Botezul biblic – Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros în Numele Domnului. Astăzi dorim să vorbim despre al doilea pas al credinței. În ultima noastră emisiune, noi am auzit că, mai întâi, omul trebuie să-și recunoască starea pierdută și să-L primească pe Isus ca Mântuitor personal și Salvator, prin pocăință și credință.

Al doilea pas este botezul credinței, conform Scripturii. În Marcu 16, Domnul Isus a dat însărcinarea: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit”. Acesta este un cuvânt foarte serios. Prima condiție pentru botezul biblic, pe care Însuși Domnul Isus l-a cerut, este credința. În Romani 10:17 ne este spus că, credința vine din predică, iar predica vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Cine aude propovăduirea Evangheliei și ajunge la credința în Isus Hristos, se lasă botezat.

În Faptele Apostolilor 2:41, botezul ne este arătat ca o dovadă: „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”. Cine a devenit cu adevărat credincios, din inimă, va fi pregătit să facă tot ce învață Sfânta Scriptură.

Evanghelistul Filip a fost trimis de Duhul lui Dumnezeu la un bărbat care se întorcea din Ierusalim în carul lui și citea din cartea prorocului Isaia. Filip i-a propovăduit Evanghelia. Bărbatul, dintr-o dată, a oprit carul și a zis: „Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?” Omul lui Dumnezeu era conștient de necesitatea credinței și de aceea i-a pus întrebarea: „Crezi tu din toată inima?” Răspunsul a fost: „Eu cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 8:37). S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Cine a citit Biblia știe că în creștinismul primar au fost botezați doar oameni care și-au pus viețile lor în mâinile lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, care au devenit niște ucenici adevărați ai Domnului și care au urmat Cuvântul Lui în toate lucrurile.

Nu există niciun verset biblic care să mărturisească despre botezul sugarilor și despre reprezentarea lor prin naşi şi nu avem nicio dovadă biblică, că păcatul moştenit s-ar spăla prin botez. Numai Sângele Mielului ne spală de orice păcat.

Apostolul Petru ne scrie despre botez, următoarele: „…botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21).

Dar pentru că noi trăim acum într-un timp în care toate lucrurile sunt reaşezate în Biserica lui Dumnezeu, trebuie deci ca şi despre adevăratul botez, să fie spus un cuvânt de clarificare. Nu este dorinţa noastră ca să criticăm pe oamenii din vreo adunare sau biserică, dar noi trebuie să vestim adevărul biblic liber şi deschis, pentru ca toţi aceia care doresc să-L urmeze pe Domnul Isus, să aibe creată această posibilitate. Cine este din adevăr nu se va uita la timpul său sau la oboseală, pentru a se convinge personal despre aceste adevăruri, cu ajutorul Sfintelor Scripturi.

Trebuie menţionat faptul că la executarea botezului biblic, nu s-a folosit niciodată vreo formulă, aşa cum se practică astăzi pretutindeni. Noi cunoaştem porunca misionară conform textului din Matei 28:19, dar cunoaştem şi împlinirea practică a botezului din Faptele Apostolilor. Aceste două lucruri aparţin împreună, aceluiaşi adevăr şi nu se contrazic! Domnul Isus a poruncit în Matei 28:19: „…botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Înainte ca să putem face lucrul acesta, trebuie să ştim care este acest Nume. Noi ştim că Tată, Fiu şi Duh Sfânt sunt doar titluri care descriu felul în care se descoperă Dumnezeu. Întrebarea rămâne deschisă: care este Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh?

Petru, care a avut cheile Împărăției cerurilor, cel care a primit descoperirea lui Isus Hristos și care a fost umplut cu Duhul Sfânt, a propovăduit în prima zi a Cincizecimii Evanghelia valabilă odată pentru totdeauna și a zis în legătură cu botezul mulțimii adunate: „… și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos”. Nu trebuie să fie un lucru străin pentru nimeni dacă acum se vestește și se practică același botez ca la început.

În Faptele Ap. 8:16 este scris: „…ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus”. Și în Samaria, Filip a vestit această Evanghelie scumpă, botezând şi el în acelaşi fel ca şi apostolul Petru, la Ierusalim.

În Faptele Ap. 19, apostolul Pavel s-a întâlnit cu fraţii deveniți credincioşi din Efes. El i-a întrebat: „…cu ce botez aţi fost botezaţi?” Noi vedem că apostolului Pavel, problema botezului nu i-a fost indiferentă. El voia să ştie exact cum au fost botezaţi aceşti oameni care se numeau credincioși.

Ni se relatează mai departe: „Când au auzit ei aceste vorbe au fost botezaţi în Numele Domnului Isus”. Apostolul Petru a rânduit botezul biblic în Ierusalim, Filip în Samaria şi Pavel în Efes. Toţi au vestit aceeaşi Evanghelie, pe acelaşi Hristos ca Răscumpărător şi Mântuitor şi toţi au botezat în Numele Domnului Isus Hristos. Aşa a fost rânduit botezul biblic conform mărturiei Sfintei Scripturi. Apostolul Pavel scrie galatenilor, în Galateni 1:11-12: „Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”. Există numai o singură metodă dumnezeiască pentru vestirea Evangheliei, dar există şi o metodă omenească. Cel ce vesteşte Evanghelia prin călăuzirea Duhului Sfânt, va vesti numai Cuvântul şi totul va corespunde cu vestirea apostolilor. Învăţătura apostolilor este singura unitate de măsură pentru Biserică. Restul „învăţăturilor” sunt numai tălmăciri omeneşti. Vreau să vă rog pe fiecare să cercetați Noul Testament şi să găsiți un singur text, unde s-a folosit vreodată formula: „în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, la împlinirea practică a botezului biblic.

În Matei 28:19, Domnul Isus nu ne-a poruncit o formulă pe care noi s-o repetăm, ci ne-a dat o poruncă, ne-a făcut atenţi la un Nume, Numele care este mai presus de orice nume, Numele în care S-a descoperit singurul Dumnezeu în Noul Testament ca Tată, în Fiul, prin Duhul Sânt. Acest Nume este şi va rămâne Domnul Isus Hristos. De aceea, apostolii şi toţi credincioșii adevăraţi au botezat în Numele Domnului Isus Hristos, conştienţi de faptul că doar aşa au împlinit voia Domnului, conform Matei 28:19, cu privire la botezul biblic. Noi nu avem tendinţa de a crea o ceartă de cuvinte, ci aici noi dorim să vestim un adevăr biblic care ne este scump şi valoros. Apostolul Pavel scrie romanilor: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?” (Romani 6:3). În acest context înţelegem şi textul din Efeseni 4:5: „Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez”.

Stimați ascultători, în creştinătatea de astăzi există mai multe feluri de a boteza, dar prin această cercetare scurtă a Cuvântului, ne este arătat din nou singurul botez valabil, conform Scripturii, al celor deveniți credincioși. Mărturia uniformă a Sfintei Scripturi ne dovedeşte clar, că evreii, samaritenii şi neamurile au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Încă din Vechiul Testament, orice lucru se baza pe mărturia a doi sau trei martori. Aici îi avem pe aceia despre care Domnul Isus a spus: „Voi sunteţi martorii mei”. De aceea, noi credem numai mărturia Sfintei Scripturi şi trebuie, în consecință, să respingem orice vestire omenească a Evangheliei, inclusiv fiecare practică a botezului introdusă de oameni în decursul istoriei creştinismului. De aceea, răsună astăzi apelul adresat tuturor fraților și surorilor, care au devenit credincioși, ca ei să aibă curaj să se lase botezați biblic.

Revenirea Domnului Isus Hristos este foarte aproape. Cine dorește să primească trecere înaintea Lui, atunci trebuie să fie cu toate lucrurile în conformitate cu Cuvântul Său. Aș dori ca fiecare să vadă legătura între porunca misionară a Domnului Isus şi executarea practică a acestei însărcinări în slujba apostolilor. Prima a fost însărcinarea, a doua a fost executarea ei. Fiecare poate fi sigur că apostolii L-au înţeles exact pe Domnul Isus şi că au făcut ce este plăcut lui Dumnezeu. Este necesară descoperirea Duhului Sfânt şi pentru clarificarea acestui punct, ca să vedem şi botezul în lumina dumnezeiască.

Dumnezeu să dăruiască har, ca prin această predică, la fel ca în ziua Cincizecimii, mii să ajungă la cunoștința adevărului, să creadă în Hristos, să-L trăiască pe Dumnezeu și să se lase botezaţi biblic, în Numele Domnului Isus Hristos.

Dorim să ne rugăm.

Tată ceresc, eu știu că, Cuvântul Tău nu se va întoarce gol înapoi. Binecuvântează-i pe toți aceia care au auzit această predică. Fii aproape de ei acum. Dăruiește-le descoperirea Duhului Sfânt, pentru a Te trăi într-un mod puternic și să fie pregătiți să facă voia Ta. Eu te rog, în Numele lui Isus. Amin.

Ascultă predica audio dând click aici.

Distribuie această postare.