Biserica lui Isus Hristos – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu cuvintele lui Isus din Matei 16: „… pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui”.

În următoarele predici doresc să vorbesc despre zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Însuși Domnul este Acela care a răscumpărat-o. El este Acela care o zidește și o aduce împreună. El Însuși se va întoarce ca să o ducă Acasă. Biblia vorbește doar despre o singură Biserică. Ea nu este o organizație omenească, ci este organismul viu al Trupului lui Isus Hristos.

În 1 Timotei 3:15, Pavel scrie conlucrătorilor săi: „… să știi cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul și Temelia adevărului”. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să privim la Biserica umplută și călăuzită de Duhul Sfânt. Nu este suficient doar să predici Evanghelia și să vorbești despre mesajul timpului de sfârșit. Acum, Dumnezeu trebuie să se manifeste în Biserica Sa în același fel ca la început. În ea trebuie să fie descoperite aceleași roade ale Duhului și aceleași daruri duhovnicești. Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu nu Se schimbă, iar Biserica rămâne pentru toate timpurile Stâlpul și Temelia adevărului.

În 2 Timotei 3:16-17, ni se spune: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”. În Biserica lui Isus Hristos sunt valabile numai directivele biblice și nu este loc pentru interpretări și tălmăciri particulare, ci numai pentru învățătură biblică.

 În epistolele Noului Testament citim despre cele cinci slujbe, despre cele nouă daruri duhovnicești și despre roadele Duhului. Toate mădularele Trupului lui Isus Hristos vor recunoaște rânduiala biblică a Cuvântului lui Dumnezeu și se vor apleca sub aceasta. Nimeni să nu mărturisească cu gura, spunând că el crede Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să treacă pe lângă ceea ce spune Sfânta Scriptură.

Biserica Dumnezeului Celui viu nu a fost înființată de oameni, ci ea este zidită pe Stânca descoperirii, Isus Hristos și își are originea în Dumnezeul Cel viu. El i-a ales pe ai Săi înainte de întemeierea lumii și i-a hotărât pentru a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu (Efeseni 1:3-7).

Domnul slavei S-a coborât pentru a-Și răscumpăra Biserica prin sângele Său vărsat pe cruce. El o sfințește în adevărul Lui. Cuvântul Lui descoperit este adevărul. El Și-a înființat Biserica în ziua Cincizecimii, a luat locuință în ea și a înzestrat-o cu puterea Lui. Fiecare în parte a fost umplut cu Duhul Sfânt și s-a supus călăuzirii Duhului Sfânt. Toți au fost aduși împreună ca mădulare ale Trupului Său. În 1 Corinteni 12:12-13 citim: „Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh”. În același capitol sunt descrise slujbele și folosirea darurilor în Biserică. Aici este scris: „Sunt felurite daruri, dar este același Duh; sunt felurite slujbe, dar este același Domn; sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți”. Aceste lucruri sunt posibile numai în Biserica lui Isus Hristos, nu într-o denominație. Astăzi de-abia se mai aude ceva despre darurile duhovnicești, dar Scriptura ne spune: „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”.  Nu numai unele mădulare, ci fiecare mădular din Trupul lui Isus Hristos primește descoperirea Duhului spre folosul și zidirea întregii Biserici.

Acum noi stăm înaintea întrebării: aparținem noi numai de o biserică sau de o biserică liberă? Suntem doar niște membri ai unei comunități creștine sau L-am trăit pe Hristos cu adevărat în descoperirea Duhului Sfânt?!

Mai departe, citim: „De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune”. Aici nu este vorba despre înțelepciunea acestei lumi. În 1 Corinteni 2:4-7, Pavel zice: „Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii omenești, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere” (traducerea germană M. Luther – n.tr.). Versetul 7: „Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci”. Darul Cuvântului de înțelepciune divină este dat doar de către Duhul lui Dumnezeu și este folosit de El.

Ca și al doilea dar duhovnicesc, este amintit darul Cuvântului de cunoștință. Și aici nu este vorba de o cunoștință omenească-lumească, ci de o cunoștință descoperită de Duhul lui Dumnezeu. În Romani 11:33 este scris: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!Înțelegerea pentru lucrurile duhovnicești ne-o poate da numai Duhul lui Dumnezeu. Pavel scrie efesenilor: „Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți”. Aceeași putere, același Duh al lui Dumnezeu este în lucrare în Biserica lui Dumnezeu, acum, ca și la început. Stimați ascultători, aici este vorba despre evidențierea lucrării lui Dumnezeu în Biserică.

Înaintea revenirii lui Isus Hristos, trebuie să fie adus totul în starea originală. Însuși Isus Hristos trebuie să vorbească în Biserica Sa și să se manifeste în puterea Lui. Toți prorocii și apostolii au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Ei aveau acces și înțelegeau planul de mântuire al lui Dumnezeu. Înțelepciunea și cunoștința divină nu pot fi însușite prin învățare și nici nu pot fi date de la unul la altul, ci sunt date numai prin descoperirea Duhului Sfânt, aceluia care a fost însărcinat de El să prezinte planul Său de mântuire cu înțelepciune și cunoștință divină.

Aceste daruri sunt esențiale pentru zidirea Bisericii, astfel încât toți aceia care aparțin de Trupul lui Isus Hristos să fie zidiți. Dumnezeu a știut că darurile duhovnicești sunt absolut necesare pentru zidirea divină a Bisericii.

Stimați ascultători, permiteți-mi, vă rog, această întrebare! Care este atitudinea dumneavoastră față de Domnul Isus și față de Cuvântul lui Dumnezeu? Puteți crede din inimă fiecare făgăduință sau sunteți de părere că darurile duhovnicești au fost în lucrare numai în timpul apostolilor? Este scris: „Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere”.

Stimați prieteni, acum este important ca ochii inimii noastre să fie luminați și să fim umpluți cu Duhul înțelepciunii și al cunoștinței lui Dumnezeu. Altfel, noi avem doar o formă de evlavie dar tăgăduim puterea Lui.

Puteți crede așa cum spune Scriptura sau credeți o învățătură a unei biserici? Dacă credeți Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, atunci Domnul va împlini cu dumneavoastră fiecare făgăduință, iar apoi aveți siguranța că sunteți un fiu al lui Dumnezeu, aparținând de Biserica lui Isus Hristos.

Să ne rugăm:

Tată ceresc, Te rog în Numele lui Isus Hristos dăruiește mie și tuturor ascultătorilor har să Te trăim pe Tine așa cum Tu ai făgăduit în Cuvântul Tău! Doamne, zidește Biserica Ta! Manifestă-Te în ea și pregătește-o pentru ziua glorioasă a revenirii Tale! Îți mulțumesc pentru aceasta, în Numele lui Isus! Amin.


Notă: puteți asculta această predică în format audio, dând clic AICI

Distribuie această postare.