Ascultarea și vorbirea ucenicilor lui Isus – de Ewald Frank

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al Domnului, cu cuvântul din Isaia 50:4: „Domnul Dumnezeu Mi-a dat limba unui ucenic, ca să știu să îndrept cu vorba pe cel doborât. El Mă trezește în fiecare dimineață. El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici” (traducerea din limba germană). Aici găsim semnele unui ucenic adevărat al lui Isus. Cuvântul „ucenic” poate fi tradus și cu cuvântul „elev”. Aici găsim următoarea comparație: Isus – Meșterul, noi – ucenicii;  El – Învățătorul, noi – elevii.

În Vechiul Testament mai găsim un singur verset biblic în care apare cuvântul „ucenic”. În Isaia 8:16, citim: „Eu vreau să închid această descoperire, să pecetluiesc Cuvântul în ucenicii Mei” (traducerea din limba germană). Ceea ce este închis, nu este accesibil pentru toți oamenii. De obicei, sub cheie se pun obiecte de valoare și bijuterii prețioase. În Daniel 12:4a, citim: „Tu, însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea, până la vremea sfârșitului”. Există lucruri prețioase în planul de mântuire al lui Dumnezeu, care nu au fost accesibile oricând, pentru toată lumea. Atunci când Ioan a auzit glasurile celor șapte tunete, era gata să scrie. Dar, un glas din cer i-a zis: „Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus!”. Dumnezeu poate să descopere, dar și să ascundă lucrurile descoperite, pentru a le face de cunoscut poporului Său la timpul hotărât de El. În Isaia 45:3, este scris: „Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să recunoști că Eu sunt Domnul care te chem pe nume… ” (traducerea din limba germană). Din faptul că Dumnezeu ne dă vistieriile ascunse și bogățiile îngropate, ar trebui să recunoaștem că El ne-a iubit și ne-a chemat pe nume. Domnul Dumnezeu a ascuns multe lucruri față de cei înțelepți și pricepuți și le-a descoperit pruncilor. Pentru biruitori, este valabilă făgăduința de a mânca din mana ascunsă.

În introducere, a fost vorba despre ascultarea și vorbirea în felul ucenicilor lui Isus. Însuși Domnul deschide urechea ucenicilor, iar ei învață de la El, ca un elev de la un învățător. Ei doresc să știe mai mult. El dăruiește har alor Săi, ca să vorbească lucrurile potrivite la timpul potrivit, pentru ca cei doborâți să fie întăriți, cei întristați să fie mângâiați și cei deznădăjduiți să fie din nou îmbărbătați.

Suntem noi niște ucenici adevărați ai lui Isus? Am ascultat cu atenție? Am vorbit cu grijă? A reușit Domnul și Învățătorul nostru să ne clarifice Cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt?

În Matei 5, citim: „… ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe…”.

Astăzi, cuvântul „creștin” este folosit foarte des. Chiar și să fii un credincios, nu înseamnă totul; dacă credeți numai ce doriți… Aici este vorba despre adevărații ucenici ai lui Isus. Un ucenic adevărat a renunțat la tot, chiar și la propriul „eu”, pe care îl tăgăduiește, pentru a deveni un urmaș adevărat al Învățătorului.

Domnul și Învățătorul a chemat pe fiecare dintre ucenici și i-a învățat, le-a deschis mintea pentru Scripturi, li S-a descoperit ca fiind Cel viu și înviat. Nu este scris că: „atunci când credincioșii sau creștinii erau adunați, a venit Isus și a stătut în mijlocul lor”, ci este scris: „… unde erau adunați ucenicii…” (Ioan 20:19). Astăzi, cine nu se numește „credincios” sau „creștin”? Ah, de ar găsi Domnul, Învățătorul nostru, niște urmași adevărați, ucenici autentici care în acest timp se așează ca niște elevi la picioarele Lui! Până astăzi, El Își deschide gura și vorbește cu ai Lui. În Ioan 8:31 este scris: „Și a zis iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei”. Domnul le spune același lucru și astăzi, credincioșilor dintre neamuri. Pentru a deveni credincios este necesară o singură condiție: să crezi în Isus Hristos. Dar, pentru a fi cu adevărat un ucenic al lui Isus, este necesar să rămâi în Cuvântul Lui. Isus a zis: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei”.

Nimeni nu tăgăduiește faptul că în acest timp există mulți credincioși; și sunt mult mai mulți care se numesc „creștini”. Dar unde sunt adevărații ucenici ai lui Isus Hristos, despre care se poate spune că ei rămân în Cuvântul Lui? În Ioan 13:5, citim că Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi. Apoi, S-a întors spre ucenicii Lui și le-a zis: „Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora”. Domnul Isus a zis aceste cuvinte ucenicilor Săi, nu iudeilor. Învățătorul accentuează: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu”. Acest cuvânt nu necesită nicio tălmăcire, ci trebuie doar să fie urmat. Domnul îndeamnă mai departe: „Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis”. Și totuși, există mulți care s-au înălțat tocmai peste acest cuvânt al Scripturii și folosesc ca autoritate propriile lor interpretări. Isus vorbește despre această temă și zice: „Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți”. Ca ucenici ai lui Isus Hristos, fericirea noastră este în urmarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu există niciun ucenic adevărat al lui Isus Hristos care să nu aibă dorința sinceră să facă voia Învățătorului Său.

Astăzi, fiecare scoate din Biblie ceea ce dorește pentru el, fără a se preocupa de restul. Porunca misionară nu este adresată predicatorilor sau evangheliștilor, ci numai ucenicilor. În Matei 28, citim: „Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă”. Domnul Isus nu a poruncit să se construiască școli biblice sau să se țină seminarii cu predicatorii; și El nu a hirotonit pe nimeni, ungându-l cu untdelemn, ci a dat o poruncă simplă ucenicilor Săi: „Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile!”. Domnul Isus nu a spus nimic despre faptul că toți trebuie să devină catolici sau evanghelici și nu este scris nimic despre faptul că noi ar trebui să devenim baptiști sau metodiști. El a dat ucenicilor Săi porunca să facă ucenici din toate neamurile.

Deja am clarificat ce înseamnă termenul „ucenic”. Aici este vorba despre adevărații urmași, care își iau crucea în spate și umblă pe urmele Învățătorului lor, care se lasă învățați de El și rămân în Cuvântul Lui. „Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8).

După înviere, Domnul S-a descoperit în cercul ucenicilor Săi. Iar atunci, Toma a strigat: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. Vedem că descoperirea lui Isus Hristos nu are loc în rândul așa-numiților credincioși sau creștini, ci în mijlocul adevăraților ucenici și urmași ai Domnului. În Ioan 21:1, este scris: „După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei”. Domnul Isus nu a încetat să se descopere ucenicilor Săi și să vorbească cu ei.

În Faptele Apostolilor 11:26 este scris că, pentru întâia dată, ucenicilor din Antiohia li s-a dat numele de creștini. Ucenicii au umblat pe urmele Învățătorului lor și Duhul Lui se odihnea asupra lor; Hristos-Unsul, ei-unșii. În limba noastră, cuvântul „Hristos” înseamnă „Unsul”. Prin urmare, rânduiala biblică este aceasta: mai întâi trebuie să obținem credința adevărată și vie în Isus Hristos, apoi pășim pe urmele lui Isus și rămânem în Cuvântul Lui și ne dovedim ca fiind ucenicii Săi. Iar Duhul lui Dumnezeu se coboară asupra noastră, pentru a fi unși. În acest fel am devenit creștini adevărați, niște oameni în care se descoperă viața lui Isus Hristos. Pavel scrie în Coloseni 3: „Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă”. Astăzi, unde găsim între creștini și credincioși pe adevărații ucenici ai Domnului, cărora Domnul le deschide urechile, cu care El vorbește și pe care îi învață?

Stimați ascultători, sunteți dumneavoastră un adevărat ucenic al lui Isus Hristos? Sau vă este suficient dacă sunteți considerat un credincios sau un creștin?

Doamne, Te rog alege-Ți Tu ucenici din toate neamurile, care sunt pregătiți să Te urmeze și să facă voia Ta! Te rog, în Numele lui Isus! Amin!


Notă: puteți să și ascultați traducerea acestei predici dând click pe următorul LINK.  

Distribuie această postare.