitate cu Sfânta Scriptură. Cine a citit istoria bisericii știe că această prorocie s-a împlinit și a atins punctul culminant în zilele noastre. Au fost introduse cele mai imposibile învățături. Deși nu sunt din Duhul lui Dumnezeu, se crede că sunt corecte. De aceea, este absolut necesar să ne întoarcem înapoi la predicarea lucrată de Duhul, a Evangheliei curate și depline a lui Isus Hristos. Apostolul anunță blestemul peste fiecare care propovăduiește Evanghelia altfel decât așa cum a fost propovăduită de primii martori ai lui Isus Hristos (Galateni 1).

În Marcu 16, Domnul Isus ne vorbește despre semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Dar tocmai acest verset biblic a fost declarat neinspirat de către diavol și a fost pus la îndoială tot ce este scris în acesta. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și noi așa o credem din toată inima. Nimeni nu are dreptul să interpreteze altfel vreun verset biblic. Noi credem că toată Sfânta Scriptură este inspirată de Duhul Sfânt.

Cine primește prin credință Cuvântul lui Dumnezeu, acela este inspirat de Duhul Sfânt și trăiește făgăduințele lui Dumnezeu.

În 2 Corinteni 1:21-22 este scris: „Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului”. Acest text al Scripturii ne aduce parțial aminte de Efeseni 1:13-14: „Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui”. Despre pecetluirea cu Duhul Sfânt, aici se vorbește în legătură cu noțiunea de „Biserica, ca proprietate a Sa”. Cine este o proprietate a lui Isus Hristos? Cine aparține de Biserica Lui? Răspunsul este: toți cei spălați în sângele Mielului, care au primit iertarea vinei și păcatelor lor, care s-au lăsat botezați biblic, care au fost sfințiți în Cuvântul adevărului și sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt face încheierea lucrării de răscumpărare în aceia care au devenit credincioși. Este pecetea primirii divine a fiecăruia, individual, care a primit har de la Dumnezeu. Acestea sunt caracteristicile Bisericii care este proprietatea lui Isus Hristos.

Faptele Apostolilor sunt dovada clară că făgăduințele lui Dumnezeu au fost împlinite. Dar înainte ca darurile duhovnicești să poată fi folosite în viața noastră pentru binecuvântarea altora, noi trebuie să primim botezul cu Duhul Sfânt. Mai întâi, trebuie să ia locuință în noi Dătătorul tuturor darurilor bune pentru a putea folosi darurile prin noi. Pentru cei care au devenit credincioși, acesta este un semn că Hristos a luat locuință în ei prin Duhul Sfânt. Însuși Domnul Isus a zis: „Iată semnele și minunile care vor însoți pe cei ce vor crede… .” Aici, nimeni nu poate schimba ceva. Biserica lui Isus Hristos trebuie să aibă în acest timp aceeași roadă și aceleași trăiri ca la început.

În creștinismul primar, toate cuvintele lui Isus au fost o realitate vie în credincioși. Nimeni nu a discutat despre ele, ci toți au crezut din inimă vorbirea Învățătorului.

Termenul „darurile duhovnicești” și „darurile harului” spun ce sunt. Nu sunt darurile credincioșilor, ci sunt darurile Duhului Sfânt, care sunt date celor care au primit har de la Dumnezeu. De aceea, nimeni nu poate face ce vrea cu ele, ci toți care sunt cu adevărat folosiți de Domnul, sunt supuși călăuzirii Duhului Sfânt. Hristos, Capul, lucrează așa cum vrea El, unde vrea, când vrea și prin cine vrea El.

Noi toți trebuie să fim cuprinși din nou de lucrarea Duhului Sfânt. Întreaga noastră viață trebuie să fie marcată și călăuzită de Duhul Sfânt. Duhul ne face Cuvântul viu. El ne călăuzește în tot adevărul. El ne descoperă lucrurile viitoare. El ni-L proslăvește pe Isus Hristos. Roada Duhului Sfânt poate lucra în noi numai prin Duhul Sfânt.

În Apocalipsa Îl vedem pe Domnul înălțat, umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Dar la sfârșitul fiecărei scrisori sunt scrise cuvintele: „Cine are o ureche, să asculte ce zice Bisericilor, Duhul” (traducerea King James).

Astăzi, Duhul ne spune: „Isus Hristos este Același ieri și azi și în veci!” Cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul Lui nu va trece niciodată. El lucrează o credință vie în inimile noastre, pentru ca făgăduințele date de El să fie confirmate în viața noastră.

Ceea ce a promis Isus în Marcu 16 și alte versete biblice, s-a împlinit în Biserica primară și în primele secole, până în acest timp, în toți cei care cred.

Evrei 2 vorbește despre Evanghelie și mântuire, iar scriitorul epistolei mărturisește: „după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!” Stimați ascultători, aici să nu gândim cu mintea noastră, ci să credem ceea ce este scris aici! Căci la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Iar acelora care cred, El le face totul posibil.

Să uităm tot ceea ce obiectează oamenii, crezând din toată inima așa cum spune Scriptura, astfel încât să curgă râuri de apă vie!

Prin slujba fratelui Branham noi am primit un exemplu în timpul nostru, că Isus Hristos este Același și astăzi Se descoperă în același fel: El salvează, El vindecă, El botează cu Duh Sfânt și cu foc.

Să ne rugăm:

Doamne Isuse, dăruiește tuturor această experiență puternică a botezului cu Duhul Sfânt! O, Dumnezeule, pune-Ți copiii Tăi împreună ca mădulare ale Trupului Tău și umple-i cu Duhul Sfânt! Tu ai dat făgăduința. Împlinește-o acum și pecetluiește-i pe toți pentru ziua glorioasă a revenirii Tale! Eu te rog, o, Doamne, în Numele lui Isus! Amin.


Distribuie această postare.